Kerstfeest in de Oude Kerk

Ik herinner me uit mijn jeugd de kerstzangdiensten van het HGVV in de Oude Kerk in Huizen. Het was wel een lange zit en meestal vond ik de meditaties een verplicht nummer. Maar het met honderden mensen tegelijk zingen van de oude kerstliederen, zoals “Komt allen tezamen” en “Ere zij God” bezorgde mij steeds weer kippenvel.  

Zaterdagavond was er weer zo’n kerstzangdienst georganiseerd en ik wilde graag weer eens samen met Frank en onze zoon Jorn terug in die sfeer van vroeger. De prachtige oude kerk was opnieuw vrij vol, al waren er wel wat meer lege plekken dan ik mij vanuit mijn jeugd kan herinneren. Een deel van de kerk werd opgevuld door het ruim 100 personen tellende mannenkoor “Stereo” uit Genemuiden. Bij het eerste lied (“Komt allen tezamen”) was het kippenvel weer terug en dat bleef de hele avond zo, tot en met het samen met het koor meerstemmig zingen van het slotlied (“Ere zij God”). Wat een fantastische avond, met dit geweldige koor, met de daarbij solo zingende sopraan en tenor, met piano en orgel, de mediatatie die voor ons als volwassenen nu helemaal niet saai was (helaas wel voor Jorn) en met de kinderen die het bekende kerstverhaal zo aandoenlijk voor al die honderden mensen durfden voorlezen.  Maar vooral het samen zingen van die prachtige kerstliederen blijft een enorme belevenis, die diep van binnen voelbaar is, ook (zo hoorde ik terug van Jorn) bij de nieuwe generatie.

Naarden is bekend om zijn Mattheus passion. Maar Huizen zou veel bekender mogen zijn om deze prachtige, nostalgische kerstzangdiensten in de Oude Kerk. Ik hoop dat volgend jaar de Oude Kerk (als vanouds) weer zal uitpuilen van de zingende mensen!  

 

  

WMO beleidsplan

Vandaag, 18 december 2007, was voor mijzelf en voor alle medewerkers in onze gemeentelijke organisatie die zo intensief betrokken zijn bij het WMO beleid in Huizen weer een belangrijke datum. Het College heeft namelijk vandaag het WMO beleidsplan voor de komende vier jaar vastgesteld. In dit beleidsplan hebben we doelstellingen opgenomen die “vraaggestuurd” zijn en dus gebaseerd zijn op wat mensen in Huizen zelf van belang vinden als het om de benodigde maatschappelijke ondersteuning gaat. Maar het WMO beleidsplan omvat ook een concreet uitvoeringsprogramma, met de beschrijving van wat we precies willen gaan doen om de doelstellingen te bereiken en welke menskracht en (financiele) middelen daarbij nodig zijn. 

Het WMO beleidsplan van de gemeente Huizen onderscheidt zich van veel andere WMO beleidsplannen die ik heb gezien, omdat daarin het begrip “vraagsturing” niet op de Huizer manier als uitgangspunt is gehanteerd en omdat ook vrijwel nooit een concreet uitvoeringsprogramma is opgenomen. Het voordeel van onze aanpak is dat we (na goedkeuring door de Gemeenteraad) ook direct met de uitvoering van het WMO beleid kunnen starten. En dat is ook hard nodig, want er zijn helaas ook in Huizen nog veel knelpunten die het “meedoen” van kwetsbare mensen in onze samenleving in de weg staan.

Zoeken in mijn “dagboek”

Het zal de oplettende lezer van mijn weblog zijn opgevallen dat ik de teksten in mijn weblog onder nieuwe categorieen heb ondergebracht. Ik heb daarbij aansluiting gezocht bij hoofdlijnen vanuit mijn portefeuille, maar ik kwam al er indelend al snel achter dat ik ook best vaak over zaken die buiten mijn portefeuille om gaan in mijn weblog heb geschreven. Het gaat dan om gebeurtenissen in mijn persoonlijk leven, onderwerpen die meer met het CDA verband houden en soms ook zaken die met de interne organisatie van de gemeente te maken hebben of zaken die tot de portefeuilles van mij collega’s behoren. Kortom, het viel niet mee om terugkijkend op ruim 1 1/2 jaar wekelijks schrijfwerk een indeling te maken, waarop ook onderwerpen voor u als lezer gemakkelijker zijn terug te vinden. Soms is het kopje ook een beetje pragmatisch gekozen. Maar al met al denk ik dat het toch een heel eind gelukt is.

Terugkijkend naar al dat “log-werk” is het voor mijzelf best een aardig dagboek geworden, met tal van zaken die mij de afgelopen periode hebben bezig gehouden. Soms geef ik daaraan ook de categorie “politiek” mee, als het om zaken gaan die een politieke lading hebben. Als wethouder moet ik natuurlijk een beetje oppassen met al te veel politieke ontboezemingen. Toch kan ik het soms niet laten om tussen de regels door ook persoonlijke opvattingen te onthullen. Die staan niet altijd onder het kopje “politiek”, maar een goed verstaander heeft maar een half woord nodig …

Ik vind het leuk om reacties van u te krijgen. Schroom dus niet om ook via mijn weblog met mij in gesprek te gaan. Daar doe ik het voor!

 

Dierenwelzijn: den Haag of Huizen?

In de afgelopen week was ik aanwezig bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over de nota Dierenwelzijn. Diverse maatschappelijke organisaties hielden daar pleidooien voor aanpassingen van de nota Dierenwelzijn, die in januari in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Om diezelfde reden had ik kort voor de hoorzitting een gesprek met onze CDA woordvoerder op dit dossier, dhr. H.J. Ormel.

Wat hebben we in Huizen nu te maken met rijksbeleid op het gebied van dierenwelzijn, zou u denken. Inderdaad, wij hebben in Huizen nauwelijks nog veehouders, in ieder geval geen bio-industrie en eigenlijk in het algemeen ook geen echt grote problemen op het gebied van dierenwelzijn. Toch waren er wel een paar zaken die ik bij onze CDA woordvoerder onder de aandacht wilde brengen, waaronder het ontbreken van financiering van landelijk werkende organisaties die zich bezig houden met opvang van niet-gedomesticeerde (dus in het wild levende) dieren, zoals de eekhoornopvang in Naarden. Ook vind ik dat er onduidelijkheid bestaat over de bevoegdheid van de gemeenten om op grond van dierenwelzijnsargumenten al dan niet circussen met wilde dieren binnen hun gemeentegrenzen toe te staan. Om die onduidelijkheid weg te nemen zouden gemeenten dit mijns inziens gewoon zelf moeten kunnen regelen.

Het was ook interessant om als CDA-ers onder elkaar eens af te tasten hoe wij het begrip “rentmeesterschap” interpreteren in het licht van de grotere thema’s rond dierenwelzijn. Zijn er situaties waarin dierenwelzijn moet prevaleren boven economische belangen? En wanneer is dat aan de orde? In de korte tijd die we hadden konden we de discussie hierover niet echt voeren. Maar als daar belangstelling voor is, dan komt onze eigen CDA woordvoerder dierenwelzijn vanuit den Haag graag een keer naar onze regio, om hier meer uitvoerig bij stil te staan. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

  

Koran verbieden?

Vandaag kreeg ik een e-mail van de familie Visser uit Musselkanaal. Ik ken deze familie al langer vanwege hun enorme betrokkenheid bij vluchtelingen en vaker word ik per mail door deze familie over het lot van individuele vluchtelingen op de hoogte gesteld. Dit keer was er echter een andere boodschap. Een handtekeningenactie onder het motto: Keer Wilders de linkerwang toe (zie ook www.keerwildersdelinkerwangtoe.nl). En omdat ik die actie van harte wil ondersteunen, wil ik u kennis laten nemen van de bijbehorende boodschap:

Geert Wilders wil in Nederland de Koran verbieden. De Koran is voor moslims even belangrijk en heilig als de Bijbel voor christenen of de Thora en Talmud voor joden. Hij wil dus moslims in Nederland de basis van hun geloof ontnemen.

Geert Wilders beweert dat hij wil opkomen voor de waarden van de joods-christelijke traditie. Maar met zijn grove uitlatingen naar moslims vertrapt hij een van de centrale waarden uit deze traditie. Dat is namelijk gastvrijheid voor vreemdelingen in ons midden. Dat staat recht tegenover angst en uitsluiting. Nederland heeft een traditie en cultuur van vrijzinnigheid en tolerantie en dat willen graag zo houden.

Als religieus geïnspireerde ‘buren’ kunnen wij daarom Wilders niet ongestoord laten aanvallen. Wij willen hem ook niet buitensluiten. Gesprek, dialoog en discussie gaat hij uit de weg, hebben we gemerkt. We respecteren zijn keuze maar schamen ons voor zijn voorstellen.

Wij kiezen daarom voor de traditie van geweldloze kracht: als hij gelovigen wil vernederen of uitdagen, laat hij zijn pijlen op ons richten. Want wie aan de religieuze inspiratiebronnen van anderen komt, komt aan de onze. Wij kiezen voor het bestaansrecht van ieder mens, met welk geloof of welke overtuiging dan ook. Dus keer Wilders de linker wang toe!