BIZ belasting in Huizen een feit

Gisteravond werd in ’t Visnet in Huizen door de notaris bekend gemaakt wat de uitslag van de stemming was voor de BIZ belasting. Van de 99 geldig uitgebrachte stemmen was een ruime meerderheid (70) van de Huizer winkeliers vóór de invoering van deze belasting.

Het gebeurt niet vaak dat ik in een toespraak vertel dat ik wethouder belastingen ben. Daarmee maak ik me in de regel namelijk niet echt populair. Ik hou het dus meestal op de bredere term ‘wethouder financiën’. Maar in dit gezelschap was ik als wethouder belastingen nu eindelijk eens een graag geziene gast. Immers, de winkeliers willen deze belasting, enerzijds omdat ze zelf mogen bepalen hoe die gelden worden besteed ten gunste van een schoon, heel en veilig centrum, waar mensen graag komen winkelen en anderzijds omdat iedere winkelier die daarvan profiteert nu ook evenredig daaraan bijdraagt. Het is een eerlijk- en solidair systeem. Terechte vreugde dus bij de bestuurders van het Hart van Huizen, die zich ondanks pieken en dalen blijvend hebben ingezet om dit mogelijk te maken. Complimenten waren er ook voor de medewerkers van onze belastingafdeling en van onze afdeling economische zaken voor alle ondersteuning die geboden is.

Met alleen een geldbedrag verandert er natuurlijk nog niets in het centrum van Huizen. Er zijn ook plannen gemaakt, varierend van kerstverlichting tot evenementen, van extra schoonmaakacties tot gezamenlijke promotionele acties. Het zijn de winkeliers zelf die bepalen wat goed is voor hun publiek en de blijvende betrokkenheid van de winkeliers is dus ook een must. Gelukkig staat er -naast de bestuursleden van het Hart van Huizen die hier vele jaren hun vrije tijd en hun energie in hebben gestoken- nu ook weer een nieuwe generatie ondernemers op, die het stokje wil overnemen. En zo moet dat ook, om het centrum van Huizen blijvend aantrekkelijk te houden. Ik heb er veel vertrouwen in dat ons mooie dorpshart met al dit enthousiasme een enorme aantrekkingskracht op de omgeving zal blijven uitoefenen.

College van Huizen 2 dagen naar VNG congres

Dinsdag en woensdag was het weer zover: het jaarlijkse VNG congres. Dit keer werd het congres gehouden in de Achterhoek. Belangrijk onderwerp tijdens dit congres was het bestuursakkoord met het rijk. Na veel wikken en wegen is ingestemd met het bestuursakkoord, behalve met de paragraaf die gaat over de sociale werkvoorziening. Die paragraaf is voor gemeenten niet uitvoerbaar en dan is het mijns inziens ook terecht dat we daar geen handtekening onder zetten. Met het akkoord voor de rest van het bestuursakkoord ben ik wel gelukkig. We hebben daarmee o.a. duidelijkheid over de (maximale) financiële risico’s die we als gemeenten lopen met de overheveling van alle taken van rijk naar gemeenten (nl. 15 euro per inwoner, dus max. € 600.000) en we krijgen als gemeenten ook maximale vrijheid bij de uitvoering van de WMO. Dat is (nu al!) heel hard nodig.

Maar of we nu wel of geen akkoord hebben is onduidelijk. Volgens Annemarie Jorritsma wel. Volgens Piet Hein Donner niet. En een akkoord vraagt toch om overeenstemming tussen 2 partijen!

Piet Hein Donner liet met de voor hem gebruikelijke beeldende uitspraken weten er wel vertrouwen in te hebben deze ‘hobbel’ met gemeenten te zullen overwinnen. “Je struikelt nooit over een berg, wel over een molshoop” aldus Donner. Mijn interpretatie van de situatie is dan ook, dat we een akkoord hebben, maar dat er op het gebied van de sociale werkvoorziening nog een nadere uitwerking moet komen. Daarover zullen partijen met elkaar weer in gesprek gaan, waarbij de VNG het voortouw zal moeten nemen en met concrete voorstellen zal moeten komen.

College van B&W stemt in met voorstel VNG mbt bestuursakkoord
Natuurlijk is zo’n congres niet alleen maar vergaderen. Er is ook tijd voor gezelligheid en voor gesprekken met collega’s uit het hele land. En er zijn ook boeiende excursies te maken in het gebied. Ik heb mij bijvoorbeeld verdiept in het thema ‘Domotica in de zorg’ en bezocht een op dit terrein innovatieve zorginstelling in Montferland.
Onderweg maakten we een prachtige wandeling door de natuur van Montferland, in een gebied dat ’t Paaske heet. Een boswachter van natuurmonumenten gaf uitleg over het natuurlijke meertje (’t Paaske) en over de bomen en de dieren die in het bos leven.
Ook de wethoudersvereniging deed goede zaken tijdens het congres. Met 25 nieuwe leden erbij is de vereniging nu groter dan ooit. Belangenbehartiging voor- en deskundigheidsbevordering van wethouders blijven belangrijke thema’s.
Kortom, een geslaagd congres!
Volgend jaar bestaat de VNG 100 jaar. Dan wordt het congres in den Haag georganiseerd. Maar nu eerst maar weer eens aan het werk in Huizen!

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Niemand vindt het leuk om belasting te moeten betalen, maar als het dan toch moet, dan is het wel van belang dat je niet teveel betaalt. In Huizen wordt -net als in alle andere gemeenten- onroerende zaak belasting geheven. Die belasting is (deels) gerelateerd aan de waarde van de onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis of een bedrijf ). Om te bepalen wat de waarde van een onroerende zaak is (de WOZ), hanteren we in Huizen een indrukwekkend gedifferentieerd en geautomatiseerd systeem. Dit, in combinatie met een team van enthousiaste en betrokken ambtenaren, maakt dat we de waardebepalingen heel precies kunnen uitvoeren, waardoor er dus ook relatief weinig bezwaarschriften binnen komen.

Toen ik daar met het Hoofd Financiën over sprak, liet hij me weten dat we in Huizen écht een heel goed lopende belastingafdeling hebben, met nauwelijks ziekteverzuim en ook nauwelijks verloop. De mensen die er werken gaan er ook helemaal voor om hun werk tot in de puntjes nauwkeurig uit te voeren. Vooral daardoor hebben we in Huizen de belastingzaken goed op orde.

De efficiënte en effectieve manier waarop in Huizen met belastingen wordt omgegaan heeft inmiddels ook landelijk bekendheid gekregen. In de afgelopen week kwam de gemeente Dalfsen bij de belastingafdeling op werkbezoek en binnenkort komt ook de gemeente Tilburg naar Huizen, om te kijken hoe we in Huizen de WOZ en de heffing van de OZB hebben geregeld. 

Niet alleen voor ons innovatieve WMO beleid komen dus andere gemeenten naar Huizen, maar óók voor de WOZ. Voor mij een reden om dubbel trots te zijn.

Aan de slag!

Vandaag was het voor mijn doen rustig op het gemeentehuis. Het is de stilte na de storm denk ik. De begroting is vorige week donderdag door de gemeenteraad goedgekeurd en dat betekent dat we als college ‘weer een jaar vooruit’ kunnen. Hoewel in het voorjaar de richting voor de begroting wordt aangegeven, is die pas echt definitief na de begrotingsraad. Ik zie de begrotingsraad dan ook als één van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar.
 
Een goedgekeurde begroting betekent echter niet dat het nu met de armen over elkaar zitten is. Tal van zaken moeten nu door het college opgepakt worden, om alle voornemens uit te werken en alle plannen te realiseren. Vanuit mijn portefeuille zijn dit een paar hoofdpunten. Zo zullen we vaart moeten maken met een voorstel voor marketing en promotie van Huizen, dat al in december in de gemeenteraad voor moet liggen. Voor het voorjaar moeten we met een gedetailleerde uitwerking komen van de sporthal, waarbij ook de problematiek van het tekort aan trainingsruimte van voetbalvereniging de Zuidvogels integraal moet worden meegenomen. De voorgenomen bezuiniging op het maatschappelijk werk moet nader worden uitgewerkt. Vooral zal duidelijk moeten worden dat in Huizen op voldoende plaatsen bij de huisartsen praktijkondersteuners van Symfora worden ingezet om deze bezuiniging te kunnen rechtvaardigen. En dan zijn er nog diverse zaken die gewoon aangepakt moeten worden, zoals de renovatie van het skatepark en de uitwerking van de motie m.b.t. bestuurders van maatschappelijke organisaties die in onze regio meer dan de Balkenende norm verdienen.
 
Kortom, vandaag even uitrusten, maar daarna de mouwen weer opstropen en aan de slag!   

Huizen doet de WOZ goed!

Het lijkt wel of iedereen met vakantie is. Op het gemeentehuis heerst een serene rust. Er gebeurt vrijwel niets. Het wordt dus ook steeds lastiger om iets nieuws uit de afgelopen week te beschrijven op mijn weblog. Ik denk dat ik er ook maar even een paar weken tussenuit ga. Per slot is het gewoon vakantietijd!

Natuurlijk niet zonder nog een keer goed nieuws te melden. Goed nieuws haalt namelijk zelden de krant, maar ik meld het graag via mijn weblog. In de afgelopen week kwam ik er namelijk achter dat onze gemeente bij de ca. 4% van de Nederlandse gemeenten hoort die met “meerjarig goed” beoordeeld zijn door de Waarderingskamer (bron: waarderingskamer.nl/documents/jaarverslag 2009). De waarderingskamer is de organisatie die beoordeelt hoe de gemeenten omgaan met de waardering van onroerende zaken (o.a. de waardebepaling van woningen).

Slechts 17 gemeenten van de in totaal 441 beoordeelde gemeenten kregen de beoordeling: meerjarig goed. En daar hoort Huizen dus ook bij!

Als wethouder financien mag ik mij bevoorrecht weten met onze financiele afdeling, waar de zaken prima op orde zijn. En dat geldt dus ook voor het onderwerp “belastingen”, waar de WOZ waarde-bepaling onder valt. In veel gemeenten is dit thema problematisch, maar dus niet in Huizen. Ik heb ons hoofd belastingen (en via hem ook het team belastingen) in de afgelopen week daarmee gecomplimenteerd. Maar het mag ook wel eens in de openbaarheid  gezegd worden!

 

Behandeling voorjaarsnota

In de afgelopen week stond mijn agenda in het teken van de behandeling van de zogenaamde “voorjaarsnota”. Daarbij geeft de gemeenteraad via de algemene politieke beschouwingen commentaar op de concept-begroting (die in oktober moet worden vastgesteld) en kunnen de politieke partijen aan het college ook opdrachten meegeven, die verwerkt moeten worden voor de begrotingsbehandeling.

Er is veel gezegd over de op handen zijnde bezuinigingen, maar concreet zijn die nog niet ingevuld, zodat het debat daarover echt pas bij de begrotingsbehandeling zelf zal gaan plaatsvinden. Wel werd -via o.a. een motie van Groen Links- gesteld dat aan bezuinigingen een visie vooraf moet gaan, op hoe we als gemeente (Raad en College) aankijken tegen de gewenste sociale en maatschappelijke infrastructuur in onze gemeente. Niet zomaar schrappen dus, maar bezuinigen met visie. En daar ben ik het uiteraard zeer mee eens. Vooralsnog laten we ons als College vooral inspireren door het briefadvies “sociaal bezuinigen” van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Maar het zal een hele kunst zijn, om daar in het najaar een vertaalslag van te maken voor onze eigen gemeente. Ik zie dit overigens niet alleen als een lastige opdracht, maar zeker ook als een kans, om ons als gemeente weer eens fundamenteel te bezinnen op wat onze kerntaken zijn en hoe we die de komende jaren vorm willen geven.

De stichting Marketing Huizen (SMH) domineerde voor een deel de inhoud van het debat. Deze stichting is door de gemeente in het leven geroepen op verzoek van evenementenorganisaties, die behoefte hadden aan professionalisering van de marketing en promotie van Huizen. De stichting is er nog geen half jaar en heeft mijns inziens al veel bereikt op het gebied van de marketing en promotie van Huizen, maar wordt toch van meerdere kanten aangevallen, omdat de resultaten tot dusver voor diverse belanghebbenden nog onvoldoende zichtbaar zijn. Uiteindelijk is het gevraagde budget voor de SMH toch voor 4 jaar gereserveerd, maar zal dat bedrag pas uitgegeven worden als de SMH binnen een jaar haar meerwaarde bewijst. In de komende weken zal ik mij hier intensief mee bezig houden, omdat het mijns inziens nu vooral van belang is om op korte termijn de betekenis van die afspraak met de gemeenteraad concreet handen en voeten te geven. 

Tegenvaller

In de afgelopen week werd de doorrekening van de zogenaamde “juni-circulaire” voor onze gemeente bekend. Dat was een forse tegenvaller, van nog eens bijna 1 miljoen euro extra korting op het gemeentefonds per jaar. De belangrijkste oorzaak daarvan is de bezuiniging vanuit het Rijk op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). We wisten al dat we 160.000 euro per jaar moesten inleveren, maar dat bedrag is nu fors verhoogd, met bedragen van maar liefst zo’n 600.000 euro per jaar. Daarnaast pakken ook de CAO onderhandelingen m.b.t. de loonontwikkeling van gemeente-ambtenaren niet bepaald in het voordeel van onze begroting uit.  

We hebben nog geen kabinet, maar de bezuinigingen vanuit het Rijk zijn dus toch gewoon al begonnen terwijl de kosten voor gemeenten voor o.a. de uitvoering van de WMO onverminderd blijven stijgen. Terecht dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten hier tegen protesteert, want de onderbouwing van deze bezuiniging klopt niet en het  was voor 2011 ook zeker niet de afspraak die met het Rijk gemaakt is!

In de afgelopen week dus de ondankbare taak om dit aan de raadscommissie en aan de leden van de WMO raad mede te delen. Intussen proberen we maar weer scenario’s te ontwikkelen om in oktober een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Money makes the world go round…

In de afgelopen weken is door veel ambtenaren weer hard gewerkt aan de jaarrekening van 2009 en de (concept) begroting voor 2011. De jaarrekening laat een gunstig resultaat zien. We hadden een kleine 1 miljoen euro in de plus begroot, maar dat is 3,3 miljoen euro in de plus geworden. Daarvan is een bedrag van 1,5 miljoen euro geoormerkt voor het hoofdwinkelcentrum. Al met al is dit natuurlijk een heel mooi resultaat.

Toch is er geen sprake van optimisme. We weten allemaal dat er vanaf 2012 zwaar weer op komst is. We weten alleen nog niet hoe hard de rijksmaatregelen onze gemeente zullen treffen, maar de schattingen lopen uiteen tussen de 2 en 6 miljoen euro per jaar. Dat is op een begroting van zo’n 80 miljoen euro een fors bedrag, dat niet zomaar even ergens wegbezuinigd kan worden.

Intussen lopen de verzoeken voor allerlei nieuwe zaken ook gewoon binnen. Vrijdag was ik bijvoorbeeld te gast bij het dierenasiel Crailo, waar plannen liggen voor de noodzakelijke nieuwbouw. Maar liefst 5 miljoen euro moet dat gaan kosten en waar het geld vandaan moet komen, dat is nog zeer onduidelijk. Er wordt natuurlijk gekeken in de richting van de 16 gemeenten die gebruik maken van het dierenasiel Crailo voor de wettelijk verplichte opvang van zwerfdieren voor een periode van 2 weken.

Daarnaast zijn er nog tal van wensen vanuit het collegeprogramma, die gerealiseerd moeten worden. En dan zijn er nog de wensen vanuit de samenleving voor “nieuw beleid”, zoals o.a. een extra kunstgrasveld voor HSV de Zuidvogels of een extra subsidie voor diverse culturele organisaties. Het is beslist geen sinecure, maar daar staat tegenover dat besturen onder deze omstandigheden wel een enorme uitdaging is. Morgen bespreken we de eerste conceptbegroting voor 2011 in het college van B&W.

Begroting 2010

In de afgelopen week kwam de zogenaamde “septembercirculaire” van het Rijk. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat gemeenten aan uitkering kunnen verwachten uit het gemeentefonds. Voor de komende jaren betekent dit voor onze gemeente een lichte meevaller, ten opzichte van de eerdere cijfers. Maar tegelijkertijd wordt in de septembercirculaire ook aangekondigd dat er vanaf 2011 forse bezuinigingen aankomen.

Onze gemeente heeft dankzij jarenlang zorgvuldig financieel beheer nu -financieel gezien- een goede uitgangspositie. Daardoor zijn we tot nu toe ook nog niet genoodzaakt geweest om draconische maatregelen te treffen. We hebben niet hoeven bezuinigen op lopende projecten en activiteiten en konden zelfs stimuleringsmaatregelen nemen om de locale economie te versterken en om de belastingen voor onze burgers laag (en daarmee de koopkracht hoog) te houden. 

Toch moeten we niet onze ogen sluiten voor de werkelijkheid. Ondanks het gegeven dat de koopkracht voor de meeste mensen op peil blijft, loopt de werkloosheid in ons land op (van 304.000 werklozen in 2008 naar 615.000 werklozen in 2010).  De overheidsfinancien verslechteren fors (van een begrotingsoverschot van + 0,5 naar een begrotingstekort van – 6,2) en de staatschuld stijgt. Ondernemers zien de vraag en de productie (snel) inzakken. Schoolverlaters en 55+ ers komen moeilijker aan een baan. Een huis verkopen wordt lastiger en pensioenen staan onder druk.

Het kabinet Balkenende vindt dat je niet middenin een diepe recessie perse de begroting sluitend moet willen houden, zoals o.a. de VVD voorstelde. Dat dit rampzalig uitwerkt hebben we geleerd van de crisis in de jaren ’30. Voor de korte termijn zet het kabinet Balkenende dan ook in op herstel van zekerheid en perspectief. Wel wordt een loonmatiging voorgesteld (de nullijn) en wordt een verhoging van de AOW leeftijd voorgesteld, naar de 67 jarige leeftijd.  Direct gevolg van dit beleid is ook, dat gemeenten die een gezonde financiele uitgangspositie hebben, niet nu al met ingrijpende kortingen te maken krijgen.

Toch zullen we er ook in Huizen niet aan ontkomen dat we moeten gaan nadenken over ombuigingen. In 2010 zal het overheidstekort zijn opgelopen tot 36,5 miljard euro (dat is ca. 175 euro per persoon per maand en exclusief het geld dat naar de banken is gegaan!). Het kabinet wil die rekening niet doorschuiven naar toekomstige generaties. Er zal dus fors moeten worden omgebogen, al was het alleen al om het draagvlak en de betaalbaarheid van ons stelsel aan sociale voorzieningen overeind te houden.

Tijdens de behandeling van de begroting 2010 in de commissie ABM van afgelopen week werd dit onderwerp al ter sprake gebracht. Het blijft echter lastig om als gemeentebestuur op iets vooruit te lopen waarvan we de volle omvang nog niet goed kunnen overzien. Ik denk dat het raadzaam is om de discussie over mogelijke toekomstige ombuigingen plaats te laten vinden in het kader van het nieuwe collegeprogramma, dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar het licht zal zien. Tot die tijd moeten we in ieder geval voorzichtig zijn met het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen.

 

Begroting 2009

In de afgelopen week is de begroting voor 2009 door de gemeenteraad goedgekeurd. Voor het College is dat een heel belangrijk moment, omdat alle voornemens voor 2009 hierin vertaald zijn en we daarvoor natuurlijk wel de instemming van de gemeenteraad, als hoogste orgaan van onze gemeente, nodig hebben. Persoonlijk kijk ik dan ook altijd met enige spanning uit naar deze Raadsvergadering.

Er was tijdens de Raadsbehandeling weinig kritiek op de voorliggende begroting en luisteraars noemden het daardoor “saai”. Ik kan me daarbij best iets voorstellen. Het is natuurlijk veel leuker om pittige vragen en stevige debatten aan te horen. Maar voor ons als College is het wel heel plezierig om te merken dat er veel draagvlak is voor het in de begroting 2009 voorgestelde beleid.  

De debatten over de begroting vinden sinds twee jaar eigenlijk veel meer plaats in het voorjaar, als de gemeenteraad de zogenaamde voorjaarsnota bespreekt. Daarbij kan aan het College worden aangegeven wat er wel – en wat er juist niet in het volgende begrotingsjaar gedaan zou moeten worden en hoeveel geld de gemeenteraad daarvoor over heeft. Wij hebben daar heel goed naar geluisterd en -mede dankzij de inzet van onze ambtenaren- alle wensen vanuit de gemeenteraad waar mogelijk kunnen vertalen in de begroting voor 2009. Kennelijk is dat goed gelukt.

Wat bij veel raadsleden wel een punt van zorg is gebleven, is de onzekerheid over de financiele situatie van onze gemeente in relatie tot de kredietcrisis. Huizen heeft geen gelden uitstaan in IJsland en we hebben ook echt wel aardig wat “buffers” voor eventuele tegenvallers, maar het is onmogelijk om op dit moment zinnige voorspellingen te doen over de gevolgen die de kredietcrisis op de korte of langere termijn ook voor Huizen zal hebben. Het is dan ook van belang om als gemeente goed de vinger aan de pols te blijven houden. In de eerstvolgende commissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) wordt dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet.