Huizen moet dé haven van het Gooi worden

Huizen moet dé haven van het Gooi worden, zo kopte in de afgelopen week de Gooi en Eemlander. En met het tekenen van het contract voor het nautisch havenkwartier zijn we een eind op weg om die titel ook waar te maken. Een hotel, restaurants, een bruin cafe, een kaasmuseum, nautische bedrijfjes, de botterwerf…. Verbindt dit nog eens met wat we al op de haven hebben (de sfeervolle restaurants als “de Kalkovens” en “de haven van Huizen”, de beide Huizer botters en  het mooie aanzicht van de oude haven met de statig aandoende appartementen, dan wordt dit gebied niet alleen aantrekkelijk voor botenbezitters, maar ook voor onze eigen inwoners en voor tal van bezoekers uit onze regio.

Met de start van de realisatie van het nautisch havenkwartier hebben we in de afgelopen week mijns inziens een belangrijke stap gezet in de richting van het vergroten van de toeristische potenties van Huizen. En toerisme is -zo weten we al langer- in onze regio van toenemende betekenis voor economische groei. De kunst is straks, om in Huizen het woord “haven” ook daadwerkelijk te verbinden met “het Gooi”. Want alleen op die manier zullen we bezoekers van Huizen ook langere tijd in Huizen kunnen vasthouden. Dat begint natuurlijk bij het verbinden van de haven met het directe achterland (ons oude dorp), maar daarachter liggen ook fantastische Gooise natuurgebieden, diverse attractieve plaatsen van cultuur-historische waarde en tal van bijzondere musea, zoals ons eigen Huizer museum, het Singer en Beeld en Geluid.

Als gemeente kunnen we dit niet zelf. Dat betekent dat we open zullen moeten staan voor creativiteit van ondernemers, als het gaat om het ontwikkelen van toeristische arrangementen in onze regio (denk bijvoorbeeld aan een combi-arrangement van Huizer haven, Pampus en Muiderslot) of het (logistiek) verbinden van de oude haven met bijvoorbeeld het oude dorp van Huizen. 

Van boerendorp en dorp van vissers, kaashandelaren en bouwers, komt nu een nieuwe bedrijfstak in Huizen in beeld: het toerisme. Ik zie de nieuwe bedrijvigheid die dit met zich meebrengt als een enorme impuls voor ons Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en ik vind het een grote uitdaging om aan de wieg te mogen staan van deze belangrijke fase voor de verdere economische ontwikkeling van ons dorp.     

Logische grenzen?

Deze week heb ik mij zowel binnen het College als binnen het CDA Huizen bezig gehouden met een reactie op het besluit van Gedeputeerde Staten, om de gemeente Huizen de mogelijkheid te geven om zich na twee jaar aan te sluiten bij de BEL-samenwerking.

Ik vind een voorstel tot samenvoeging van ons ambtelijk apparaat met dat van de BEL-gemeenten, zonder een bestuurlijke fusie, heel merkwaardig. Aan één kant wordt door GS de gelijkwaardigheid van de drie gemeenten, zowel qua financiën als qua inwoneraantal, als argument genoemd om de Bijvanck en de Blaricummermeent niet toe te voegen aan het grondgebied van de gemeente Huizen. Aan de andere kant speelt die gelijkwaardigheid opeens geen rol, als wordt voorgesteld om Huizen met ruim 42.000 inwoners te laten aansluiten bij de BEL-samenwerking. Het lijkt erop dat GS hinken op twee gedachten. Hopelijk zien de leden van onze Provinciale Staten in dat met dit nieuwe voorstel van GS de onduidelijkheid voor alle betrokkenen alleen maar toeneemt. 

Ook het voorstel om een deel van de woningen aan de Naarderstraat over te laten gaan naar de gemeente Naarden vind ik vreemd. Ik geloof niet dat GS zich hebben gerealiseerd dat daarmee een nieuwe situatie van onlogische grenzen wordt gecreëerd. Deze woningen zijn bovendien volledig aangesloten op de Huizer infrastructuur (denk daarbij onder andere aan de aansluiting op ons rioleringssysteem) en het leidt tot hoge kosten om daarin gedwongen allerlei onnodige aanpassingen door te voeren. Het voorstel van GS is ook op dit punt inconsequent en mijns inziens niet goed doordacht. 

De komende week zal namens het gemeentebestuur van Huizen een formele reactie naar de leden van de Provinciale Staten in Noord Holland worden gestuurd en natuurlijk gaat onze burgemeester van Gils persoonlijk weer opnieuw mondeling het standpunt van Huizen toelichten aan de leden van Provinciale Staten.

Deze week al stuurde de CDA fractie in Huizen een brief over dit onderwerp aan de CDA Statenleden, met een afschrift daarvan aan alle leden van de betreffende commissie (FEPO) die dit onderwerp op 4 februari a.s. gaat behandelen. Ik ben blij met de intensieve lobby van het Huizer CDA in de richting van de CDA Statenfractie en ik hoop dat ook andere politieke partijen in Huizen in de komende weken met betrekking tot dit voor Huizen zo belangrijke dossier dit voorbeeld zullen volgen. Huizen is bestuurskrachtig genoeg om de komende jaren zelfstandig te blijven, maar pleit wel voor logische grenzen. Het is nog niet te laat! 

 

Ambities voor 2008

Na al die bijzondere dagen met familie en vrienden ben ik weer heerlijk ontspannen aan het nieuwe jaar begonnen. Het is het nu de tijd van de nieuwjaarswensen. Gisteren (2 januari) in de ochtend gelijk al een gezellige start met alle medewerkers en in de avond de nieuwjaarsbijeenkomst voor de inwoners van Huizen. Vandaag ontmoette ik veel ondernemers en bestuurders bij de receptie van de Kamer van Koophandel en morgen zullen er in Haarlem ongetwijfeld weer nieuwe gezichten te zien zijn op de receptie van de provincie. Dan komen de CDA recepties er nog aan, van onze eigen Huizer afdeling, van de provincie Noord Holland en van het CDA landelijk (in Zwolle), de receptie van het Gewest Gooi en Vechtstreek en tal van andere gelegenheden waarbij veel handen geschud worden en nog meer beste wensen worden uitgesproken.

Een veelgestelde vraag is: “Wat zijn jouw ambities voor het komend jaar?” Een onmogelijk kort te beantwoorden vraag, want op tal van onderdelen van mijn eigen portefeuille heb ik hoge ambities, die allemaal ook verwoord zijn in de programmabegroting van 2008. Zo moet de uitvoering van het WMO beleidsplan moet (na vaststelling in de Raad) stevig ter hand worden genomen. Er moet een concreet en bij voorkeur ook ambitieus toeristisch beleid voor de gemeente Huizen tot stand worden gebracht. Er moet een nota dierenwelzijn worden geschreven met realistische en haalbare doelen voor onze gemeente. Op regionaal niveau kan ik mij, mede dankzij de extra (financiele) steun van de provincie Noord Holland en de grote betrokkenheid van bestuurders economie en werk uit de negen regiogemeenten, krachtig gaan inzetten voor het versterken van de regionale economie en de positionering van onze regio ten opzichte van de rest van de Noordvleugel (o.a. Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht). Kortom: zeker geen gebrek aan ambities in 2008.

De eerste werkdag van het nieuwe jaar keek ik samen met enkele medewerkers naar al die ambities en ook naar de ambities die die we collegebreed hebben, o.a. met betrekking tot het versterken van het havengebied en de zone tussen haven en oude dorp en het realiseren van een aantrekkelijk hoofdwinkelcentrum. We kwamen tot de conclusie dat we in 2008 op al die terreinen daadwerkelijk belangrijke stappen vooruit kunnen gaan zetten, maar dan wel dankzij het solide financieel beleid van de gemeente Huizen in de afgelopen jaren.

Ik realiseer me terdege dat we als bestuurders staan op de schouders van onze voorgangers. Het is nu onze beurt en onze verantwoordelijkheid om nieuwe kansen te grijpen en risico’s af te wegen. Ik zie dit als een enorme uitdaging voor 2008.