Hartstilstand in Huizen

In de afgelopen week heb ik mij vanuit mijn portefeuille gezondheidszorg o.a. bezig gehouden met de vraag, of we als gemeente een taak hebben bij de aanschaf van de zogenaamde AED’s (Automatische Externe Defibrillator). Dat is een apparaat waarmee het hart van mensen kort na een hartstilstand weer aan de gang kan worden geholpen. Reanimeren is een ander woord voor dat weer op gang helpen van het hart. En defibrilleren is eigenlijk een moeilijk woord voor het geven van een stroomstoot, waardoor het hart weer gewoon gaat pompen.
Het landelijke beleid inzake het gebruik van de AED is gebaseerd op de wetenschap dat bij hartstilstand de beste kansen op overleven worden geboden als direct met reanimatie kan worden begonnen en ook binnen 6 minuten een elektrische defibrillatie kan worden toegepast. (zie ook informatie van de Hartstichting op www.zesminuten.nl). De verplichte aanrij tijd van de ambulance is 13 minuten. Dat betekent dus, dat de ambulancediensten erbij gebaat zijn als vast met reanimatie is begonnen en bij voorkeur dus ook vast gedefibrilleerd is binnen die 6 minuten.
 
Aangezien het voor ons als gemeente zeer kostbaar is om overal AED’s aan te laten brengen en het dan bovendien ook nog maar afwachten is of die ook adequaat bediend kunnen worden, heeft uitsluitend een actie tot het aanschaffen van AED’s weinig zin.
Wel zouden we -samen met de Ambulancedienst- kunnen meedoen aan het project “AED alert”. Dit project is al op diverse plaatsen in Nederland succesvol tot uitvoering gebracht, maar nog niet in onze regio. De ambulancedienst wil dan ook graag in Huizen met een pilot starten.
 
Het project houdt in, dat vanuit de gemeente wordt geinventariseerd waar we in Huizen allemaal AED’s hebben en of bedrijven/verenigingen die die apparaten hebben ook bereid zijn om die in geval van een calamiteit uit te lenen. De inschatting is dat veel bedrijven en veel verenigingen in Huizen al over een AED beschikken.
Daarnaast moet worden geinventariseerd welke “burgerhulpverleners” beschikbaar zijn, die een AED kunnen bedienen. Zo weten we bijvoorbeeld dat sommige bedrijven mensen in dienst hebben die dit kunnen, maar ook de brandweer, de jachthaven, de reddingsbrigade en diverse andere clubs hebben deze mensen opgeleid.
 
De ambulancedienst heeft alle “hardware” voor het project beschikbaar, dus de hardware voor de inventarisatie, een oproepsysteem dat door de meldkamer van de ambulancedienst kan worden gebruikt en voorlichtingsmateriaal, zoals website, powerpoint presentatie etc. Voor het alertsysteem is ook subsidie verleend door de zorgverzekeraar en er zijn eventueel ook nog provinciale subsidiemogelijkheden.
 
Wat van onze gemeente wordt verwacht is dat we iemand inzetten om de inventarisatie te doen (vooral menskracht dus) en de afstemming met “het veld” daarbij ook te bewaken (projectcoordinatie).
 
Het zou kunnen, dat we -n.a.v. deze inventarisatie- het advies van de ambulancedienst krijgen om op bepaalde plaatsen voor een AED te zorgen. De kosten daarvan zijn (inclusief onderhoud) ca. 1800 euro per AED. Maar de verwachting is dat dit zeer beperkt zal zijn, omdat bij een calamiteit zowel mensen worden opgeroepen die de hartmassage kunnen starten, als mensen die de dichtsbijzijnste AED gaan ophalen.
 
Ik vind, vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het gezondheidsbeleid in Huizen, dat we deze inspanning vanuit de gemeente zouden moeten verrichten, omdat we hiermee regie nemen om bestaande mogelijkheden van AED’s en vrijwilligers beter te benutten en daarmee de kansen van ons ambulancepersoneel om levensreddend te werken aanzienlijk vergroten.  
Zaterdag werd dat door een “kenner” die aanwezig was bij de huldiging van onze brandweermensen ook bevestigd. We kunnen met het tijdig gebruik van een AED in 75% van de gevallen levensreddend werken. Ieder mensenleven is er een en dat lijkt mij de investering dan ook meer dan waard.

Nog meer kunstgras?

In de afgelopen week kreeg ik bezoek van het bestuur van de voetbalvereniging HSV de Zuidvogels. De bestuursleden lieten mij weten dat ze een derde kunstgrasveld nodig hebben, om alle trainingen en wedstrijden goed te kunnen laten verlopen en geen ledenstop af te hoeven kondigen. Cijfers die door de vereniging konden worden overlegd wezen uit, dat er een forse groei van het aantal spelende teams heeft plaatsgevonden bij de Zuidvogels. Volgens het bestuur kwam dat door de toename van het aantal jeugdleden, maar ook door het aantal ouderen dat (weer) gaat voetballen (NB: met ouderen bedoelde men 45+, ahum…) en door een toename van het vrouwenvoetbal.

“Ik dacht dat ik de komende jaren met jullie klaar was” grapte ik.

“Vind u het erg vervelend?” vroeg de voorzitter mij daarop.

Natuurlijk vind ik dit niet vervelend, integendeel. Ik vind het als wethouder sport fantastisch als sportverenigingen groeien en als steeds meer inwoners van Huizen gaan sporten. Ik vind het ook fantastisch dat dit niet alleen jongeren betreft, maar ook ouderen. Vanuit mijn portefeuille gezondheidszorg wordt meer bewegen door ouderen aangemoedigd en vanuit de optiek van de zo vaak bepleite versterking van de sociale cohesie en het aanleren van waarden en normen ben ik ook heel blij met een toename van sportdeelname in verenigingsverband door de Huizer jeugd. En juist omdat dit allemaal zo belangrijk is, moeten de sportvoorzieningen in Huizen mijns inziens goed op orde zijn.

Voor het in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage aan kunstgras hanteren wij in onze sportnota objectieve normen en daar voldoet de voetbalvereniging HSV de Zuidvogels door de groei van het aantal spelende teams in ieder geval aan. Maar een gemeentelijke bijdrage moet -gezien de meerjarenbegroting- ook wel mogelijk zijn.

Het wordt dus weer puzzelen in de begroting. Dat is niet vervelend, maar wel moeilijk. We staan nu eenmaal aan de vooravond van een forse bezuiniging vanuit het Rijk die op ons als gemeente afkomt. Ik verwacht hierover dus tijdens de behandeling van de voorjaarsnota (in juni) wel een forse discussie in de gemeenteraad.

Campagne van start!

Vrijdag startte de campagne van het CDA Huizen tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in het Dienstencentrum. De belangrijke thema’s van het CDA Huizen werden nog eens onder de aandacht gebracht, zoals: (1) veiligheid en respect, (2)versterking locale economie en behoud van werkgelegenheid, (3) maatschappelijke ondersteuning en zorg en (4)verbeteren van sportvoorzieningen.

Zaterdagochtend was ik in het provinciehuis van den Bosch aanwezig bij een bijeenkomst voor CDA lijsttrekkers uit het hele land, waar toespraken werden gehouden door o.a. CDA minister Klink, CDA staatssecretaris Van Bijsterveldt en CDA staatssecretaris De Vries. En daar ontdekte ik dat onze locale thema’s nog steeds heel nauw samenhangen met thema’s die ook in den Haag spelen.

De economie bijvoorbeeld! Het kabinet heeft in de afgelopen periode een pakket aan maatregelen genomen, om de economie in ons land op gang te helpen. Zo is de jeugdwerkloosheid aangepakt en is fors geïnvesteerd om jongeren die niet werken in ieder geval langer op school te houden. Door ingrepen in het belastingstelsel heeft het Midden en Klein Bedrijf (MKB) een enorme impuls gekregen. Versterken van de economie is wel hand in hand gegaan met duurzaamheid. “Groen gedrag” van burgers en bedrijven wordt beloond met korting op belastingen. Via de zogenaamde “deeltijd WW” is gezorgd voor stabiliteit. Oke, het toekomstig pakket aan bezuinigingsmaatregelen is nog niet volledig ingevuld. Maar over een te bezuinigen bedrag van 30 miljard euro mag wat mij betreft dan ook wel even goed worden nagedacht. Niet zomaar iets roepen of de gemakkelijke weg kiezen (bijvoorbeeld lastenverhoging voor burgers). Ook dat vind ik de kracht van dit kabinet!

Veiligheid en respect is ook zo’n thema, waar het kabinet fors op in zet. De maatschappelijke stage is nu al een groot succes. Ruim 190.000 jongeren lopen momenteel zo’n stage, waarbij respect, waarden en normen centraal staan. Door het oprichten van de zogenaamde “veiligheidshuizen” is 30-40% minder recidive van lichte criminaliteit gerealiseerd. En dit kabinet kiest gelukkig ook voor een zorgvuldig integratiedebat, waarbij wel scherp wordt opgetreden tegen gedrag dat tegen onze rechtsstaat in gaat, maar waarbij vooral ook wordt gezocht naar de verbinding van andere culturen mét onze rechtsstaat.

Het kabinet is ook bezorgd om de effecten van de vergrijzing. Natuurlijk hebben we veel vitale ouderen, die voor veel problemen juist een oplossing kunnen bieden (vandaar ook de verhoging van de AOW leeftijd). Maar we ontkomen toch niet aan het probleem dat er over 15 jaar 400.000 mensen extra nodig zijn in de zorg, terwijl er maar 20.000 extra op de arbeidsmarkt zullen komen. Nu investeren in preventie (meer mensen aan het sporten bijvoorbeeld!) en in efficiency en innovatie in de zorg is dus hard nodig, om het huidige niveau ook over 15 jaar overeind te kunnen houden.

Moed, beleid en trouw! Dat heeft het CDA in de afgelopen jaren laten zien.  Moed, door moeilijke beslissingen te durven nemen, met het oog op de lange termijn. Beleid, door te sturen op sociale samenhang van alle maatregelen. Trouw, door het eigenbelang ter zijde te stellen als dit in het landsbelang is en dus bijvoorbeeld liever een “knieval” te doen dan Nederland in een kabinetscrisis te storten.

Voor Huizen is het enorm belangrijk dat we goede contacten hebben tussen de plaatselijke politieke partijen en de partijen in den Haag (en natuurlijk ook in de provincie). Voor mij als CDA bestuurder zijn er heel korte lijnen, zowel naar mijn CDA collegae in de provincie als ook de CDA collegae in den Haag. Daardoor kunnen zaken die in Huizen spelen goed worden afgestemd en werken we allemaal aan hetzelfde doel. Dat moet ook, omdat juist in deze economisch moeilijker tijden nauw moet worden samengewerkt om resultaten te bereiken. Op die manier kan met vereende krachten succesvol gebouwd worden aan een stabiele, veilige en respectvolle samenleving, ook in Huizen!

Griepepidemie is voorbij

We zouden haast vergeten dat Nederland nog niet zo lang geleden in de ban was van de Mexicaanse griep. Deze week werd ik daar weer aan herinnerd, door een Nieuwsbrief van de GHOR Gooi en Vechtstreek. Daarin werd bekend gemaakt dat zowel het onderzoeksinstituut NIVEL als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stellen dat de griepepidemie in Nederland voorbij is.  

In heel Nederland, zo ook in onze regio, zijn kinderen van 6 maanden t/m 5 jaar gevaccineerd en ook de huisgenoten van baby’s van 0-6 maanden. In totaal werd in onze regio 60% van de opgeroepen kinderen gevaccineerd en 51% van de huisgenoten. In Huizen liggen de cijfers ook zo ongeveer op dit gemiddelde. En dit ligt ook weer in lijn met de landelijke cijfers.

Op zaterdag 16 januari is er nog de gelegenheid om een tweede vaccinatie te halen, voor degenen die in december niet in de gelegenheid waren om de vaccinatie te halen of degenen die de eerste vaccinatie pas in de tweede ronde hebben gehaald. Meer informatie hierover is te vinden op www.ggdgooi.nl

 

 

Nog meer Haags bezoek

In februari komt Staatssecretaris Bussemaker naar Huizen. Onze gemeente is als enige Noord-Hollandse gemeente uitgekozen voor dit Haagse bezoek, omdat in Huizen een vernieuwende aanpak van de maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners is gerealiseerd. De vernieuwing zit er vooral in, dat mensen die ondersteuning nodig hebben in Huizen zelf mogen beslissen welke hulp het beste bij hun past en ook zelf mogen beslissen bij welke instantie zij daarvoor willen aankloppen. Dat klinkt misschien heel logisch, maar in heel veel gemeenten is dat nog steeds anders geregeld en maken anderen uit wat het beste voor iemand is. Ik ben natuurlijk supertrots op dit hoge bezoek en dat geldt ook voor onze ambtenaren, die deze enorme klus in Huizen in de afgelopen drie jaar met elkaar hebben geklaard!

Maar ook voor een heel ander thema komt hoog bezoek uit den Haag. Dat gaat over de vernieuwende aanpak die we als regio Gooi en Vechtstreek hebben gevonden voor het behoud van bedrijventerreinen en de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen in deze regio. We noemen dit met een duur woord “transformatiefonds”. Ik heb daar als Gewestgedelegeerde economie en werk hard aan getrokken, maar zonder de visie en de inzet van de andere wethouders die zich in de Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Laren, Blaricum, Muiden, Weesp, Wijdemeren) met regionale economische zaken bezig houden was dit natuurlijk nooit gelukt.

Nu het zover is, komt op woensdag 24 maart a.s. minister Cramer naar de regio Gooi en Vechtstreek in verband met de ‘Gaming Transformatiefonds Gooi en Vechtstreek’, dat als project genomineerd was voor de Mooi Nederland prijs en in het kader van de Innovatieregeling Mooi Nederland een financiële bijdrage heeft ontvangen. Minister Cramer zal de game lanceren/onthullen. Op deze manier kunnen we dus ook in den Haag duidelijk maken dat de regio Gooi en Vechtstreek uitstekend in staat is om op cruciale thema’s, zoals regionaal economische samenwerking, de handen ineen te slaan en tot zichtbare resultaten te komen. En daar mogen we als bestuurders ook best eens trots op zijn.