Kitesurfen in Huizen?

Kitesurfen op de binnenwateren is in Nederland verboden, tenzij een gemeentebestuur daar nadere regels voor stelt. Wij hebben die regels niet, dus in Huizen is kitesurfen niet toegestaan. In sommige plaatsen (bijvoorbeeld ook in Muiderberg) hebben gemeenten wel regels gesteld, zodat kitesurfen daar onder voorwaarden mogelijk is geworden. Daardoor weten we nu wel iets van de ervaringen die elders zijn opgedaan.

In de afgelopen jaren heeft de discussie over het kitesurfen een paar keer op de agenda gestaan en nog steeds ligt er een toezegging om hier beleid op te ontwikkelen. Ambtelijk is dat in de afgelopen periode opgepakt en zo kwam het dat een eerste voorstel op mijn bureau was terechtgekomen. Uit het voorstel bleek echter ook dat de betrokken partijen het niet met elkaar eens waren. De kitesurfers (vertegenwoordigd in een landelijke vereniging) wilden de mogelijkheden verruimen. De surfclub Huizen en onze eigen strandwacht hadden zo hun bedenkingen. 

Het is mijns inziens in een dergelijke situatie niet wijs om met alle betrokken apart gesprekken te voeren. Daarom heb ik het initiatief genomen om partijen gezamenlijk bij mij om tafel uit te nodigen, zodat niet alleen ikzelf informatie van verschillende kanten zou krijgen, maar partijen ook in de gelegenheid zouden zijn om hun standpunten onderling uit te wisselen. Dit gesprek vond in de afgelopen week plaats.

Tijdens het gesprek werden voor alle betrokkenen een paar zaken duidelijk. In de eerste plaats leidt het verbod tot kitesurfen, zoals we dat nu hebben, er niet toe dat dit ook niet gebeurt. Als de wind goed is, zijn er gewoon kitesurfers op het water. Soms stuurt de politie ze weg, maar vaak ook niet, omdat de politie nu eenmaal niet altijd ter plaatse aanwezig is. Er hebben zich met het kitesurfen in Huizen ook ongelukken voorgedaan.

Daarnaast werd duidelijk dat kitesurfen een nog jonge sport is, waarover veel wilde verhalen de ronde doen, die niet altijd terecht zijn. Mede door voortdurende innovatie en aanpassingen van de apparatuur is de sport steeds veiliger geworden. Aan het begin van deze eeuw kon bijvoorbeeld nog nauwelijks gestuurd worden. Dat is nu niet meer het geval. Daar staat tegenover dat de sport nog steeds geen erkenning heeft, waardoor bijvoorbeeld geen afspraken over voorrangsregels op het water gemaakt kunnen worden.

Tenslotte werd duidelijk dat alle partijen vinden dat er regels moeten komen voor het kitesurfen en dat die regels goed moeten worden gecommuniceerd. Het moet bijvoorbeeld heel duidelijk zijn waar en wanneer het wel en niet mag en waarvandaan gestart mag worden. Ook moet de strandwacht kunnen aangeven (bijvoorbeeld door een vlag) wanneer de kitesurfers van het water af moeten. Als die duidelijke regels er zijn en als de kitesurfers zich daaraan ook houden, dan zouden partijen elkaar kunnen vinden.

Dat betekent dat een proefperiode nodig is waarin kan worden bezien of iedereen zich ook daadwerkelijk aan de afpraken houdt. Daarbij zal ook Rijkswaterstaat moeten worden betrokken. De komende weken zal een voorstel voor zo’n proefperiode worden uitgewerkt en aan het college van B&W worden voorgelegd.

 

Waterschapsverkiezingen

De stembiljetten voor de waterschapsverkiezingen zijn deze week op de deurmat gevallen. Tot 25 november kunt u schriftelijk stemmen. U hoeft alleen maar uw geboortejaar in te vullen, de lijst te kiezen, de kandidaat van uw keuze aan te geven en het envelopje in de brievenbus te doen.

Tijdens onze ledenvergadering afgelopen donderdagavond heeft onze voorzitter Wim Zwanenburg, tevens zeer gedreven en enthousiast lijsttrekker voor het CDA bij de waterschapsverkiezingen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), nog eens benadrukt hoe belangrijk democratische verkiezingen zijn voor het Waterschap. De essentie van zijn verhaal wil ik u niet onthouden: 

“Waterschap en waterbeheer zijn synoniem. De zorg voor de veiligheid is het allerbelangrijkste. Waterbeheer is bescherming tegen overlast van teveel water, maar ook zorg voor de kwaliteit, voor schoon water. Het waterschap gaat dus over de dijken, maar ook over de zuivering. Voor permanent en verantwoord waterbeheer is een aparte instantie nodig, het Waterschap. Veel van de maatregelen moeten in de regio worden genomen. Door hun gebiedskennis en decentrale betrokkenheid zijn de waterschappen bij uitstek in staat om deze maatregelen aan te pakken. Het belang van het waterbeheer zoals de veiligheid moet bovendien niet steeds worden afgewogen tegen andere belangen, daar is waterbeheer te belangrijk voor. Omdat we met de aanslag waterschapsbelasting allemaal met het waterschap te maken hebben, is het ook goed dat er een democratisch bestuur is dat verantwoording kan en moet afleggen.
Het CDA wil de komende jaren zorgen voor een programma dat de ingezetenen van AGV optimale veiligheid biedt, ook met het oog op de klimaatverandering. Het CDA wil dat AGV zich inzet voor een goed waterbeheer dat zich richt op een steeds hogere kwaliteit van het water. Het CDA wil zich ook  inzetten voor een duurzaam waterbeheer en dat in een goede relatie met de natuurlijke omgeving in AGV. Daarin komt het CDA kernbegrip “rentmeesterschap” goed tot zijn recht. Agrariërs kunnen een belangrijke rol spelen bij het landschapsbeheer. Daarnaast moet het waterbeheer wel betaalbaar blijven en de lastenstijging beperkt”.

Het CDA gaat dus voor veiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Droge voeten en geen lastenstijgingen is het parool. Met deze visie en met de voor het CDA kenmerkende aanpak, ervaring en bestuurskracht kan het CDA het verschil maken. 

Ik hoop dat u in ieder geval uw stem zult uitbrengen en natuurlijk bij voorkeur een stem op het CDA!

 

 

Dag van de mantelzorg

Vandaag was het voor de 11e keer de Dag van de Mantelzorg, met als slogan “zorgen voor een ander is TOPsport!” Meer dan 200 Steunpunten Mantelzorg en andere organisaties die mantelzorgers ondersteunen, organiseren elk jaar op en rond 10 november activiteiten voor mantelzorgers. Het Regionaal Steunpunt Mantelzorg deed dit in het druk bezochte gebouw ’tVisnet aan de Ruyterstraat in Huizen.

Het thema van de 11e Dag van de Mantelzorg was: “zwaarbelaste mantelzorgers”. Dag in dag uit zorgen voor een ander is zwaar, soms té zwaar. Zo’n 200 duizend mantelzorgers in ons land voelen zich overbelast. In Huizen gaat het om zo’n 1900 mensen. 

Het is goed dat het Regionaal Steunpunt Mantelzorgers en alle andere organisaties die bij deze dag betrokken zijn de positie van mantelzorgers steeds weer op de politieke agenda weten te zetten. Mantelzorgers verdienen het om erkenning te krijgen en om de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben om hun vaak zo zware taak vol te kunnen houden.

 

Tafeltennisvreugd en vogelvreugd

Afgelopen zaterdag, na het CDA congres, waren er twee feestelijke gebeurtenissen waarvoor ik was uitgenodigd.

De eerste was de opening van de vernieuwde verenigingsruimte van de tafeltennisvereniging Huizen, achter het buurtcentrum Holleblok. Het was er gezellig druk in de kleine kantine, die een nieuw plafond heeft gekregen en er mede dankzij een nieuw verfje weer fris wit en hier en daar “Huizers geel-groen” uitzag. De receptie startte om 18.00 uur, met een welkomstdrankje dat ik aanzag voor jus d’orange, maar waar tot mijn schrik een flinke scheut wodka in bleek te zitten. Er was een kort officieel gedeelte, met daarna veel gezelligheid en een enorme hoeveelheid lekkere hapjes. Een gezellige bijeenkomst, die weer veel “tafeltennisvreugd” belooft voor het nieuwe verenigingsjaar.

Om 19.00 uur mocht ik het nieuwe naambord onthullen bij de “Vogelvereniging Vogelvreugd Huizen”. Ik moet zeggen dat het wel een beetje vreemd voelde, om als Huizer wethouder op Blaricums grondgebied een Huizer vlag te moeten verwijderen van een naambord met een Huizer naam. Maar ik zal u toelichten hoe dat zo gekomen is.

De vereniging Vogelvreugd is al 50 jaar lang een echte Huizer vereniging, met alle folklore die daarbij hoort. Maar vanwege de verkoop van het gebouw van de postduivenvereniging op de Bestevaer in Huizen, waar de vereniging onderhuurder was, is de vereniging dakloos geworden. De vergaderingen vinden nog steeds her en der in Huizen plaats. De opslag van materialen is overal in Huizen verspreid. De jaarlijkse tentoonstelling vindt plaats in het verenigingsgebouw van de postduivenvereniging Union in Blaricum. Dat alles is natuurlijk voor deze vereniging geen ideale situatie.

De dankbaarheid jegens de buurgemeente voor het mogen gebruiken van de tentoonstellingsruimte is groot, maar de vereniging blijft naarstig op zoek naar een nieuwe locatie in Huizen. Tijdens de feestelijke receptie werd aan het heimwee naar Huizen dan ook wel enige aandacht besteed. Het is echter best lastig om een passende tentoonstellingsruimte te vinden, omdat die slechts 1 volle week per jaar nodig is en dan ook nog voldoende groot en goed verwarmd moet zijn. Winst van deze avond is, dat het bestuur van de vereniging hun wens toch weer opnieuw op mijn netvlies heeft weten te zetten. Het zal lastig zijn, maar we kunnen tenminste gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Overigens overheerste ook bij deze vereniging de feestvreugde en was het ook hier vooral een hele gezellige avond.  

 

 

Begroting 2009

In de afgelopen week is de begroting voor 2009 door de gemeenteraad goedgekeurd. Voor het College is dat een heel belangrijk moment, omdat alle voornemens voor 2009 hierin vertaald zijn en we daarvoor natuurlijk wel de instemming van de gemeenteraad, als hoogste orgaan van onze gemeente, nodig hebben. Persoonlijk kijk ik dan ook altijd met enige spanning uit naar deze Raadsvergadering.

Er was tijdens de Raadsbehandeling weinig kritiek op de voorliggende begroting en luisteraars noemden het daardoor “saai”. Ik kan me daarbij best iets voorstellen. Het is natuurlijk veel leuker om pittige vragen en stevige debatten aan te horen. Maar voor ons als College is het wel heel plezierig om te merken dat er veel draagvlak is voor het in de begroting 2009 voorgestelde beleid.  

De debatten over de begroting vinden sinds twee jaar eigenlijk veel meer plaats in het voorjaar, als de gemeenteraad de zogenaamde voorjaarsnota bespreekt. Daarbij kan aan het College worden aangegeven wat er wel – en wat er juist niet in het volgende begrotingsjaar gedaan zou moeten worden en hoeveel geld de gemeenteraad daarvoor over heeft. Wij hebben daar heel goed naar geluisterd en -mede dankzij de inzet van onze ambtenaren- alle wensen vanuit de gemeenteraad waar mogelijk kunnen vertalen in de begroting voor 2009. Kennelijk is dat goed gelukt.

Wat bij veel raadsleden wel een punt van zorg is gebleven, is de onzekerheid over de financiele situatie van onze gemeente in relatie tot de kredietcrisis. Huizen heeft geen gelden uitstaan in IJsland en we hebben ook echt wel aardig wat “buffers” voor eventuele tegenvallers, maar het is onmogelijk om op dit moment zinnige voorspellingen te doen over de gevolgen die de kredietcrisis op de korte of langere termijn ook voor Huizen zal hebben. Het is dan ook van belang om als gemeente goed de vinger aan de pols te blijven houden. In de eerstvolgende commissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) wordt dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet.