Huizen doet de WOZ goed!

Het lijkt wel of iedereen met vakantie is. Op het gemeentehuis heerst een serene rust. Er gebeurt vrijwel niets. Het wordt dus ook steeds lastiger om iets nieuws uit de afgelopen week te beschrijven op mijn weblog. Ik denk dat ik er ook maar even een paar weken tussenuit ga. Per slot is het gewoon vakantietijd!

Natuurlijk niet zonder nog een keer goed nieuws te melden. Goed nieuws haalt namelijk zelden de krant, maar ik meld het graag via mijn weblog. In de afgelopen week kwam ik er namelijk achter dat onze gemeente bij de ca. 4% van de Nederlandse gemeenten hoort die met “meerjarig goed” beoordeeld zijn door de Waarderingskamer (bron: waarderingskamer.nl/documents/jaarverslag 2009). De waarderingskamer is de organisatie die beoordeelt hoe de gemeenten omgaan met de waardering van onroerende zaken (o.a. de waardebepaling van woningen).

Slechts 17 gemeenten van de in totaal 441 beoordeelde gemeenten kregen de beoordeling: meerjarig goed. En daar hoort Huizen dus ook bij!

Als wethouder financien mag ik mij bevoorrecht weten met onze financiele afdeling, waar de zaken prima op orde zijn. En dat geldt dus ook voor het onderwerp “belastingen”, waar de WOZ waarde-bepaling onder valt. In veel gemeenten is dit thema problematisch, maar dus niet in Huizen. Ik heb ons hoofd belastingen (en via hem ook het team belastingen) in de afgelopen week daarmee gecomplimenteerd. Maar het mag ook wel eens in de openbaarheid  gezegd worden!

 

Veel uithoudingsvermogen nodig voor proef kitesurfen

Het lijkt allemaal niet zo ingewikkeld, maar het tegendeel blijkt waar. Vorig jaar besloten we om een proef met kitesurfen voor onze kust te doen. Onder stricte voorwaarden wilden we het kitesurfen voor 1 jaar toestaan, om zo goed te kunnen beoordelen of verlening van een dergelijke proef haalbaar en wenselijk zou zijn. Inmiddels is het al weer zomer en is het nog steeds niet geregeld. Wat is er aan de hand?
Om het kitesurfen voor onze kust (bij wijze van proef) toe te staan is het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat een verkeersbesluit neemt. Rijkswaterstaat heeft de gemeente Huizen geadviseerd om het kitesurfen toe te staan in de periode 1 april – 1 oktober. Dit komt ook overeen met de gebruikelijke periode voor het aanbrengen van betonning voor dergelijke doeleinden. Aangezien er vanuit Natura 2000 een externe werking geldt voor onze kust als foerageergebied voor vogels in de winter, lijkt dit ook om die reden logisch. 
 
Rijkswaterstaat is bereid het verkeersbesluit te nemen mits:
1. De provincie Noord-Holland geen bezwaar heeft (bescherming natuurwaarden)
2. De gemeente Huizen een gedetailleerde tekening aanlevert met de coördinaten van de 4 hoekpunten waar de betonning dient te worden aangebracht.
3. De garantie wordt gegeven dat de kosten voor de betonning (4 stukst ad. € 1,50 per dag) betaald worden.
 
Ad. 1. In het rapport van Tauw, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd, wordt gesteld dat het voor het gewenste deel van onze kust vanuit de natuurwaarden geen bezwaar is het kitesurfen toe te staan. De gemeente gaat dit nog bij de provincie verifiëren, maar verwacht geen negatief standpunt van de provincie. GS heeft namelijk al ingestemd met de uitkomsten van het rapport. 
Ad. 2. In overleg met de kitesurfvereniging, surfclub en een vertegenwoordiger van de kiters is een gebied aangewezen. Dit is besproken met Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat ziet vanuit veiligheid (conflict met andere watersporters en badgasten) geen probleem om dit gebied af te zetten voor het kiten. Een aandachtspunt is wel de opstapplaats. De kiters werken met 25 m. lange lijnen die obstakelvrij dienen op te kunnen stijgen. De kiters willen graag een gedeelte van het strand rechts van het geultje hiervoor afzetten. Een gecombineerd gebruik van kiters en badgasten is in dit gebied natuurlijk niet gewenst. Ook de opstapplek dient duidelijk aangegeven te worden op de kaart en de kitesurfvereniging zal deze zelf in het water ook moeten markeren, zodat dit voor de overige gebruikers van het strand duidelijk is. De vereniging heeft dit overigens op locaties elders ook zo uitgevoerd.  
Ad. 3. Nadat Rijkswaterstaat het verkeersbesluit heeft genomen, zullen de betonningen worden aangebracht. De kosten die dit met zich mee brengt, zullen moeten worden gedragen door kitesurfvereniging. Dit is een besluit dat nog door het bestuur van de vereniging dient te worden genomen. De gemeente Huizen wordt hierover na de eerstvolgende bestuursvergadering geïnformeerd.
Zodra we een antwoord van de kitesurfvereniging hebben op de vraag over de kosten van de betonning kunnen we de provincie van ons voornemen op de hoogte brengen, de waterpolitie hierbij betrekken en Rijkswaterstaat vragen om het verkeersbesluit voor dit jaar te nemen.
Voor volgend voorjaar blijft dan staan de evt. aanpassingen in de APV (nadere regels m.b.t. het kitesurfen) en ook het aanpassen van de borden langs het strand. Ook dient Rijkswaterstaat dan weer opnieuw een verkeersbesluit te nemen. Het gaat namelijk om een jaarlijks terugkerend verzoek. Maar omdat alle mitsen en maren dan opgelost zijn, zou het geen probleem meer hoeven te zijn om dit met ingang van 1 april te laten in gaan.
 
Snapt u het nog?
Dit alles betekent dat op zijn vroegst medio augustus met kiten kan worden gestart. De vraag rijst dan natuurlijk direct, of het zinnig is om dit voor zo’n korte periode (dit jaar dus nog maar ca. 1 maand) allemaal nog te regelen. Voordeel om het wel te doen is, dat we dit jaar al wel vast enige ervaring kunnen opdoen met het kitesurfen voor onze kust. Een bijkomend voordeel is dat we nu ook precies weten hoe het hele proces werkt en wie onze contactpersonen zijn, zodat we voor 2011 tijdig een verkeersbesluit kunnen aanvragen. En  dat is voor de wachtende kitesurfers wellicht een schrale troost.

Inventarisatie AED

Enige tijd geleden schreef ik in mijn weblog dat we in Huizen zouden gaan inventariseren hoeveel AED’s er zijn (Automatische Externe Defibrilator) en hoeveel mensen er zijn die een training hebben gehad om met zo’n apparaat om te gaan (de zogenaamde “burgerhulpverleners”). Voor de leken: een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand, waardoor een elektrische schok wordt toegediend, met als doel om het hart  weer in een normaal ritme te brengen. Tal van verenigingen, bedrijven en instellingen hebben enkele weken geleden van de gemeente een brief gehad, met het verzoek om aan deze inventarisatie mee te doen.
Inmiddels is bekend dat wij in ieder geval al 23 AED’s hebben in Huizen en maar liefst 170 mensen hebben zich al aangemeld als burgerhulpverlener. Al vast een heel mooi tussenresultaat!

Samen met de Regionale Ambulance Voorziening gaan we eind juli de spreiding van de AED’s op grond van de bevolkingsdichtheid bepalen. Dan wordt ook bekend hoeveel van de al aanwezige AED’s we mogelijk breder kunnen gebruiken en hoeveel er nieuw moeten worden aangeschaft om een dekkend netwerk te hebben. 

Behandeling voorjaarsnota

In de afgelopen week stond mijn agenda in het teken van de behandeling van de zogenaamde “voorjaarsnota”. Daarbij geeft de gemeenteraad via de algemene politieke beschouwingen commentaar op de concept-begroting (die in oktober moet worden vastgesteld) en kunnen de politieke partijen aan het college ook opdrachten meegeven, die verwerkt moeten worden voor de begrotingsbehandeling.

Er is veel gezegd over de op handen zijnde bezuinigingen, maar concreet zijn die nog niet ingevuld, zodat het debat daarover echt pas bij de begrotingsbehandeling zelf zal gaan plaatsvinden. Wel werd -via o.a. een motie van Groen Links- gesteld dat aan bezuinigingen een visie vooraf moet gaan, op hoe we als gemeente (Raad en College) aankijken tegen de gewenste sociale en maatschappelijke infrastructuur in onze gemeente. Niet zomaar schrappen dus, maar bezuinigen met visie. En daar ben ik het uiteraard zeer mee eens. Vooralsnog laten we ons als College vooral inspireren door het briefadvies “sociaal bezuinigen” van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Maar het zal een hele kunst zijn, om daar in het najaar een vertaalslag van te maken voor onze eigen gemeente. Ik zie dit overigens niet alleen als een lastige opdracht, maar zeker ook als een kans, om ons als gemeente weer eens fundamenteel te bezinnen op wat onze kerntaken zijn en hoe we die de komende jaren vorm willen geven.

De stichting Marketing Huizen (SMH) domineerde voor een deel de inhoud van het debat. Deze stichting is door de gemeente in het leven geroepen op verzoek van evenementenorganisaties, die behoefte hadden aan professionalisering van de marketing en promotie van Huizen. De stichting is er nog geen half jaar en heeft mijns inziens al veel bereikt op het gebied van de marketing en promotie van Huizen, maar wordt toch van meerdere kanten aangevallen, omdat de resultaten tot dusver voor diverse belanghebbenden nog onvoldoende zichtbaar zijn. Uiteindelijk is het gevraagde budget voor de SMH toch voor 4 jaar gereserveerd, maar zal dat bedrag pas uitgegeven worden als de SMH binnen een jaar haar meerwaarde bewijst. In de komende weken zal ik mij hier intensief mee bezig houden, omdat het mijns inziens nu vooral van belang is om op korte termijn de betekenis van die afspraak met de gemeenteraad concreet handen en voeten te geven.