Huizen hoogste waardering voor uitvoering WOZ

Het wordt onze gemeente wel eens verweten dat we altijd graag ‘het beste jongetje van de klas’ willen zijn. Soms past ons een wat bescheidener opstelling. Maar soms zijn we ook gewoon de beste, zoals bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Naar het oordeel van de Waarderingskamer, die controles uitvoert op o.a. de kwaliteit van de bestanden en de uitgevoerde taxaties, heeft de gemeente Huizen het predicaat ‘meerjarig goed’. Dat is de hoogste waardering die door de waarderingskamer kan worden toegekend. 

Vandaag werd ik door collega Tijhaar geattendeerd op het artikel in de Gooi en Eemlander met als kop: ‘Gemeenten onder toezicht’. In dit artikel staat welke gemeenten in onze regio onder verscherpt toezicht van de waarderingskamer komen te staan en welke gemeenten in onze regio qua waardering in de betere categorieën vallen. Uit dit artikel blijkt dat geen enkele gemeente in onze regio de hoogste waardering ‘meerjarig goed’ heeft gekregen. Huizen is in dit geval dus echt koploper.

Toch jammer dat goed nieuws meestal de media niet haalt. Daar gebruik ik dan maar mijn weblog voor, al was het maar om ook mijn waardering uit te spreken voor ons team belastingen, dat door heel hard werken met beperkte menskracht, maar met grote gedrevenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, dit mooie resultaat voor onze gemeente nu al jarenlang neer weet te zetten.

Eigen regie als basis

Het is al weer enige tijd geleden dat ik, n.a.v. de politieke dreiging dat het PGB zou komen te vervallen, in een bevlogen groep mensen terecht kwam, om samen na te denken over mogelijkheden om de financiering van de zorg zo te organiseren, dat de eigen regie van mensen over hun leven gewaarborgd zou blijven. Vandaag zag ik via twitter dat het visiestuk ‘eigen regie als basis’ dat we als groep hebben geschreven nu ook op de website van de coalitie voor inclusie te vinden is en ik wil de inhoud daarvan ook graag via mijn weblog delen:  http://www.coalitievoorinclusie.nl/documenten/eigenregiealsbasis.pdf
 

De tijd heeft inmiddels niet stil gestaan en ons visiestuk ‘eigen regie als basis’ is meer dan ooit actueel. Als regio Gooi en Vecht hebben we het voortouw genomen om de voorbereiding van de decentralisatieopgave die op ons af komt (jeugdzorg, delen van de AWBZ en de participatiewet) zodanig vorm te geven, dat de eigen regie van onze inwoners ook daadwerkelijk basis kan worden. Niet de zorgaanbieder of de overheid bepaalt wat mensen nodig hebben om zo goed mogelijk aan de samenleving te kunnen blijven deelnemen. Dat kunnen zij namelijk altijd nog het beste zelf.

Donderdag tekenden wij als regio een convenant met diverse partijen in de zorg, waaronder CIZ (ook namens Vektis), Actiz, SVB, Per Saldo, LOC en Zorgbelang), waarmee we gezamenlijk afspraken om menskracht beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van een drietal in onderlinge samenhang te beziene projecten, namelijk:

  • De proeftuin ‘van AWBZ naar WMO’, waarbij het (vraaggestruurde) gesprek met de cliënt/inwoner leidend wordt voor passende ondersteuning;
  • De persoonsvolgende bekostiging (waarin varianten op het PGB worden uitgewerkt, gericht op behoud van zelfregie);
  • Het digitaal leefplein (cliënten/inwoners sturen daarin zelf op de informatie die over hen is opgeslagen en wordt uitgewisseld). 

De provincie Noord Holland heeft voor de ontwikkeling van het digitaal leefplein een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. Doel van dit alles is, dat onze inwoners óók na 2015 zelf de regie houden over de ondersteuning die nodig is op alle levensdomeinen die er voor hen toe doen, niet alleen dus als het gaat om zorg.

Als ik vanaf een afstand kijk naar het ‘gerommel’ in den Haag, waar vooral vanuit financiële belangen naar de zorg voor mensen wordt gekeken en niet naar het belang van mensen om regie over hun eigen leven te houden c.q. terug te krijgen met een bij hun situatie passend ondersteuningsaanbod, dan vrees ik dat de échte vernieuwing niet vanuit den Haag verwacht moet worden, maar dat visie en daadkracht vooral bij gemeenten en hun samenwerkingspartners vandaan moet gaan komen.

Wij hebben deze week in onze regio een belangrijke stap gezet, niet gehinderd door gebrek aan daadkracht vanuit den Haag en de afwezigheid van zorgverzekeraars, omdat we als samenwerkingspartners de overtuiging delen, dat we daar niet op kunnen wachten, maar dat we in het belang van onze inwoners nú door moeten pakken. Toch hoop ik dat zorgverzekeraars en rijksoverheid zelf op termijn ook mede-verantwoordelijkheid zullen durven dragen voor de aanpak die we in onze regio voorstaan. Het feit dat zorgverzekeraars in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid nu toch ook verantwoordelijk zullen worden voor persoonlijke verzorging, vraagt mijns inziens temeer om een samenhangende aanpak, waarbij de eigen regie van onze inwoners de basis is.