Huizen in het nieuws

In de afgelopen weken hadden we nauwelijks iets te melden in ons wekelijkse gesprek met de pers, maar deze week was er in Huizen opeens van alles aan de hand. 

De week begon met het bericht over de vernielingen die waren aangericht in het clubhuis van onze surfclub. Ik las daar maandagochtend over in de Gooi en Eemlander en ben gelijk gaan kijken. Ik trof niemand meer aan, maar kon wel zien hoe grof de beschadigingen waren. Ik weet door contacten met de surfclub over eerdere vernielingen hoe diep dit het bestuur en de leden van de surfclub raakt. Juist vanwege alle inspanningen die de surfclub heeft gedaan om dit soort zinloos geweld te voorkomen is het enorm frustrerend dat dit nu toch weer is gebeurd. Het is mijns inziens heel goed dat de politie, de burgemeester en de surfclub zelf nu in gezamenlijkheid dit probleem oppakken en dat dit -na alle vernielingen die er geweest zijn- nu niet meer alleen als een probleem van de surfclub wordt gezien.

Maandag werden we als college ook geinformeerd over het feit dat in een van de te renoveren scholen in het Holleblokcomplex asbest is aangetroffen en dat de werkzaamheden daardoor tijdelijk zijn stopgezet. De school staat leeg, omdat de renovatie al aan de gang was, maar deze vondst -en al het vervolgonderzoek dat daardoor vanuit de noodzakelijke zorgvuldigheid moet worden gedaan- levert natuurlijk wel vertraging op.  

Tenslotte was er de brief van het bestuur van de kinderboerderij, die niet helemaal een juiste beschrijving van de werkelijkheid geeft, maar die de gemoederen in de afgelopen week toch aardig bezig heeft gehouden. Met deze brief liet het bestuur van de kinderboerderij o.a. weten het niet eens te zijn met de opzegging van het beheerscontract tussen gemeente en kinderboerderij, per 1-7 2009. Ik vind het persoonlijk erg jammer dat de kinderboerderij op deze wijze reageert. De formele opzegging is namelijk nodig, om per die datum met een nieuw bestuur en met nieuwe beheersafspraken verder te kunnen gaan. De kinderboerderij zou vanaf die datum ook de educatieve activiteiten in het gebouw “de Ruif” kunnen uitvoeren, iets wat momenteel niet mogelijk is vanwege een conflict tussen de stichting Energiebesparing Huizen (die een beheerder voor de Ruif heeft aangesteld) en de Kinderboerderij (die zelf ook een beheerster in dienst heeft). In de afgelopen maanden is door beide besturen veel tijd en energie gestoken in het vinden van een mogelijkheid om dit conflict te doorbreken. En we zijn er nu echt bijna! Er is overeenstemming over  de keuze voor de stichting Kinderboerderij als stichting die straks de activiteiten gaat uitvoeren, over de aangepaste doelstelling van deze stichting en over samenstelling van het nieuwe bestuur. Er is alleen nog geen overeenstemming over de uitvoering en over de positie van beide beheerders daarin. Ik hoop van harte dat de brief het inmiddels voorzichtig opgebouwde onderlinge vertrouwen niet al te negatief zal beinvloeden en dat beide besturen in staat zullen zijn om in de komende maanden met elkaar oplossingen te vinden. Ik zal me daarvoor in ieder geval blijven inzetten.

 

Kredietcrisis

Of en in hoeverre de kredietcrisis ook gevolgen heeft voor bedrijven in onze regio is niet duidelijk. Bedrijven maken eventuele problemen natuurlijk liever niet openbaar, omdat dit het imago van het bedrijf kan schaden. Toch is het van belang om deze informatie (anoniem) te kunnen melden. Enerzijds omdat daarmee de lobby vanuit onze regio en vanuit de provincie Noord Holland bij de rijksoverheid met concrete voorbeelden uit de praktijk kan worden ondersteund. Anderzijds omdat bedrijven die het gewoon goed doen, maar tengevolge van de kredietcrisis toch (tijdelijk) in de problemen komen, optimale ondersteuning verdienen.

De provincie Noord Holland heeft bij monde van gedeputeerde Jaap Bond in de afgelopen week het initiatief genomen om hierover een gesprek aan te gaan met de regio Gooi en Vechtstreek (Gewest) en het in onze regio georganiseerde bedrijfsleven (Kamer van Koophandel en VNO/NCWV). Ook vertegenwoordigers vanuit de banken en vanuit organisaties op het gebied van werk en inkomen (UWV) waren aanwezig. Met elkaar hebben we onderzocht of we met het oog op de ondersteuning van onze regionale economie de krachten effectief kunnen bundelen.  

De bereidheid daartoe bij alle partijen bleek bijzonder groot. Onder meer wordt gedacht aan een centrale loketfunctie (bij voorkeur onder te brengen bij de Kamer van Koophandel) waar ondernemers met vragen of problemen terecht kunnen. Maar ook aan het bieden van mogelijkheden van scholing tijdens werktijdverkorting, aan een banenpool, waarin personeel (tijdelijk) kan worden uitgewisseld en aan een gedegen en persoonlijke advisering vanuit banken over mogelijkheden van kredietverlening bij investeringen door gezonde bedrijven. Ook gemeenten kunnen bijdragen aan de versterking van de regionale economie, bijvoorbeeld door daar waar mogelijk projecten te versnellen.

Soms gaan zaken op provinciaal of regionaal niveau stroperig. Hier blijkt toch dat het mogelijk is om op heel korte termijn met elkaar de krachten te bundelen, door reeds bestaande initiatieven slim met elkaar te verknopen. De komende weken wordt e.e.a. onder regie van de provincie Noord Holland in samenwerking met alle betrokkenen verder uitgewerkt.

Platte banden borrel

Naast mijn werk als wethouder ben ik ook nog inwoner van de gemeente Huizen, in de normaal gesproken rustige wijk Sijsjesberg. Vorige week zijn echter in de wijk Sijsjesberg (naar ik heb begrepen bij meer dan 70 auto’s!) banden lekgeprikt. Kort daarvoor was in onze woonwijk ook al een groot aantal auto’s bekrast, zodat in totaal voor vele tonnen schade is aangericht. Voor de bewoners van onze wijk is dat een beangstigende ervaring en dat bleek vandaag ook tijdens de “platte banden borrel”, die door buurtbewoners i.sm. het bestuur van het kerkje “de Engel” (waarvan ik voorzitter ben) was georganiseerd.

Vele tientallen buurtbewoners gaven gehoor aan de huis aan huis verspreide uitnodiging voor de “platte bandenborrel”. Voor velen van hen was het belangrijkste argument, dat zij hun nare ervaringen met anderen wilden delen. Anderen vonden dat de buurt zelf ook initiatieven moest ontplooien, om de veiligheid in de wijk te vergroten. Om hierover met elkaar verder te praten, hebben enkele buurtbewoners zich aangemeld voor een “veiligheidsberaad”, waarbij zij ook de wijkagent en de veiligheidscoordinator van de gemeente Huizen willen uitnodigen.

Tijdens mijn “nieuwjaarstoespraak” in de Engel heb ik verwezen naar een uitspraak van prof. vd Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die waarschuwt voor toenemende individualisering, waardoor onze samenleving kan gaan lijken op een “dorre woestijn van dolende individuen”. In de wijk Sijsjesberg is -ook al is de aanleiding negatief- vandaag een nieuw elan ontstaan, waarbij mensen weer de bereidheid hebben getoond om verantwoordelijkheid te nemen voor een breder belang dan alleen het eigen belang. Uit alle narigheid in onze wijk komt dus ook nog iets goeds voort, dat mijns inziens een goed begin van 2009 voor onze wijk inluidt, met een beetje meer sociale cohesie en betrokkenheid bij elkaar.  Ik ben diep onder de indruk van (en ook best een beetje trots op) dit buurtinitiatief!