Bijen welkom in Huizen

Het dierenwelzijnsbeleid van onze gemeente is gebaseerd op de volgende visie:

Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. Veel inwoners in Huizen hebben een gezelschapsdier, zoals een hond, kat, cavia of konijn. In de vrije natuur in en om Huizen leven daarnaast vele soorten in het wild. Dieren horen bij de Huizer samenleving. Deze dieren hebben recht op zorg en bescherming.  (nota dierenwelzijnsbeleid pag. 5)

Eén van de speerpunten voor dierenwelzijnsbeleid is het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de natuurlijke leefomgeving van dieren, waaronder het bevorderen van biodiversiteit.

In de afgelopen week heb ik in dit kader gesprekken gevoerd over de bescherming van wel een heel bijzondere diersoort in Huizen, namelijk de bij. Het gaat in heel Europa niet goed met de bijen. Van de in totaal ongeveer 349 wilde bijensoorten die alleen al in Nederland en België voorkomen is zo’n 60% in de afgelopen jaren al bijna uitgestorven, of ernstig in het voortbestaan bedreigd. Sommige Europese regio’s hebben de afgelopen jaren een bijensterfte van tachtig procent geregistreerd terwijl het normale gemiddelde vijf procent zou moeten zijn. Daarnaast bevindt de honingproductie zich op alarmerend lage niveaus (bron: Europees parlement).

Bijensterfte wordt toegeschreven aan een combinatie van factoren zoals verminderde immuniteit voor ziekteverwekkers en parasieten, vermoedelijk mede door het gebruik van pesticiden, klimaatverandering en verandering van landgebruik, met als gevolg gebrek aan voedsel en foerageermogelijkheden.

In de vrije natuur leeft een bijenvolk vaak in holle bomen of andere beschutte ruimtes. Dit komt niet veel meer voor. Bijen worden meestal door een imker gehouden in een korf of kast. Een bijenvolk bestaat uit 3 verschillende soorten bijen, een koningin, 30000 tot 60000 werksters en enkele honderden darren. De koningin is een vrouwelijke bij, zij zorgt voor het nageslacht. Zij wordt verzorgd door de werksters, die onvruchtbaar zijn en al het werk doen. De darren zijn er alleen voor het nageslacht. Daarna zijn ze niet meer nodig en worden ze vaak doodgestoken.

Bijen zijn bijzonder nuttig en nemen in de voedselketen een zeer bijzondere en onmisbare plaats in. De bij is de belangrijkste bestuiver: 80% van alle gewassen in Nederland wordt door bijen bestoven. Veel groenten, fruit en noten zouden er dus niet zijn zonder de bij en ook veel andere dieren, zoals diverse vogelsoorten, zouden daardoor verdwijnen. De economische waarde van de bij in Nederland bedraagt maar liefst 0,8 miljard euro, waar de waarde van de natuurlijke gewassen nog bij komt. (rapport Visie Bijenhouderij en Bestuiving nr. 227; PRI Wageningen 2009).

Tijd dus om ook als gemeente Huizen actie te ondernemen om de bijenpopulaties weer op peil te helpen brengen. Mijns inziens kunnen we dit alleen maar doen door samen te werken met deskundigen op bijengebied. De bijenhouderij in onze omgeving bestaat vooral uit hobbyimkers, die zijn aangesloten bij imkersverenigingen in o.a. Blaricum, Laren en Bussum. Daar hebben we dus ook contact mee gezocht en dat zal op de korte termijn leiden tot een gezamenlijk plan van aanpak voor bijen in Huizen.

Gesproken is onder andere over locaties in Huizen waar bijen kunnen worden gehouden. Kleinschalige voorzieningen in de buurt van een woonwijk zijn mogelijk, maar daarvoor is het wel zaak om omwonenden en bezoekers goed voor te lichten. Bijen zijn namelijk niet gevaarlijk, komen niet op ‘zoetigheid’ af en vallen geen mensen aan, maar er zijn wel veel misverstanden over bijen. Het stadspark, eerder ook al als potentiële locatie voor bijenvolkjes aangegeven door ‘Leefbaar Huizen’ biedt ook mogelijkheden, mits niet té dicht bij de (paarden en koeien van de) kinderboerderij. Voordeel van deze plek is dat mogelijk ook verbindingen kunnen worden gelegd met natuur- en milieueducatie vanuit de Ruif. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen, valt namelijk nog veel over bijen te leren. Echter geldt hier wel, dat e.e.a. moet passen binnen de verdere uitwerking van de visie op het stadspark.

In het overleg met de imkerverenigingen is ook gesproken over de randvoorwaarden waaronder bijen kunnen floreren. Hoewel in Huizen veel tuinen aanwezig zijn, moet bezien worden of er voldoende noodzakelijke stuifmeel- en nectarleverende planten, struiken en bomen in de nabije omgeving zijn. Ook in het openbaar groen kan rekening worden gehouden met de gewenste diversiteit aan planten, struiken en bomen, waaronder ook de zogenaamde drachtplanten. Daarnaast kan in zijn algemeenheid bij het groenbeheer door de gemeente, rekening gehouden worden met de bijen.

Maar ook particulieren kunnen in hun tuin omstandigheden creëren waaronder bijen het goed kunnen doen. Voor informatie daarover kunt u eens een kijkje nemen op de verschillende websites, waaronder http://www.bijenhelpdesk.nl.

Kortom, werk aan de winkel! Ik verwacht dat we al binnen enkele weken een concreet voorstel in het college kunnen bespreken.

Melkmeisjesroute gelanceerd!

Het toeristisch beleid in Huizen is erop gericht om Huizer inwoners kennis te laten maken met al het moois dat Huizen te bieden heeft én om mensen van buiten Huizen te verleiden om naar Huizen te komen. We richten ons voor wat betreft die laatste groep vooral op mensen uit de directe omgeving van Huizen, zeg maar in een straal van zo’n 60 km. om Huizen heen. Dat is namelijk ongeveer de afstand die mensen gemiddeld genomen bereid zijn om af te leggen voor het maken van een dagtochtje. Eenmaal in Huizen, willen we vooral de aandacht vestigen op de oude haven én op het oude dorp van Huizen. Mensen die aankomen bij de haven, willen straks natuurlijk Huizen niet verlaten zonder het melkmeisje te hebben gezien, hét symbool van Huizen. En daarvoor moeten zij dus naar het Oude Raadhuisplein. Uiteraard wordt ook hard gewerkt aan een mooie verbinding tussen haven en oude dorp. Tot die tijd zullen we het moeten doen met de verwijzingen (we hebben al mooie toeristische bordjes overal aangebracht) en hopelijk straks ook met fietsverhuur, want wandelen naar het oude dorp vanaf de haven is eigenlijk nét te ver.

Sinds vorige week hebben we in Huizen de Huizer melkmeisjesroute. Een heel mooi project, waar we als gemeente Huizen in geinvesteerd hebben, maar dat mede mogelijk is gemaakt door de steun vanuit de provincie Noord Holland (in het kader van het project ‘Oneindig Noord Holland), de hulp van ons eigen Regionaal Bureau voor Toerisme (het RBT) en dankzij de inzet van vele vrijwilligers, onder andere vanuit het Huizer museum en de historische kring.

De route is op 8 februari officieel in gebruik genomen. Ik mocht daarvoor, samen met Ronald Ootjers (CDA statenlid van de provincie Noord Holland) het eerste QR bordje onthullen, op het Oude Raadhuisplein. Daar start de route namelijk officieel en nog dit jaar is het de bedoeling dat er dan ook een écht beeld van het melkmeisje te zien zal zijn.

De Huizer Melkmeisje-route is een wandeling van ongeveer anderhalf uur door het oude dorp van Huizen. Het verhaal van het Huizer Melkmeisje wordt verteld aan de hand van zestien historische plekken in het oude dorp, die allemaal de moeite waard zijn om te bekijken, maar die ook allemaal hun eigen verhaal hebben. Op al deze plekken is een bordje met een QR-code aangebracht, die de wandelaar kan scannen met zijn smartphone. Die QR-code verwijst naar verhalen, foto’s en filmpjes op de website van Oneindig Noord-Holland. Zo komt tijdens de wandeling de geschiedenis van Huizen tot leven.

De wandeling is te maken met behulp van de smartphone, maar er zijn ook maar liefst al 10.000 foldertjes gemaakt in een handzaam formaat, dat bij de VVV in het Huizer museum én in tal van winkels in Huizen te verkrijgen is. Ik ben van mening dat deze wandeling een welkome aanvulling is op het toeristisch produkt van Huizen en ik verwacht dat veel bezoekers op deze manier een goede indruk kunnen krijgen van al het moois dat het oude dorp van Huizen te bieden heeft.