Zuinige gemeenten willen compensatie voor schatkistbankieren

Op 4 april a.s. heeft de Vaste Commissie voor Financiën in de Tweede Kamer een overleg met de minister van financiën over het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Materieel zal deze wet de meeste gemeenten niet raken. Maar voor enkele gemeenten, waaronder Huizen, die in het verleden een prudent financieel beleid hebben gevoerd, gaan juist wel vol de gevolgen van dit wetsvoorstel ondervinden.

Wij hebben eerder al principiële bezwaren tegen deze wet ingediend, maar beseffen dat dit de invoering hoogstwaarschijnlijk niet zal tegenhouden. Daarom vragen wij nu in een brief aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer om de invoering zorgvuldig te doen.

Eén van hoofdpunten waar wij ons zorgen over maken, is de naleving van artikel 2 Financiële verhoudingswet. Door het verplicht schatkistbankieren gaan wij – de kleine groep van ca. 15 gemeenten die geen netto schulden heeft – op onze liquide middelen een rendementsverlies leiden van ca. 2%. Dat heeft voor gemeenten van onze omvang behoorlijke gevolgen voor de begroting. Zo vervalt bijvoorbeeld bij de gemeente Huizen door de maatregel de dekking van reguliere begrotingsuitgaven ter grootte van 2% van het begrotingstotaal. Afzien van een vergoeding door het rijk voor deze inkomstenderving betekent voor de gemeente Huizen 1,46 miljoen euro aan extra bezuinigingen bovenop de andere forse kortingen op overdrachten van het rijk aan gemeenten. Soortgelijke effecten doen zich voor bij alle onderstaande gemeenten.

Dat zou lijken op een straf voor ons als kleine groep gemeenten vanwege het zuinig gedrag en behoedzaam begroten, terwijl dat juist tot voorbeeld zou moeten dienen.  

Wij zien in de Memorie van Toelichting geen passage waarin staat dat deze derving aan inkomsten, die het gevolg is van een wijziging van het rijksbeleid, aan ons wordt vergoed. Ondanks dat het lagere rendement wel door het kabinet wordt erkend. En ook de Raad van State heeft gewezen op het vergoeden van de gederfde inkomsten aan decentrale overheden als gevolg van deze wet. De VNG heeft berekend dat het totale verlies voor onze gemeenten op termijn structureel 25 miljoen euro bedraagt. Wij vragen in onze brief aan de Tweede Kamerleden om er bij de minister op aan te dringen deze derving aan inkomsten in kaart te brengen en aan de gemeenten die het betreft, te vergoeden. Dekking kan worden gevonden door de door het kabinet zelf op pag. 9 van de Memorie van Toelichting aangegeven extra inkomsten die het kabinet krijgt doordat een lagere rente hoeft te worden betaald op door het kabinet aangegane leningen.

De brief is woendag verzonden vanuit de gemeente Huizen. Mede ondertekenaars van deze brief zijn de wethouders financiën van de gemeenten:

Beek, Brielle, Ermelo, Giessenlanden, Haaren, Leusden, Maasgouw, Ouder-Amstel, Ouderkerk, Rozendaal, Staphorst en Vlagtwedde

 

 

 

 

 

 

 

Minder comazuipers in Gooi en Vechtstreek

Vandaag kreeg ik via de GGD een persbericht doorgestuurd van de kinderafdeling van Tergooiziekenhuizen, waar ik mijn lezers ook graag deelgenoot van wil maken, al was het maar omdat u misschien zelf ook (groot)ouder van een puber bent. Er is namelijk eens een keer goed nieuws te melden!

Uit cijfers van Tergooiziekenhuizen blijkt dat  er in 2012 aanzienlijk minder jongeren (namelijk 28 jongeren) uit de regio met een alcoholvergiftiging opgenomen zijn dan in 2011 (toen namelijk 51 jongeren). De leeftijd van deze jongeren varieerde van 13 tot 17 jaar. Jongeren die in het ziekenhuis terecht komen zijn vaak verminderd bij bewustzijn of in coma. Voor de ouders is het enorm schokkend om te zien hoe hun kind met uitgelopen mascara in eigen braaksel en urine ligt. Als de coma heel diep is, wordt de ademhaling bedreigd en is opname op de intensive care noodzakelijk. De jongeren die door overmatig alcoholgebruik in Tergooiziekenhuizen terecht komen, zijn veelal probleemloze pubers; doorsnee kinderen eigenlijk. Het zijn even vaak jongens als meisjes , zowel VMBO leerlingen als VWO leerlingen.  

Al jaren werken gemeenten in onze regio in het kader van het GGD programma ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’ samen met ouders, alcoholverstrekkers, sportverenigingen, scholen en andere betrokkenen om problematisch alcoholgebruik onder onze jeugd terug te dringen. Vanuit Huizen stuurt mijn collega Liesbet Tijhaar dit programma aan en gelukkig dus nu ook duidelijk met succes. Het laatste jaar heeft de GGD, samen met andere partijen, extra aandacht besteed aan het schadelijk fenomeen van ‘sweet sixteen feestjes’ en het risico van comazuipen. Op diverse manieren zijn ouders gewezen op het belang van het stellen van regels over alcoholgebruik, ook als jongeren 16 jaar zijn.  Ook hebben Tergooiziekenhuizen en Jellinek een vervolgprogramma opgezet voor comazuipers en hun ouders om herhaling te voorkomen. GGD Gooi & Vechtstreek is dus ook tevreden met de afname van het aantal comazuipers in onze regio. Zeker gezien de landelijke cijfers waaruit blijkt dat het totaal aantal comazuipers gestegen is.

Toch denken de GGD en de kinderartsen van Tergooiziekenhuizen dat we niet te vroeg moeten juichen. Het is belangrijk om door te gaan op de ingeslagen weg. Er komen immers steeds nieuwe jongeren en ouders. Bovendien vormen de comazuipers het topje van de ijsberg van riskant drinkende jongeren. Uit cijfers van de GGD uit 2010, bleek dat bijna 40% van de 15 jarigen en 55% van de 16 jarigen de laatste maand minstens éénmaal 5 of meer glazen alcohol op één avond heeft gedronken. In 2014 komt de GGD met nieuwe cijfers. Pas dan kunnen we zien of niet alleen het topje gereduceerd is, maar ook de totale omvang van het riskante alcoholgebruik van jongeren.

Persoonlijk vind ik het heel goed dat de leeftijd waarop alcohol verstrekt mag worden aan jongeren straks naar 18 jaar gaat. Het helpt ouders in ieder geval bij het stellen van regels. Maar als we het daarbij laten, zal het onvoldoende verhinderen dat jongeren onder de 18 te veel alcohol drinken, met alle negatieve gevolgen voor hun gezondheid en hun verdere ontwikkeling vandien. Aandacht, voorlichting én handhaving rond dit onderwerp zullen mijns inziens constant nodig blijven.

Eindelijk AED burgerhulpverlening in Huizen

In Nederland krijgt 1 op de 1000 mensen per jaar te maken met een hartstilstand. Voor Huizen gaat het dus om 42 mensen per jaar. Niet iedereen wordt op tijd gevonden. Landelijk wordt gemiddeld 40%  niet gereanimeerd. In Huizen zijn er volgens RAV cijfers jaarlijks zo’n 25 reanimaties.
Nadat bekend werd dat de kans dat deze mensen de hartstilstand overleven enorm toeneemt als een de reanimatie (liefst mét AED) binnen 6 minuten gestart is, werd door de Hartstichting, maar ook door onze eigen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)  aan de bel getrokken bij gemeenten om zogenaamde 6-minutenzones te organiseren. In de zomer van 2010 bracht de RAV dit ter sprake in het overleg met alle wethouders gezondheidszorg in onze regio. Huizen ging direct aan de slag en de gevraagde inventarisatie werd in Huizen afgerond in november 2010. Conclusie was: er zijn voldoende AED’s aanwezig in Huizen voor een dekkend netwerk. De gemeente zal wel moeten zorgen dat minimaal 18 AED’s dag en nacht bereikbaar zijn. Daarvoor zijn dus 18 buitenkasten nodig, inclusief bijbehorende pincode, verwarming, ventilatie en elektriciteit.  Kosten ca. € 700,– per buitenkast. Naast die eenmalige investering van zo’n € 20.000,– vergoedt de gemeente de kosten voor verzekering van de AED’s in de buitenkasten tegen diefstal en vandalisme en worden de kosten voor vervanging van elektrodes en batterijen na een inzet van de AED aan de eigenaar vergoed. Dit vergt dus ook jaarlijks nog een beperkt bedrag. In Huizen waren zo’n 180 mensen nodig met een reanimatiediploma. Uit de inventarisatie bleek dat die er ook zijn. De kosten voor opleiding van vrijwilligers en het onderhoud daarvan vergoedt de gemeente dan ook niet. Overigens worden die kosten (ca. 30 euro per opleiding) vaak wel door de zorgverzekeraars vergoedt.
Huizen was er klaar voor en wilde snel van start.

Na de eerste inventarisatie en de besluitvorming in het college van B&W moest Huizen helaas op de rem trappen, omdat de RAV minimaal de helft van het aantal inwoners in de regio nodig had om de kosten van de aanschaf van een regionaal systeem door de RAV te kunnen dekken.
Sindsdien was het dus lobbyen om ook andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek een inventarisatie te laten doen. Dat heeft lang geduurd, maar inmiddels zijn nu ook Hilversum, Bussum en Weesp daarmee gestart.

Goed nieuws kwam in de zomer van 2012, toen bleek dat de RAV tóch in staat was om het benodigde systeem aan te schaffen en al vast in Huizen te beginnen. Toen bleek echter dat er nog enorm veel werk verzet moest worden om van de fase van inventarisatie de slag te maken naar de daadwerkelijke uitvoering van het project. We hadden in Huizen het geluk dat we Linda Broeze als beleidsmedewerker konden aantrekken, die zich als een terriër op dit project stortte. Samen met Angeli Blankers van de RAV zijn tal van zaken geregeld, zoals de registratie van vrijwilligers en  de contracten die gesloten moesten worden met eigenaren van AED’s om die in de buitenkasten te mogen ophangen en tal van zaken die daarbij komen kijken.
AED2

Er werd een werkgroep gevormd, met daarin o.a. ook de afdeling Huizen van de Koninklijke EHBO vereniging, de Reanimatiestichting Huizen en het Rode Kruis en ook politie en brandweer dachten actief mee, met name over de vraag hoe we vrijwilligers met een reanimatiediploma zover zouden kunnen krijgen om zich als burgerhulpverlener voor het AED project aan te melden.
Maar deze week was het dan eindelijk zover en kon het project AED burgerhulpverlening in Huizen van start gaan.
Het netwerk van AED’s is bijna dekkend voor Huizen. Nog slechts een paar buitenkasten moeten worden geregeld. Er hebben zich al 90 vrijwilligers gemeld, maar dat moeten er dus nog wel minimaal 180 worden.
Aanmelden kan via www.hartslagnu.nl.

In de gemeente Hoorn wordt al 2 jaar met AED burgerhulpverleners gewerkt. Bij de start van ons Huizer project werd een aangrijpende film vertoond, van jonge mensen uit Hoorn, die hun leven aan de AED burgerhulpverlening te danken hebben. Daar word je warm van, want daarvoor doen we dit met ons allen!
Ik ben daarom heel blij dat we in Huizen nu eindelijk zijn gestart en ik ben ervan overtuigd dat we, net als destijds in Hoorn, de komende maanden nog wel 90 vrijwilligers zullen vinden.