Werkbezoek Veenendaal

Samen met mijn college wethouder Petra van Hartskamp, met vertegenwoordigers van de Huizer zakenclub en de Huizer Ondernemers Federatie en de Kamer van Koophandel en met de betrokken Huizer ambtenaren hebben we een werkbezoek gebracht aan de gemeente Veenendaal. We werden daar bijzonder hartelijk ontvangen door burgemeester Ties Elzenga, wethouder Cees Sanders, de betrokken ambtenaren en leden van de ondernemersvereniging van Veenendaal. Op de agenda stonden twee onderwerpen:

1. Het ondernemersfonds.

In Veenendaal is een ondernemersfonds in het leven geroepen, van waaruit tal van zaken worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan feestverlichting in een winkelcentrum of aan beveiliging van een bedrijventerrein. De benodigde gelden voor dit fonds worden verkregen vanuit “reclamebelasting”. Die belasting wordt door de gemeente Veenendaal geind en -na aftrek van kosten door de gemeente- in het ondernemersfonds gestort. In Veenendaal was het draagvlak voor het instellen van dit fonds en voor de heffing van reclamebelasting groot, omdat daarmee alle ondernemers eerlijk meebetalen en zogenaamde “free-riders”, (d.w.z. ondernemers die niet meebetalen, maar wel profiteren van de voorzieningen) kunnen worden voorkomen. Bij enkele aanwezige ondernemers uit Huizen bestaat nadrukkelijk de wens om tot een dergelijke constructie over te gaan, omdat het “free-riders” fenomeen ook in Huizen helaas voorkomt. Afgelopen dinsdag hebben we onze ervaringen in het college van B&W besproken en we hebben besloten om -net als in Veenendaal gedaan is- naar de ondernemersverenigingen de bereidheid uit te spreken om een draagvlakonderzoek te starten. We denken dat we hiermee in ieder geval goed in beeld kunnen krijgen of dit ook echt de wens van een grote meerderheid van Huizer ondernemers is. Petra van Hartskamp gaat dit onderwerp samen met de betreffende Huizer ondernemersverenigingen verder oppakken. Hiermee is gelijk ook een vervolg gegeven aan dit onderdeel van ons werkbezoek.

2. Het project Brouwerspoort

Veenendaal heeft een regiofunctie waar het gaat om winkelen. Alleen al het centrum zorgt voor een jaaromzet van 350 miljoen euro, goed voor een vijfde positie op de winkelranglijst van de Randstad. Met het oog op de toekomst wil men het winkelcentrum fors uitbreiden, een kwaliteitsimpuls geven en ook anders organiseren, waardoor o.a. de looproutes worden verbeterd. Tijdens het werkbezoek werden we hierover uitvoerig geinformeerd en konden we ook met eigen ogen de ontwikkelingen bekijken. Veel van de problematiek in dit project lijkt op de problematiek die we vanuit de door ons gewenste ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum van Huizen (Keucheniusstraat) kennen. Het was bijzonder inspirerend om hierover met collega’s en ondernemers uit een andere gemeente van gedachten te wisselen. In tegenstelling tot het eerste agendapunt zijn hier nog niet direct vervolgacties voor Huizen uit voortgevloeid, maar we hebben dit onderdeel van het programma wel als bijzonder leerzaam ervaren.

Ik ben van mening dat het goed is om zo nu en dan eens een kijkje in de keuken van andere gemeenten te nemen. Het levert altijd leerpunten op en het verbreedt ook je eigen blik op hoe zaken kunnen worden aangepakt. Ik ben naar aanleiding van dit werkbezoek zeer onder de indruk van de gemeente Veenendaal!

 

Akkoord tussen stichting energiebesparing en kinderboerderij

Gisteren hebben we een akkoord bereikt tussen de besturen van de kinderboerderij en de stichting energiebesparing over de toekomstige samenwerking. Er komt 1 stichting (statuten kinderboerderij worden hierop aangepast) die zowel de kinderboerderij gaat beheren als het natuur en milieu educatief centrum de Ruif. De nieuwe stichting gaat ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor gebruik van de accommodatie voor o.a. verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen met gedragsproblemen etc. (zorgboerderij).

De stichting gaat bestaan uit de huidige voorzitter en penningmeester van de kinderboerderij, de voorzitter van de SEH en een onafhankelijk voorzitter, die door beide partijen wordt gerespecteerd. Er blijft vooralsnog een vacature voor secretaris in het bestuur.

Myra Buursema krijgt een adviserende rol tbv het bestuur m.b.t. de kinderboerderij. Ook Jacob Bos (de huidige beheerder van de Ruif) krijgt een adviserende functie, met name op het gebied van NME en zorgboerderij.

Sonja Buursema (huidige beheerder van de kinderboerderij) wordt onder het nieuwe bestuur beheerder van de kinderboerderij en de Ruif. Het streven is om haar ook verantwoordelijk te maken voor activiteiten op het gebied van natuur en milieu educatie (NME) in de Ruif. De komende tijd gaat zij zich, gesteund door het nieuwe bestuur, verder scholen op het gebied van NME activiteiten.

Er zal zeker de komende tijd in het nieuwe bestuur verder geinvesteerd moeten worden in wederzijds vertrouwen en er zijn ook nog detailkwesties die opgelost moeten worden, maar de eerste belangrijke stappen zijn nu gezet. Vandaag hebben we gezamenlijk een persverklaring afgelegd.

Loos alarm thuiszorg

In de afgelopen week hebben we tijdens het wethoudersoverleg “Wonen, Welzijn en Zorg” nog even teruggekeken naar de beschuldigingen die op 23 januari 2009 werden geuit door de SP in Hilversum, dat wij  in onze regio een “wurgcontract” voor de thuiszorg zouden hebben afgesloten. Het gaat om een contract met zorgaanbieders voor het leveren van huishoudelijk hulp. De gemeente Hilversum èn alle andere gemeenten binnen de Gooi en Vechtstreek hebben hetzelfde contract afgesloten.

Als verantwoordelijk wethouder voor de Wmo in Huizen wil ik nadrukkelijk afstand nemen van de beschuldigingen van de SP Hilversum. Ik vind die ook schadelijk voor het imago van de thuiszorg in onze regio en al helemaal geen recht doen aan het zorgvuldige proces wat we met elkaar hebben doorlopen.

Ik vind dat alle inwoners in ons land recht hebben op goede en beschikbare thuiszorg. Helaas kunnen gemeenten geen invloed uitoefenen op de kwaliteit en de prijs van de persoonlijke verzorging

Waar we wel zicht op hebben is de kwaliteit en de beschikbaarheid van de huishoudelijke hulp. Die wordt namelijk wél door de gemeenten gefinancierd en hiervoor nemen we als gemeenten wel degelijk onze verantwoordelijkheid. Juist daarom hebben wij in regionaal verband heel zorgvuldig gehandeld in deze Europese aanbestedingsprocedure. Er is gekozen voor een aanbestedingsmodel waarin ten eerste de kwaliteit van huishoudelijke hulp bepalend is voor de concurrentieverhoudingen en niet de prijs. Ten tweede konden in dit model alle zorgaanbieders meedoen. Er is dus vermeden dat aanbieders op basis van concurrerende prijsstelling dienden in te schrijven. Dit vanuit de verwachting dat aanbieders die kwaliteit aan klanten kunnen garanderen en hun bedrijfsvoering op orde hebben in de aanbesteding tot hun recht zouden komen. In het belang van goede huishoudelijke hulp zijn juist die aspecten belangrijk.

De gemeenten spelen met de overeenkomst bovendien ook nog in op een toekomstige wetswijziging van staatssecretaris Bussemaker, die de inzet van alfahulpen door de gecontracteerde Zorgaanbieders niet meer mogelijk maakt. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben contractueel vastgelegd dat de verwachte wetswijziging onder meer een externe onafhankelijke calculatie van de prijs zal betekenen.

Gelukkig denken ook de thuiszorginstellingen zelf absoluut niet in termen van een “wurgcontract”. In de Gooi en Eemlander van 30 januari staat dat directeur Coenen van Thuiszorg Gooi en Vechtstreek hierover o.a. zegt: “Wij zijn contracthouder en staan in goed overleg met onze opdrachtgever. Wij wenden onze invloed aan in de stuurgroep die in 2006 is opgericht. Wij zijn helemaal niet kopschuw om onze mening te geven. Bij de aanbesteding behoorde een lange periode van inlichtingen inwinnen. Die periode hebben we maximaal benut.”

Toen we er hem in de afgelopen week naar vroegen zei ook de heer den Ouden, bestuursvoorzitter Amaris zorggroep, zich bij dit commentaar van TGV aan te kunnen sluiten. Den Ouden voegt hier aan toe: “Wij zijn met volle overtuiging dit contract aangegaan en hebben vastgesteld dat de voorgenomen wetswijziging van staatssecretaris Bussemaker tot een opwaartse beweging van de uurprijs zal leiden. Hiermee zijn er voldoende garanties voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering”.

Kortom, loos alarm!

Cito toets

Het overkomt me niet vaak dat ik maandag denk: “was deze week maar achter de rug!”. Maar deze week heb ik die gedachte wel. Niet omdat er belangrijke vergaderingen op de agenda staan, waarin tal van besluiten moeten worden genomen, zowel voor Huizen als voor onze regio. Ook niet omdat aan het eind van deze week een belangrijk gesprek zal plaatsvinden met het bestuur van de kinderboerderij en het bestuur van de stichting energiebesparing, dat hopelijk leidt tot een toekomstige situatie, waarin wederzijds respect en vertrouwen de overhand zullen krijgen. Nee, de spanning zit dit keer in de prive sfeer. 

Mijn zoon gaat dinsdag, woensdag en donderdag de cito toetsen maken. Hij lijkt zich er zelf helemaal niet druk om te maken, dus ik probeer vooral de rustige moeder te zijn, die hem goed laat slapen, maar hem niet teveel belast met mijn eigen onrust. Maar intussen ben ik zelf wel gespannen. Gaat het hem lukken om geconcentreerd te blijven? Neemt hij het wel voldoende serieus? Wat is het beste om te doen qua ontspanning thuis?

Ik denk dat deze week heel veel moeders (en vaders!) hetzelfde gevoel van spanning ervaren. Het is toch een raar fenomeen, zo’n cito week. Voor de toekomst van je kind is het belangrijk. En toch kan je er zelf helemaal niets aan doen.

Het leert me wel weer dat ik vertrouwen moet hebben in de capaciteiten van anderen, in dit geval van mijn eigen kind. Dat betekent dus ook, dat ik zelf een stapje terug moet doen, hoe lastig dat soms ook is. Misschien is dit ook wel weer een wijze les voor de vele problemen waar ik mij ook deze week mee bezig zal houden. Niet te krampachtig zijn, maar open staan voor- en vertrouwen hebben in de kracht van mensen.

Nou ja, toch zal ik blij zijn als deze week voorbij is ….