Applaus voor de GGD

In het Algemeen Bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek is afgelopen donderdag geapplaudiseerd voor de GGD. Hoewel er over het algemeen voor de diensten van het Gewest (GGD, GAD en Algemene Dienst) veel lof is, komt zo’n applaus toch weinig voor. Maar er is dan ook dit keer wel een heel bijzondere prestatie neergezet, waar heel veel mensen bij betrokken zijn geweest. In totaal heeft de GGD in onze regio namelijk 10.316 kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar en de huisgenoten van baby’tjes van 0-6 maanden gevaccineerd. Er is een uitnodiging naar 14.661 mensen gegaan. Dit betekent dat in Gooi en Vechtstreek een opkomstpercentage van 70% gehaald is. Een logistieke prestatie van formaat!

De vaccinatieronde voor de tweede prik staat op 14, 15 en 16 december gepland.

Niet praten, maar doen!

In de afgelopen week heb ik genoten van het optreden van CDA Tweede Kamerlid Mirjam Sterk bij Pauw en Witteman. Zij zette op een rustige manier het CDA standpunt m.b.t. de brief over integratie van minister van der Laan uiteen. Kern daarvan was dat praten over integratie op zich goed is, maar dat het toch vooral gaat om wat we vervolgens doen. Het vinden van een nieuwe term voor allochtonen (nieuwe Nederlanders) is  prima, maar dat alleen lost het integratieprobleem niet op. Het CDA wil onder meer dat er opleidingseisen gesteld gaan worden aan mensen die Nederland binnenkomen. Dat maakt integratie in ons land namelijk een stuk gemakkelijker.

Ik hou van politici die concrete voorstellen doen om maatschappelijke problemen op te lossen en van bestuurders en ambtenaren die dat ook daadwerkelijk voor elkaar weten te krijgen. Er wordt al zoveel gepraat in ons land.

Ook in Huizen kunnen we er wat van. Ruim twee jaar praten we nu al over de invoering van vraagsturing in ons Wmo beleid (beleid m.b.t. maatschappelijke ondersteuning). We willen dat mensen zelf, op eigen kracht, verantwoordelijkheid nemen voor hun deelname aan de maatschappij. Voor hen die dit niet (meer) kunnen en ook niet genoeg steun uit hun omgeving kunnen mobiliseren, moeten we als gemeente zorg dragen. Maar dan wel op een manier die past bij wat mensen zelf vinden dat nodig is en niet bij wat een ander vindt dat goed voor hen zou zijn.

Dat praten was nodig. Het gaat om complexe problemen en er zijn heel veel mensen en organisaties bij betrokken. Maar in de afgelopen week kon ik de commissie melden dat we het per 1 januari 2010 ook gaan doen!

Hulp voor bijen

Vandaag kreeg ik een brief van ene mijnheer Koster over hulp voor bijen. Een beetje vreemd thema misschien, zo in het najaar, maar het gaat toch over een serieus probleem. Zoals u wellicht weet, worden we  geconfronteerd met sterfte van honingbijen en wilde bijen. Minister Verburg heeft maatregelen aangekondigd en al genomen. Hoewel de Minister milieuverbetering van de openbare ruimte ter sprake heeft gebracht, is van een effect  nog niet veel of zelfs niets te zien of te merken (m.u.v. akkerranden). Bij veel burgers, bestuurders en groenbeheerders is echter wel een grote bereidwilligheid aanwezig de om het leefmilieu van bijen te verbeteren. Het grote dilemma daarbij is het gebrek aan kennis over de uitvoerende  maatregelen.  

Om daaraan tegemoet te komen, is door de heer Koster een helpdesk voor bijen ontwikkeld. Deze helpdesk geeft antwoord op vrijwel alle vragen, die betrekking hebben op het leefmilieu van bijen en het beheer daarvan. De helpdesk is gericht op het grote publiek én op de professionele groenbeheerder.  

Aan mij als bestuurder werd gevraagd de website onder de aandacht te brengen van ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor groenbeheer en groenbeleid en dat was natuurlijk een kleine moeite.  

Maar de bijenhelpdesk laat ook zien wat burgers in hun eigen straat en hun tuin kunnen doen om de biodiversiteit  te vergroten, dus als u daarvoor belangstelling heeft, aarzel dan niet om ook eens een kijkje op deze site te nemen.

De link is:

www.bijenhelpdesk.nl  / www.hulpvoorbijen.nl / www.ecologischgroenbeheer.nl

Ik hoop volgend voorjaar weer veel bijen in Huizen te horen zoemen.

  

Sinterklaas is weer in Huizen

Gisteren mocht ik een kijkje nemen achter de schermen van de organisatie van de Sint Nicolaas intocht. Meer dan 80 mensen zijn hierbij betrokken, van sint Nicolaascomite en Stichting Actief Huizen tot muziekvereniging Prinses Irene, de Huizer reddingsbrigade en winkelcentrum Oostermeent. Er moet van alles geregeld worden, waar we als buitenstaander geen benul van hebben. Alleen al het voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen is enorm arbeidsintensief, maar er zijn ook de “gewone” zaken, zoals het plaatsen van hekken, het organiseren van de muziekinstallatie, het regelen van voldoende strooigoed etc.

De organisatie liep gesmeerd. Het hielp natuurlijk heel erg mee dat het prachtig zonnig weer was en de kinderen hadden weer allemaal blije gezichtjes. Het is, zoals Frits Groenewoud opmerkte, met recht het grootste kinderfeest dat we jaarlijks in Huizen hebben en dat we alleen om die reden al moeten koesteren.

Complimenten aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd! 

Innovatieprijs voor Gooi en Vechtstreek?

Enige tijd geleden hebben de meeste gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek ingestemd met het zogenaamde “transformatiefonds”. Het doel van dit fonds is dat bedrijventerreinen behouden blijven voor onze regio en dus niet verder verkleuren naar woningbouw. Als er dan toch verkleurd moet worden, dan moet daarvoor een bedrag gestort worden in het transformatiefonds. Vanuit dit fonds kan een intensivering van bedrijven op een ander bedrijventerrein dan weer worden bekostigd, zodat de werkgelegenheid in onze regio behouden blijft. Dit is dus een probaat middel om de transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw te remmen. Het fonds stimuleert herstructurering van bedrijventerreinen. En het is een praktisch instrument om regionale samenwerking en cofinanciering van Rijk en provincie te bewerkstelligen.

Met dit project zijn we landelijk al meerdere keren goed in beeld gekomen, onder andere bij het ministerie van economische zaken en het ministerie van VROM. Maar nu zitten we zelfs heel dicht tegen een hoofdprijs aan!

Er is namelijk een serieus computerspel ontwikkeld, rond regionale bedrijventerreinen in de Gooi en Vechtstreek. Dit spel geeft de betrokkenen virtueel inzicht in de gevolgen van beslissingen. Gemeenten, bedrijven, provincies en maatschappelijke organisaties leren wat regionale samenwerking betekent. Ze spelen om de inzet van een ’transformatiefonds’, een regionaal fonds met transformatierechten.

Voor ieder bedrijventerrein dat een gemeente omvormt tot woonlocatie moet deze gemeente een bedrag storten. Gemeenten die verouderde bedrijventerreinen willen vernieuwen kunnen juist een beroep doen op het fonds.

Het project is uit heel veel andere projecten geselecteerd voor de prijs van 10.000 euro, maar we staan nog op de een na laatste plaats. Dat komt omdat nog weinig mensen op dit project hebben gestemd en ik hoop dat we daar als Gooi en Vechtstreek iets aan gaan doen! U kunt nu nog stemmen! Zet hem op! http://www.vrom.nl/mooinederlandprijs

Sportplatform

Op woensdagavond was er weer de jaarlijkse bijeenkomst met het sportplatform. Dit keer waren we te gast bij de tafeltennisvereniging, in de mooi verbouwde locatie aan het Holleblok.

Ik begin nu te merken dat het sportplatform veel meer gaat leven bij de deelnemende sportverenigingen. Er is niet langer sprake van uitsluitend een discussie tussen enerzijds de sportverenigingen en anderzijds de gemeente, maar er is nu veel meer sprake van een heus platform voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen sportverenigingen onderling, waarbij wederzijds voordeel wordt behaald.

Zo ontstond er bijvoorbeeld onderling een geanimeerd gesprek over de mogelijkheden om kosten te besparen door gezamenlijk energie in te kopen. Dit leidde tot enkele concrete onderlinge afspraken.

Ook was er een pittige onderlinge discussie over het alcoholbeleid in sportkantines. Inmiddels hebben 14 sportverenigingen die een kantine hebben en ook jeugdleden hebben het convenant met de gemeente ondertekend. Maar hoe gaan de verenigingen daar nu verder mee om en wat doet het sportplatform met de verenigingen die nog niet hebben getekend? Unaniem was men het erover eens dat er geen “zwarte lijst” zou moeten komen, maar een “witte lijst” van verenigingen die het convenant hebben ondertekend zou naar de achterblijvers wel stimulerend kunnen werken. 

Natuurlijk waren de sportverenigingen ook enthousiast over de mogelijke komst van een extra sporthal. Met enkele verenigingen zullen nadere berekeningen worden gemaakt en het sportplatform wil dit moment gelijk ook aangrijpen om de huurtarieven van (niet-gemeentelijke) sportaccommodaties nog eens onder de loupe te nemen.

Tenslotte kwamen ook de gemeenteraadsverkiezingen aan de orde en het voorstel van de voorzitter om als sportplatform een debat te organiseren vond brede instemming.

Zomaar enkele onderwerpen, waar sportverenigingen elkaar weten te vinden en ook weten te versterken. Het sportplatform in Huizen is springlevend.