Mediasector van groot economisch belang voor hele regio

 

Afgelopen week maakten we kennis met gedeputeerde van Run, die vanuit de provincie Noord Holland verantwoordelijk is geworden voor economische zaken. Tot aan de verkiezingen heeft Jaap Bond deze portefeuille met veel enthousiasme invulling gegeven. Hij stimuleerde dat de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek hun bijdragen aan economische ontwikkeling verviervoudigden en zette daar als provincie nog eens het dubbele bedrag tegenover. Dit bedrag, samen met een bijdrage vanuit de Kamer van Koophandel, was opgeteld ca. 1 miljoen euro per jaar, waarvan dus ca. 500.000 euro afkomstig was van de provincie Noord Holland. Door die bijdragen zijn we als regio in staat geweest om innovatie in de voor ons meest belangrijke sectoren een enorme impuls te geven. Dat werd ook zichtbaar in de presentaties van de vier innovatieplatforms: media (iMMovator), Zorgeconomie (iZovator), Toerisme en recreatie (iTRovator) en innovatief ruimtegebruik op de bedrijventerreinen (iLocator). 

Het is nu, na de provinciale verkiezingen en de wisseling van gedeputeerde, weer even afwachten hoe de samenwerking met de provincie verder zal verlopen. Van Run was in ieder geval onder de indruk van wat er in onze regio allemaal tot stand is gebracht. Toch wilde hij in dit stadium geen enkele toezegging doen over de voortzetting van de (financiële) steun vanuit de provincie. 

Na de presentaties van de bereikte resultaten tot nu toe, was er tijd voor een heuse bezichtiging van het mediapark. We deden dit in een soort ’treintje’, de zogenaamde ‘Hillywood express’. Een aanrader om deze rondleiding eens te ondergaan. Voor ons gezelschap (wethouders uit de regiogemeenten, directeuren van innovatieplatforms, gedeputeerde en ambtenaren van Gewest en Provincie) was het een verkorte versie van een half uur, maar normaal duurt deze tour een uur en worden tal van interessante plekken in het mediapark bezocht, waaronder ook studio’s, een enorme ondergrondse ruimte met decorstukken en nog veel meer. 

Directeuren van innovatieplatforms en wethouders uit regiogemeenten in de 'Hillywood-express'

Na dit interessante intermezzo werd door de directeur van het Mediapark een presentatie gegeven over de ontwikkeling van het Mediapark in de afgelopen jaren. Hieruit bleek vooral het belang van een goede samenwerking (én focus!) van overheid (in dit geval de provincie Noord Holland en de gemeente Hilversum) en bedrijfsleven.

Daarna volgde een presentatie over het economisch belang van de mediasector voor onze regio. De cijfers (uit de recente cross-media monitor 2010-2011) liegen er niet om. Van de 106.000 werkzame personen in onze regio vinden 60.000 mensen een baan in de eigen regio. 46.000 mensen pendelen dus naar buiten de regio, vooral naar Amsterdam. Echter, bovenop die 60.000 mensen werken hier ook nog eens 20.000 mensen die direct buiten onze regio wonen (in de zogenaamde Metropoolregio Amsterdam) en aan 46.000 mensen uit de rest van Nederland. Er gaan dus dagelijks meer mensen onze regio in dan uit! De Gooi en Vechtstreek biedt daarmee, in vergelijking tot omliggende steden, aan veel mensen van buiten de regio een baan. De mediasector speelt hierin een heel belangrijke rol!

Uit onze regio werkt één op de acht werkzame personen die woonachtig zijn in overige gemeenten van de Gooi en Vechtstreek in Hilversum. Gemeenten die dichtbij Hilversum liggen scoren wel wat hoger (15 tot 20%) dan bijvoorbeeld Huizen. Vanuit Huizen werkt 11% van de beroepsbevoling in Hilversum. Met deze cijfers is in ieder geval het enorme regionale belang van de mediasector goed weer te geven. Er is ons dus als regiogemeenten alles aan gelegen om een sterke mediasector in onze regio te behouden. Daarnaast willen we de beschikbare kennis binnen de mediasector (in de brede zin des woords) ook beter gaan benutten voor innovatieve toepassingen in andere sectoren, zoals zorg en toerisme.   

V.l.n.r.: Gaston Crolla (KvK); Jan Rensen (wethouder Hilversum) en Jan van Run (gedeputeerde prov. NH)

Avondvierdaagse weer groot feest

Vanavond heb ik weer genoten van de vele kinderen (en volwassenen!) die langs het gemeentehuis kwamen lopen op deze laatste avond van de avondvierdaagse. Geweldig dat dit ieder jaar weer georganiseerd wordt en dat zoveel leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers hieraan meedoen. Het is altijd weer vier dagen haasten om alles voor elkaar te krijgen, maar de sportieve prestatie én de goede sfeer tijdens de avondvierdaagse maken veel goed.

Behalve de vele langstrekkende basisscholen en de muzikale omlijsting liep ook Visio dit jaar weer mee. Amaris Voor Anker zag ik dit jaar voor het eerst, met wandelende medewerkers achter de ouderen in rolstoel.

De afsluiting van de avondvierdaagse blijft ieder jaar weer een prachtig feest! Gelukkig viel het mee met de regen en de wind. De burgemeester drukte weer veel kinderen de (kleverige) handjes en trots poseerden ook veel kinderen samen met de burgemeester voor de foto.

Wat veilig is moet veilig blijven

Huizen is volgens de cijfers een betrekkelijk veilig dorp en in die zin natuurlijk niet te vergelijken met de grote steden om ons heen. Toch vindt CDA Tweede Kamerlid Coskun Cörüz dat het aantal politieagenten in plaatsen als Huizen niet omlaag moet ten gunste van de grote steden. “Wat veilig is, moet ook veilig blijven”, betoogde Cörüz gisteren tijdens de CDA ledenvergadering in ’t Visnet in Huizen.

Cörüz is een groot voorvechter voor nationale politie, waarbij de beheersmatige activiteiten landelijk worden geregeld, maar de ‘locale driehoek’ wordt versterkt. Dit is volgens hem absoluut niet schadelijk voor de locale zeggenschap over wat de politie doet. Integendeel. In de toekomst krijgt de burgemeester, maar ook de Raad, zelfs veel meer zeggenschap dan in de huidige situatie en wordt dat ook formeel geregeld. De nationale politieorganisatie met 10 (i.p.v. 26!) regionale korpsen moet ook de enorme bureaucratie bij de politie gaan terugdringen. De leden van de Huizer CDA fractie, die in de afgelopen weken in het weekend met de politie op pad zijn geweest, kunnen dat beamen. Bert Rebel heeft nog meer respect gekregen voor de agenten en de manier waarop zij optreden. Maar hij noemt het ook echt te zot voor woorden wat de politie allemaal moet opschrijven, handmatig en soms zelfs drie keer hetzelfde. Daardoor komt de politie veel minder toe aan de taken waar ze eigenlijk voor staan. Hij vraagt of er niet eens geïnvesteerd kan worden in fatsoenlijke automatisering. Cörüz antwoordt dat hier momenteel volop aan wordt gewerkt. De CDA fractie in de Tweede Kamer is hier voortrekker in. Op korte termijn zullen door de CDA fractie ook een aantal concrete ‘ontbureaucratiseringsvoorstellen’ worden gedaan, die meteen kunnen worden ingevoerd.

Veiligheid raakt volgens Cörüz alle haarvaten van de samenleving. Als je je niet veilig voelt, ga je ’s avonds niet meer alleen naar je sportclub of vrijwilligerswerk doen. Veiligheid heeft dus een enorme impact op het dagelijks functioneren. Cörüz benadrukte dat veiligheid thuis begint. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Zij moeten kinderen normen en waarden bijbrengen en grenzen stellen. Volgens Cörüz verdienen we elke euro die we investeren in de ondersteuning bij de opvoeding aan jonge kinderen later 7x terug.

Veiligheid in de buurt volgt daarna. Als er meer sociale cohesie in een buurt of wijk is en mensen bereid zijn om een oogje in het zeil te houden, dan gaat ook daar een normerende werking van uit. Jongeren, maar ook volwassenen, worden dan weer openlijk aangesproken op hun gedrag. Dat alleen al levert een enorme impuls op voor de veiligheid.

Preventie is dan ook volgens Cörüz veel effectiever dan bestrijden van crimineel gedrag.  Maar als er eenmaal sprake is van crimineel gedrag, dan moeten we ook weer niet blijven ‘polderen’, maar duidelijk grenzen stellen.  

Cörüz is momenteel bezig met een initiatiefwetvoorstel, waarbij ouders kunnen worden aangesproken voor de schade die moedwillig door hun minderjarige kinderen wordt aangericht in de openbare ruimte. Op dit moment is dat niet goed geregeld en draait de samenleving als geheel voor die schade op. Jongeren die bijvoorbeeld na een avondje uit een hele rij auto’s vernielen door de buitenspiegels er af te schoppen realiseren zich niet dat dit gemiddeld meer dan 500 euro per spiegel kost. Een een kapot bushokje is al snel 1500 tot 2000 euro schade. De slachtoffers (particulieren, bedrijven of overheid) kunnen die schade momenteel nergens verhalen. Soms dekt een verzekering dit, maar dan gaat het ook om gemeenschapsgeld. Cörüz vindt dat verantwoordelijkheid van ouders twee kanten heeft. Het kan niet zo zijn dat ouders alleen maar geld krijgen voor de opvoeding van hun kinderen (zoals bijv. kinderbijslag en toeslagen), maar dat zij niets zouden moeten betalen als kinderen zich moedwillig misdragen.

In het algemeen ziet Cörüz een tendens om slachtoffers van criminaliteit en geweld beter te beschermen. Hij vindt dit een goede ontwikkeling. Ook het uiteindelijk isoleren van veelplegers (o.a. in de campementen waar jongeren én hun ouders heropgevoed worden) is soms nodig. Maar uiteindelijk is een normerende ouder toch altijd nog vele malen beter dan een normerende overheid. En dat is waar het CDA vooral op wil inzetten.

Voorzitter Wim Zwanenburg bedankt Coskun Cörüz voor de inspirerende avond. En dat was het zeker!

Samenwerking in de regio

Vandaag hebben we als negen regiogemeenten (raadsleden, wethouders, burgemeesters en ambtenaren) uitvoerig gediscussieerd over de gewenste regionale samenwerking.

Aan deze discussie is een uitvoerig proces vooraf gegaan, waarin -onder leiding van Ben Hammer (oud wethouder van Hilversum en oud DB lid van het Gewest)- een rapport is opgesteld met concrete aanbevelingen voor regionale samenwerking. Sommige politieke partijen, waaronder ook het CDA, hebben hier regionale bijeenkomsten voor georganiseerd, om te bezien in hoeverre op partijniveau een eenduidig standpunt over de noodzakelijke c.q. gewenste regionale samenwerking kon worden gevonden.

regionale CDA bijeenkomst ter voorbereiding van 20 mei
Vandaag was het dan zover. Een echte “Gooise landdag”, om in termen van Hans Hillen te blijven. Wat opviel was de goede sfeer, waarin de onderlinge discussie plaats vond. Diverse thema’s passeerden de revu.
Hoewel het lastig is om nu al conclusies te trekken uit wat er allemaal is gewisseld vandaag, vielen een paar zaken wel op.
a. Er is bij alle partijen een gevoel van urgentie voor regionale samenwerking. Bij kleinere gemeenten is dit overigens wel meer dan bij (middel)grote gemeenten, zeker met het oog op de overheveling van nieuwe taken vanuit het rijk naar gemeenten;
b. De bestaande uitvoerende diensten van het Gewest (GAD, GGD, RAV) worden zeer gewaardeerd en staan dus ook niet ter discussie;
c. Voor overige beleidsterreinen is er behoefte aan een duidelijke regionale agenda, waar gemeenteraden ‘kaderstellend’ in zijn;
d. Er is behoefte aan een betere ‘democratische legitimatie’ van de besluitvorming in het Gewest.  Het huidige AB voorziet daar onvoldoende in.
e. Communicatie blijft een sleutelwoord. Hoe communiceren we als Gewestelijke organisatie met de gemeenten en hoe ontvankelijk zijn die gemeenten voor communicatie vanuit het Gewest.

Bestuurlijk trekker van dit dossier (wethouder Jan Rensen uit Hilversum) gaf bij het afsluiten van de bijeenkomst aan dat het Dagelijks Bestuur van het Gewest op basis van het rapport én alles wat daarover vandaag is gewisseld op korte termijn met nadere voorstellen zal komen. Ik ben van mening dat er veel kansen liggen voor gemeenten om een aantal zaken die op regionaal niveau spelen ook écht goed met elkaar te organiseren.  

Sijsjesberg gaat open: “Beloofd is beloofd”

Bijna dagelijks vragen mensen mij of Sijsjesberg nog op schema ligt. Iedereen lijkt te popelen om te gaan zwemmen. Tot nu toe was steeds mijn antwoord dat we volgens de planning in de derde week van mei open zouden gaan. Gisteren leek even een kink in de kabel te komen. Hoewel de oplevering van het vernieuwde Sijsjesberg volgens planning verloopt en het zwembad dus ook, zoals beloofd, in de derde week van mei de poort kan openen, is er een probleem met het gras. De graszoden die gisteren zijn gelegd moeten twee weken met rust gelaten worden.

Nu heeft Sijsjesberg nog een behoorlijk stuk ligweides waar het oorspronkelijke gras nog ligt, maar toch is ongeveer de helft van het gras nieuw. Als we bedenken dat er bij mooi weer ongeveer 2500 mensen in het zwembad kunnen, dan zouden dit er nu dus nog ongeveer 1250 kunnen zijn. Bij wat minder mooi weer hoeft dit geen probleem op te leveren. Maar hoe houden we het beheersbaar als het prachtig weer wordt en de mensen Sijsjesberg binnenstromen? We kunnen dan immers niet aan de poort zomaar 1250 mensen weer terugsturen? En als dit lastig blijkt, hoe houden we de mensen dan van het nieuwe gras af? Het te vroeg betreden van het nieuwe gras kan namelijk een enorme schadepost opleveren.

Na rijp beraad hebben we de volgende oplossing bedacht.

Het zwembad gaat op 21 mei gewoon open. Beloofd is beloofd. Maar de eerste week is die openstelling er alleen voor de ongeveer 1700 abonnementshouders. Zij hebben immers ook al voor het gebruik van het zwembad in deze periode betaald en kunnen nu haast niet wachten om baantjes te komen trekken!  Het diepe bad en het instructiebad zijn voor hen geopend en van het achterste gedeelte van de ligweiden kan gebruik worden gemaakt. De rest van de ligweiden wordt afgezet. Ook het peuterbad is nog niet te gebruiken. De coatinglaag daarvan moet nog een week uitharden. Abonnementshouders met kinderen kunnen natuurlijk al wel genieten van de nieuwe familieglijbaan!

De mensen die voor een dagje naar Sijsjesberg willen komen en dus een los kaartje willen kopen, zijn 1 week later welkom, dus vanaf 28 mei, als het gras voldoende vast ligt.

Het zal de eerste weken voor het personeel van Sijsjesberg, maar ook voor de bezoekers, best even wennen zijn in het nieuwe zwembad, maar ik reken erop dat mensen er begrip voor zullen hebben dat alles nog een beetje op zijn plek moet vallen. Hoewel er nu nog volop gewerkt wordt, ziet het zwembad er nu al fantastisch uit en dat maakt straks alles meer dan goed!

Het bad wordt gevuld met water (10 mei 2011)

 

In hoog tempo worden de grasmatten gelegd (10 mei 2011)

Drie keer een feestelijke opening

Op een heerlijke zonnige zaterdag mocht ik als wethouder van sport en recreatie drie feestelijke openingshandelingen verrichten.

De eerste was de opening van het vaarseizoen bij de ‘Zeetak’ van Flevo scouting om 13.15 uur.  Een gezellige boel, met heel veel kinderen en minstens zoveel pannekoeken. De boot die ik te water moest laten bleef even hangen, maar één van de scouts had een scherp zakmes bij zich waarmee het touw los kon worden gesneden, dus alles kwam toch nog goed.

Om 14.00 uur moest ik aanwezig zijn bij SV Huizen, voor de officiële opening van de nieuwe tribune en de ‘gedraaide’ velden. Het is heel mooi geworden bij SV Huizen. Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de accommodatie is nu optimaal ingericht, zodat ook echt ieder stukje grond kan worden benut voor het voetballen. Geheel tot mijn verrassing was voor de officiële opening een hoogwerker besteld, dus voor ik er erg in had zweefde ik hoog boven de velden. Ik kon het niet laten om snel even wat foto’s van het mooie uitzicht te maken.

Gelukkig heb ik geen last van hoogtevrees, dus het was voor mij vooral een mooi avontuur, passend bij een club als SV Huizen, die nog steeds voor de grote hoogten gaat!

De wedstrijd die volgde kon ik helaas niet bijwonen, want om 14.45 uur was de opening van het vernieuwde clubgebouw van de Activiteiten Vereniging Oude Haven (AVOH) gepland. Ook een heel feestelijke gebeurtenis, compeet met champagne en heerlijke hapjes. De gemeente heeft na uitvoerig overleg met de AVOH besloten om de erfpacht weer voor 25 jaar te verlengen, omdat we deze vereniging graag in de oude haven behouden. Commerciële partijen in de haven zijn nuttig en nodig om de Huizer haven meer aanzien te geven, maar verenigingen zijn daarop een welkome aanvulling. Door duidelijkheid over de erfpacht werd de vereniging dan ook in staat gesteld om te investeren in hun clubgebouw en het resultaat (mede dankzij de aannemer/lid AVOH Maurice de Jonge en de vele vrijwilligers die hun handen uit de mouwen hebben gestoken) mag er dan ook zijn.

Kortom: een heel feestelijke dag voor Huizen!

Huizen wordt steeds mooier!

Afgelopen vrijdag vonden twee gebeurtenissen plaats, die voor toerisme in Huizen van belang zijn. In de eerste plaats was er de traditionele ‘botterborrel’ in de botterwerf aan de oude haven. De derde botter van de Stichting Huizer botters is daar recent verwelkomd en er liggen ook nog twee botters van particuliere eigenaren. Het vissersverleden van Huizen herleeft hier en het is merkbaar dat veel mensen er ook echt van genieten dat de sfeer van toen weer voelbaar wordt. Ik mocht bekend maken wat het winnende rijm op het deurtje van de derde botter was geworden. Hier ziet u die:

De tekst is gemaakt in het Huizer dialect. Het betekent: ‘de wind kan je niet veranderen, maar de stand van de zeilen wel’. De jury vond dit rijm het mooiste van de vijf genomineerde rijmpjes, omdat het past bij het thema ‘Huizer visserij’, maar ook omdat het een dubbele betekenis heeft. Er zijn dingen in het leven die je niet kunt veranderen, maar er zijn ook dingen die je wél kunt doen. Dat deden de Huizer vissers, maar dat doen ook al die vrijwilligers die het varend erfgoed nu in ere houden.

Het toeristisch beleid in Huizen is erop gericht om de oude haven te verbinden met het oude vissersdorp en -ook verder het dorp in- het oude Raadhuisplein. Dat plein is onder bestuurlijke verantwoordelijkeheid van mijn collega Petra van Hartskamp nu een echt gezellig plein geworden, met mooie bomen en een waterpartij die ook de jeugd uitnodigd tot actie! Wat mij betreft mag daar ook nog het beeld van het Huizer melkmeisje bij, als symbool voor het boeren verleden van Huizen. Van boeren naar vissers: een hard bestaan, maar ook een leven in grote onderlinge verbondenheid.  En dat is wat de Huizers nog steeds kenmerkt: harde werkers, maar nog steeds met oog voor elkaar.

Vrijdagavond werd het oude Raadhuisplein feestelijk heropend. Huizen wordt steeds mooier!

Opening oude Raadhuisplein
Water heeft magische aantrekkingskracht op kinderen

Petra van Hartskamp mag terecht trots zijn!