Provinciale statenverkiezingen

In de vorige collegeperiode heb ik vier jaar als gewestgedelegeerde economie en werk nauw samengewerkt met CDA gedeputeerde Jaap Bond. Hij is nu ook weer lijsttrekker van het CDA in Noord Holland. Misschien kent u hem nog van onderstaande foto, waar hij als eerste Volendammer persoonlijk “Vriend van de Huizer botters” werd.

Foto: Met Jaap Bond

U voelt hem al aankomen, ik ga gewoon een stemadvies geven voor de provinciale statenverkiezingen in de komende week! Natuurlijk is dit advies niet bedoeld voor mensen die hun keuze al lang hebben gemaakt. Het gaat juist om mensen zoals u, die dit nog niet hebben gedaan, misschien omdat de verkiezingen van de provinciale staten voor uw gevoel wat ver van u af staan. Misschien was u zelfs niet van plan om te gaan stemmen de komende week. Dat zou echt heel jammer zijn, want de provincie is voor ons allemaal van belang. Daarom wil ik een oproep doen om vooral tóch te gaan stemmen. En met een stem op Jaap Bond weet u in ieder geval zeker dat uw stem gaat naar iemand die zich met hart en ziel ingezet heeft én zich in zal blijven zetten voor een duurzame economische groei in onze regio Gooi en Vechtstreek. Dat heeft Jaap Bond namelijk echt bewezen!

Ik zal proberen om in een paar zinnen uit te leggen wat Jaap Bond voor Huizen en voor de Gooi en Vechtstreek heeft betekend.

Het programma ‘Innovatieve Verbindingen’ leverde in de Gooi- en Vechtstreek een belangrijke bijdrage aan versterking van de regionale economie. Naast extra persoonlijke aandacht van Jaap Bond regelde hij ook voldoende geld (ruim 2 miljoen euro vanuit de provincie!)  voor dit programma. 

Een eerste speerpunt in het programma was de versterking van de economische kant van de zorgsector (o.a. ontwikkeling van innovatieve methoden om de vergrijzing op te vangen met minder arbeidskrachten in de zorg). Een tweede speerpunt was het toerisme. Jaap Bond gaf tal van nieuwe impulsen in de voor onze regio zo belangrijke toeristische sector. Belangrijk daarin is ook de infrastructuur, zoals de fiets- wandel- en kanoroutes. Ook in onze regio hebben wij dankzij de provincie een aansluiting op het landelijk dekkende fietsknooppuntennetwerk. Goed voor een verbinding tussen onze mooie Gooise dorpskernen. En Huizen is zelfs eindpunt (én beginpunt) geworden van het Noord-Hollandpad, een lange afstandswandeling door de hele provincie. Het spreekt voor zich dat wandelaars en fietsers zeer gewaardeerde gasten zijn in onze gemeente.  Het derde speerpunt is de verdere innovatie in de mediasector. Dit lijkt misschien een “Hilversumse aangelegenheid”, maar laten we niet vergeten hoeveel Huizer inwoners ook in de mediasector werkzaam zijn. Speciaal wil ik hier ook het project ‘Dutch Media Hub’ melden. Jaap Bond heeft zich enorm ingespannen om dit project naar onze regio te krijgen en dat is gelukt! Zoals de haven van Rotterdam dé toegangspoort is voor goederen naar Europa, zo zal onze regio straks dankzij deze inspanning dé digitale toegangspoort naar Europa worden. Bij verdere uitwerking van dit project zal een omzetstijging tussen 100 en 500 miljoen euro behaald worden, waar het bedrijfsleven in onze regio uiteraard ook fors van mee zal profiteren. Ook voor Huizen betekent dit alles uiteraard veel nieuwe werkgelegenheid!

Mijn advies is dus: Stem op Jaap Bond (CDA)

Stemt u liever op een vrouw?

Dan heeft het CDA Noord Holland ook zeker een goede kandidaat voor u. Het Huizer CDA vrouwenberaad hoopt dat Ciel Stevens (de nummer 3 op de CDA kandidatenlijst) héél veel stemmen uit Huizen zal gaan krijgen. Via een e-mail actie proberen de Huizer CDA vrouwen kiezers voor haar te interesseren. Ik doe daar ook heel graag aan mee, zeker nu ik haar ook persoonlijk heb leren kennen als een bijzonder belangstellend en hartelijk persoon, die haar oren en ogen goed te kost geeft en ook graag daadkracht toont.

Foto: Ciel Stevens (op de foto rechts) op werkbezoek in Huizen

Ciel Stevens-Meewis is 38 jaar, getrouwd en moeder van 4 kinderen. Een vrouw zoals u en ik. Met twee benen in de maatschappij, maar ook actief in haar gezin en in het vrijwilligerswerk. Ciel werkt bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen als plaatsvervangend directeur. Daarnaast is zij voorzitter van de Stichting Openluchtscholen met 2 basisscholen in Amsterdam-Zuid.  Ciel zet zich in onze provincie in voor een veilige en gezonde omgeving voor toekomstige generaties. Kernpunten waar ze voor staat: de economische ontwikkeling in Noord-Holland moet doorgaan, de bereikbaarheid moet verbeterd worden, de woningbouw moet aansluiten bij de mensen die er gebruik van maken en kinderen moeten in hun eigen omgeving onbezorgd buiten kunnen spelen.

Een stem op het CDA (of u nu een man of een vrouw kiest) is in ieder geval altijd een stem voor:

  • Betere bereikbaarheid
  • Economische groei
  • Duurzaamheid én
  • Respect in de samenleving

Wij hebben als CDA,  juist in deze politiek complexe tijden, uw steun meer dan ooit hard nodig, óók in de provincie. Ik hoop u met bovenstaande twee fantastische kandidaten enthousiast te hebben gemaakt om in ieder geval te gaan stemmen.

Verslag bezoek staatssecretaris

Op zaterdag 12 februari bracht de staatssecretaris van volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) een werkbezoek aan Huizen. Doel van het bezoek was om vanuit de praktijk van iedere dag informatie te verkrijgen over de ouderenzorg. De staatssecretaris wil deze informatie betrekken bij haar beleid vanuit den Haag. Ook Ciel Stevens, kandidaat voor het CDA bij de provinciale verkiezingen op 2 maart a.s., kwam meeluisteren. Hoewel door de provincie taken op het gebied van welzijn en zorg zijn teruggedrongen, was zij met name geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het ‘passend wonen’ voor ouderen. De provincie speelt namelijk wel een belangrijke rol bij de Ruimtelijke Ordening en zo ook bij planologie en bouwbesluiten van zorgprojecten.

 

V.l.n.r: ikzelf, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Ciel Stevens, Janet Zwanenburg, Relinde Weil

 

Van denken in producten naar denken vanuit de vraag

Tijdens het werkbezoek stond de omslag van denken vanuit producten (wat hebben we voor ouderen in de aanbieding) naar denken vanuit de vraag (wat hebben ouderen nodig) centraal. Na drie korte presentaties door achtereenvolgens mijzelf als wethouder WMO, Janet Zwanenburg-Hoogendijk (directeur Amaris Voor Anker) en Relinde Weil (regiodirecteur bij Vivium voor o.a. de locaties De Bolder en De Ruijterstraat) vond een indringend gesprek plaats over wat er goed gaat in de ouderenzorg en wat er verbeterd dient te worden. Het kabinet is van plan om in de komende jaren de verantwoordelijkheid van begeleiding voor o.a. ouderen over te dragen aan gemeenten. Ik ben enthousiast over dit voornemen, maar ook bezorgd over het overhevelen van (nieuwe) taken vanuit het rijk, zonder dat gemeenten daarbij ook vrijheid krijgen om die taken naar eigen inzicht uit te voeren. Vanuit mijn ervaringen met de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Huizen weet ik dat gemeenten alleen in staat zullen zijn om ondersteuning van burgers goed te regelen, als zij daarbij ook écht uit mogen gaan van de behoeften van de burgers zelf. Opgelegde verplichtingen en stricte regels vanuit het rijk passen daar niet bij. De staatssecretaris toonde begrip voor dit standpunt en gaf ook aan de Huizer aanpak, die uitgaat van de behoefte van burgers, te ondersteunen.

Scheiden van wonen en zorg

Vanuit Amaris én Vivium werd het probleem van het scheiden van wonen en zorg naar voren gebracht. Op dit moment is er nog geen sprake van een scheiding tussen wonen en zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Alles wordt vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaald. Dit maakt het lastig om passend wonen voor ouderen te realiseren. Zo is bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg in het project van De Ruyterstraat in Huizen niet gelukt, omdat daarvoor onvoldoende geld beschikbaar is. Ook Amaris heeft last van ogenschijnlijk tegenstrijdige regels van het ministerie van Volksgezondheid en van het ministerie van Volkshuisvesting, waardoor het aanpassen van woningen voor ouderen aan de eisen van deze tijd onbetaalbaar dreigt te worden. De staatssecretaris liet weten dat zij in de komende week diverse overleggen heeft over dit onderwerp. Zij gaat de knelpunten die vanuit Huizen zijn ingebracht daarbij ook aan de orde stellen.

Opgestaan, plaats vergaan

Als een inwoner van een verzorgingshuis of van een verpleeghuis voor langer dan 2 weken in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan stopt de bekostiging voor het verzorgingshuis of verpleeghuis. Feitelijk betekent dit dat de woning dan door een ander in gebruik zou moeten worden genomen. Bij Vivium en Amaris wil men dit niet, omdat de woningen helemaal naar de wens van de bewoner zijn ingericht en mensen het erg onplezierig vinden als zomaar een ander daar dan (tijdelijk) in gaat wonen. Dit probleem werd door de heer Kievit, voorzitter van de cliëntenraad van Amaris Voor Anker, bij de staatssecretaris onder de aandacht gebracht. Ook de staatssecretaris begrijpt dat deze situatie onwenselijk is. Zij liet weten dat dit een resultaat is van onderhandelingen tussen de verzekeraar en de belangenorganisaties, maar dat naar haar mening wel creatiever gekeken had kunnen worden naar alternatieve oplossingen. Zo zou bijvoorbeeld de ‘wooncomponent’ gewoon bekostigd kunnen blijven, terwijl de ‘zorgcomponent’ overgaat naar het ziekenhuis. Zij beloofde hier op korte termijn aandacht aan te besteden.

 ‘Het is zoals het is’

Na het bezichtigen van de nieuwe afdeling in Voor Anker en het kleinschalig woonproject aan De Ruijterstraat, waarbij veel handen van ouderen door de staatssecretaris werden geschud, kwam een eind aan het werkbezoek.

In gesprek met een bewoner van Voor Anker

De staatssecretaris liet weten dit bezoek als zeer inspirerend te hebben ervaren. Dat gold zeker ook voor de overige aanwezigen. Als afscheidscadeau werd het boek van Nel Hoogmoed “Het is zoals het is” aan de staatssecretaris overhandigd, samen met een pak echte Huizer speculaas. De staatssecretaris reageerde enthousiast op beide cadeau’s. Vooral de titel van het boek van Nel Hoogmoed sprak haar erg aan, mede vanuit haar eigen ervaringen in het verleden als verpleeghuisarts. Ik gaf zelf een toelichting op de inhoud van het boek, dat vooral praktische informatie geeft over het dagelijks leven van mensen met de ziekte van Alzheimer en de gevolgen van deze ziekte voor de relatie met hun vrienden en familie. De staatssecretaris beloofde dit boek zeker te zullen gaan lezen.

Aanbieden van het boek: “Het is zoals het is” van Nel Hoogmoed

De staatssecretaris prees de aanpak door Amaris in Voor Anker en Vivium in De Ruijterstraat als ‘best practices’, die model mogen staan elders in ons land.

CDA staatssecretaris komt naar Huizen

A.s. zaterdag komt opnieuw een staatssecretaris van volksgezondheid naar Huizen. Na het formele werkbezoek van de vorige staatssecretaris Jet Bussemaker komt nu onze eigen CDA staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten met Huizen kennis maken. Het is een CDA aangelegenheid, dus geen officieel bezoek aan onze gemeente. Maar natuurlijk zal ook het gemeentelijk WMO beleid onderwerp van gesprek zijn.

Ik ontmoette Marlies Veldhuijzen van Zanten al eerder tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA in Lelystad en ik voel me zeer vereerd dat zij Huizen komt bezoeken. De staatssecretaris komt niet alleen luisteren naar hoe we in Huizen omgaan met WMO en ouderenbeleid, ze komt ook kijken naar concrete voorbeelden hiervan. Vandaar de keuze voor Amaris Voor Anker, waar morgen een nieuwe afdeling voor verpleeghuiszorg wordt geopend en waar een innovatief beleid is m.b.t. het betrekken van de sociale omgeving van de ouderen (mantelzorgers, familie, vrienden, bekenden en vrijwilligers) bij hun zorg en welzijn. Ook brengt zij een bezoek aan het kleinschalig woonproject aan de Ruijterstraat, van de Vivium Zorggroep. Door dit project wordt heel concreet inhoud gegeven aan het inspelen op de wens van veel mensen om zo lang mogelijk thuis te wonen en -als dit niet meer gaat- in een bij hun leefstijl passende omgeving oud te mogen worden.  

Als cadeau willen wij de staatssecretaris heel graag het mooie boek van Nel Hoogmoed aanbieden: “Het is zoals het is”. Dat boek gaat over mensen met Alzheimer en hun naaste omgeving en past heel goed bij het inhoudelijke thema dat wij tijdens dit werkbezoek naar voren willen brengen: “Van denken in producten naar denken vanuit de vraag”.

Ook de provincie (en destijds met name de CDA gedeputeerde Rinske Kruisinga) heeft zich erg voor de voorziening op de Ruijterstraat ingezet en hoewel de provincie de komende jaren zorg en welzijn niet echt als speerpunt meer heeft, hopen wij toch op steun vanuit de provincie bij het voortzetten van de vraaggestuurde werkwijze in Huizen.

Ik vind het dan ook erg nuttig dat Ciel Stevens Meewis (de eerste CDA vrouw op de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen) bij dit werkbezoek aanwezig zal zijn. Als CDA vrouwen voeren wij actie in Huizen, om zoveel mogelijk vrouwen in de provinciale staten te krijgen. Ciel is een vrouw die met twee benen op de grond staat. Naast een drukke baan heeft zij ook nog jonge kinderen en doet zij vrijwilligerswerk. Ciel heeft veel ambities voor onze regio. We hopen daarom dat velen op Ciel zullen stemmen.

 

Ik zie erg uit naar dit bezoek en ik hoop dat dit zowel voor ons in Huizen als voor Ciel Stevens in Haarlem én onze staatssecretaris in den Haag inspirerend zal zijn.

Newport Huizen beste hotel van Nederland

Je zult maar wethouder toerisme zijn en dan op een dag te horen krijgen dat in jouw gemeente het beste hotel van Nederland staat! Dat overkwam mij afgelopen week. Hotel Newport in Huizen heeft deze prestigieuze titel voor een heel jaar verdiend. Het gaat om de publieksprijs, dus ook nog eens om de waardering van de mensen waar we het allemaal voor doen: bezoekers van Huizen. Supertrots ben ik dus ook op deze fantastische prestatie.

Maandag werd bekend dat hotel Newport van de overgebleven 10 genomineerden de winnaar was geworden. Dinsdag hebben wij daar in hotel Newport een kleine plechtigheid aan gewijd. Natuurlijk is deze prijs in de eerste plaats een verdienste van de medewerkers van hotel Newport. Aan hen komt alle eer -en natuurlijk ook als eerste de felicitaties- toe.

Maar ik mag ook onze gemeente Huizen hiermee feliciteren. Het is echt een opsteker voor onze gemeente dat wij een dergelijk fantastisch hotel binnen onze grenzen hebben. Het is misschien voor op een weblog een beetje te veel reclame, maar dat mag mijns inziens dan ook best eens een keer. De prijs is zeer verdiend!

Hotel Newport: Beste hotel van Nederland!

In mijn toespraak heb ik aandacht besteed aan het feit dat voor een optimale ontwikkeling van het toerisme in Huizen geldt, dat een ketting zo sterk is als de zwakste schakel. We hebben nu het beste hotel van Nederland, maar we moeten ook minimaal de beste fietspaden hebben, de beste bewegwijzering, het beste zwembad, het beste strand, de beste haven, de beste camping, de beste restaurants, de beste attracties én een goed functionerend VVV. 

Als gemeente kunnen we alleen maar faciliteren. We kunnen iets doen aan marketing en promotie van Huizen, we kunnen iets doen aan een goede infrastructuur en een goede bewegwijzering, we kunnen evenementen mogelijk maken die Huizen op de kaart zetten. Maar de ondernemers in de toeristische sector zullen toch echt samen de keten verder vorm moeten geven. Daarvoor hebben we o.a. onze toeristische netwerkbijeenkomsten in de Botterwerf, waar ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente elkaar ontmoeten rond het thema toerisme. Maar ondernemers kunnen elkaar ook opzoeken bij het organiseren van arrangementen, waardoor bezoekers het interessant vinden om langer in Huizen te blijven. De eerste voorbeelden hiervan (waar ook hotel Newport al bij betrokken is) komen momenteel van de grond. Maar daar kunnen we de komende tijd nog veel meer samen in optrekken.