Met ‘serious gaming’ iedereen betrekken bij bedrijventerreinen

Het gewest Gooi- en Vechtstreek is één van de winnaars van de eerste tender van Mooi Nederland. De negen gemeenten in ons Gewest hebben samen een ‘serious game’ laten ontwikkelen, die ingezet wordt om de herstructurering van bedrijventerreinen in onze regio tastbaar te maken. Het spel laat zien welke consequenties sommige besluiten tot gevolg hebben.

In de afgelopen week kwam de Directeur Generaal van het ministerie van VROM naar onze regio, om samen met mij, als gewestgedelegeerde economie en werk, de “game” te starten. Het voelde een beetje als Monopoly spelen, maar niet voor niets staat het woord “serious” voor het woord “gaming”.

Er is namelijk een serieus probleem in onze regio als het gaat om bedrijventerreinen. We willen als gemeenten de transformatie van bedrijventerreinen naar wonen stoppen, om voldoende ruimte voor ondernemen in onze regio te behouden. Tegelijkertijd willen we de aanpak en herstructurering van oude bedrijventerreinen aanpakken”. Ruim 200 hectare bedrijventerrein is sterk verouderd, soms zelfs verpauperd. Dat vraagt om een krachtige, gezamenlijke aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen. En daarover hebben de negen gemeenten inmiddels bindende afspraken gemaakt, die mede vanuit de recent opgerichte stichting iLocator zullen worden uitgevoerd.

De game is een manier om alle partijen te betrekken bij dit doel. Er zijn behalve de overheid ook marktpartijen nodig die willen investeren in de herontwikkeling van bedrijventerreinen. Of, zoals wethouder Zijlstra van Weesp opmerkte: ““wij realiseren ons dat we te maken hebben met zeer complexe opgaven. Bij iedere herstructurering zijn zeer veel spelers betrokken. Daardoor is het lastig om goed overzicht te krijgen van de verschillende belangen”. De opgave van 200 hectare herstructurering van bedrijventerreinen is te groot om die 100% door de overheid te laten uitvoeren. Om die samenwerking op gang te brengen helpt een laagdrempelig middel als een game ook. Het is per slot van rekening ook gewoon leuk om aan de hand van een fictieve situatie al je creativiteit en kennis in te zetten”. Het was dan ook bijzonder inspirerend om bij de lancering van de game te ervaren hoe enthousiast met name ook de aanwezigen vanuit het bedrijfsleven op deze ontwikkeling reageren. Nu aan de slag dus. Het is hard nodig! 

CDA Noord Holland staat achter Balkenende!

Afgelopen zaterdag was ik met een delegatie van bestuur en fractie van het CDA Huizen in Akersloot, bij een bijeenkomst van het CDA Noord-Holland. Daar werd Jaap Bond opnieuw tot lijsttrekker gekozen voor de verkiezingen van de provinciale staten. Ik heb veel met Jaap samengewerkt voor de versterking van onze regionale economie en hij heeft er onder meer ook voor gezorgd dat er vanuit de provincie Noord Holland fors in deze regio wordt geïnvesteerd. Ik hoop dan ook van harte dat we in onze regio nog een aantal jaren met hem verder kunnen. We zullen hem nog hard nodig hebben! Hij had een enthousiasmerend betoog en zijn kandidatuur werd dan ook terecht met luid applaus overgenomen.

Daarna kwam Jan Peter Balkenende. Dat was zorgvuldig buiten de media gehouden en  daardoor konden we wel rustig en “onder ons” praten over de ontwikkelingen in den Haag. Opvallend dat niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook de provinciale statenverkiezingen steeds worden overschaduwd door de Haagse perikelen, maar ja, er is dan ook wel het een en ander aan de hand!

Ook Jan Peter Balkenende had een enthousiasmerend betoog, dat hem een staande ovatie van de Noord-Hollandse CDA-ers opleverde. In de inhoud toont hij zich toch altijd weer de meester en dat werd in de afgelopen week ook in het financieel dagblad weer eens bevestigd. Daarin werd Jan Peter Balkenende als één van de beste premiers van dit land gekenschetst. Onder zijn leiding (ook al voor de economische crisis) kreeg de Nederlandse economie forse impulsen. Niet voor niets is de (jeugd)werkloosheid in Nederland het laagst van alle Europese landen.

Hij schroomde overigens niet om uitleg te geven over de gebeurtenissen in den Haag die geleid hebben tot de val van het kabinet en stelde zich bijzonder open op over zijn persoonlijke rol daarin. Het is natuurlijk heel boeiend om te horen hoe deze hele affaire is verlopen. Mijn persoonlijke conclusie is, dat de PvdA bewust uit is geweest op een breuk met dit kabinet en dat er aan de kant van de PvdA niet de wil is geweest om “eruit” te komen. En in zo’n situatie van een zorgvuldig vooropgezet spel is het herstel van vertrouwen binnen een kabinet voor een minister president natuurlijk onbegonnen werk. Dat deze situatie al snel leidde tot de beeldvorming dat dit de schuld van Jan Peter Balkenende zou zijn geweest, hebben we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen helaas wel gemerkt.

Toch ben ik niet pessimistisch over de verkiezingen in juni. Wij hebben in Jan Peter Balkenende een zeer kundig en ervaren bestuurder, die wars is van politieke spelletjes en die zich oprecht inzet voor de sociaal-economische belangen van ons land, vanuit christen democratische idealen. In deze tijd vertaalt hij die in het herstel van respect in onze samenleving, het behoud van onze welvaart en het bieden van zekerheid aan mensen in tijden waarin niets meer zeker lijkt. Geen botte bezuinigingen in de zorg, maar inzetten op efficiencyverbetering. Geen onverantwoorde verhoging van lasten voor burgers in een tijd waarin we juist de koopkracht overeind moeten houden. Geen aantasting van zekerheden waar onze economie afhankelijk van is, zoals de pensioenen en de hypotheekrenteaftrek.

Als ik die idealen afzet tegen bijvoorbeeld het “pappen en nathouden” van Job Cohen en tegen de respectloosheid van Wilders, die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet en door zijn uitlatingen nu zelfs ook internationale belangen van Nederland op het spel zet, dan wil ik nog wel eens zien waar Nederlanders uiteindelijk voor kiezen.

Verbinden of aanpakken?

Deze week sprak ik met twee vrouwen over de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste was Marian. Ze woont en werkt in Almere Haven en heeft één driejarige dochter. Zij was niet gaan stemmen, maar als ze was gaan stemmen, dan had ze waarschijnlijk wel PVV gestemd. Ik reageerde verbaasd: “Waarom?” Haar antwoord was: “Kom hier maar eens wonen”. En daarna volgde een opsomming van de bedreigingen door een groep Marokkaanse  jongeren, die zij en haar gezin dagelijks in hun eigen woonomgeving meemaken.

Daarna sprak ik Fatima. Zij woont en werkt in Huizen. Ze is van Marokkaanse komaf en ze heeft een gezin met opgroeiende jongens. Eén daarvan zit nog op de basisschool. De anderen op de middelbare school. “Ik heb op jou gestemd” zei ze. Ik vroeg ook aan haar: “Waarom?” Haar antwoord was: “Ik ben zo bang.”

Deze week werd Wouter Bos vervangen door Job Cohen. Alom lees ik positieve verhalen over zijn “bindende” kwaliteiten. Maar wie moeten we nu eigenlijk aan elkaar verbinden? Marian en Fatima? Daar geloof ik niets van. Marian wordt niet bedreigd door Fatima en Fatima is niet bang voor Marian. Twee culturen soms? Of twee religies? Ook daar geloof ik niet in. Nederland is altijd een land geweest waar godsdienstvrijheid en tolerantie jegens andere culturen hoog in het vaandel hebben gestaan en ik geloof echt niet dat Nederlanders daar nu opeens anders over denken. Ik geloof dat het veel platter is. Marian is bang voor jongeren die zich niet weten te gedragen in onze samenleving. Die anderen het leven zuur maken, tasjes van oude vrouwen roven, gewelddadig zijn naar andere jongeren, inbraken plegen, mensen met het mes op de keel dwingen om geld te pinnen. Daar gaat haar angst over.

En Fatima is bang voor de beeldvorming over Marokkaanse jongeren in het algemeen. Ze is bang dat die ook op haar eigen jongens gaat afstralen en dat zij daar last van gaan krijgen, in hun dagelijks leven, of bij het vinden van een baan. Ze is bang voor de haat die aan het ontstaan is ten opzichte van haar geloof en de gevolgen die dat voor hen als groep zal krijgen.

We moeten ons volgens mij helemaal niet bezig houden met het verbinden van culturen, maar we moeten diegenen aanpakken die niet willen deugen. Daar zit naar mijn stellige overtuiging het probleem.

Ik ben nog steeds van mening dat we met opvoedingsondersteuning moeten doorgaan en dat we daarmee moeten proberen om te voorkomen dat jongeren afglijden, dat ze zonder diploma de school verlaten en in de criminaliteit terecht komen.

Maar wat er in Nederland mijns inziens ontbreekt, is een adequate aanpak aan het eind van het traject, als jongeren ontspoord zijn en als niets meer helpt, ook onze strafmaatregelen niet. Omdat daar de mogelijkheden ophouden, lijkt het er nu haast op dat de betreffende jongeren de baas op straat zijn geworden.

Ruud Lubbers heeft ooit eens voorgesteld om heropvoedingskampen in te richten voor deze groep en ook in Rotterdam komen deze geluiden vanuit het CDA nu weer op. Dat klinkt heel zwaar, maar ik ben ervan overtuigd dat voor de feitelijk maar kleine groep jongeren, die het voor ons allemaal verziekt, ook zware maatregelen nodig zijn. Als we erin slagen om die jongeren te isoleren en misschien daardoor zelfs weer op het rechte pad te krijgen, dan valt de bodem weg onder het ongenuanceerde geroep van de PVV over religie en cultuur.

Nieuwe Raad geinstalleerd

Vandaag werd ik, samen met 26 anderen, geinstalleerd in de gemeenteraad van Huizen. Namens de CDA fractie mocht ik het woord voeren over de verkiezingsuitslag. Hieronder de door mij uitgesproken tekst, na het welkom en de felicitaties aan alle nieuwe raadsleden, in het bijzonder aan onze eigen Rutger Rebel, die voor het eerst namens het CDA in de Raad is gekomen.

Terugkijkend naar het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart willen wij in de eerste plaats de winnaars van deze verkiezingen van harte feliciteren. De VVD heeft een zetel gewonnen en wordt daarmee met afstand de grootste partij in Huizen. Wij zien dit niet alleen het gevolg van de landelijke politieke ontwikkelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook het zorgvuldige ruimtelijke beleid en het ambitieuze milieubeleid van wethouder van Hartskamp daaraan heeft bijgedragen en wij vinden een felicitatie in de richting van de VVD dan ook zeker op zijn plaats.

Ook D66 willen wij feliciteren met de winst van 2 zetels.

Dorpsbelangen Huizen heeft ook veel steun van de Huizer bevolking gekregen, maar zag dit niet verzilverd in zetelwinst.

Dat gold ook voor ons eigen CDA.

Het CDA Huizen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen net als vier jaar geleden 17,2% van de stemmen gekregen. Daarmee is het CDA Huizen nu de tweede partij in Huizen geworden en daaruit blijkt dat het draagvlak onder de bevolking voor het solide én sociale beleid van het CDA Huizen onverminderd groot is.

Als we kijken naar het landelijke beeld, dan heeft het CDA team in Huizen het geweldig gedaan. Kennelijk zijn wij in staat geweest om de kiezers te overtuigen dat het om lokale zaken gaat en dat het CDA Huizen daarin veel kan betekenen. Tegen de landelijke tendens in zijn de kiezers het CDA Huizen dus trouw gebleven.

Helaas heeft dit niet geleid tot zetelbehoud. Door de lijstcombinatie ging de restzetel die zonder lijstcombinatie bij het CDA was gebleven naar de Christen Unie. Dat was voor het CDA Huizen natuurlijk zuur, temeer omdat de Christen Unie, in tegenstelling tot het CDA, aan steun onder de Huizer bevolking heeft ingeboet. Maar naar de Christen Unie toe zouden we willen zeggen: “Dat verplicht ook tot iets”. De komende jaren gaan we ervan uit dat het CDA, ook in moeilijke dossiers, op de steun van de Christen Unie kan rekenen.

De PvdA heeft helaas twee zetels verloren. Voor ons is klip en klaar duidelijk, dat dit het directe gevolg is geweest van de Haagse ontwikkelingen. Vier jaar geleden had de PvdA profijt van het “Wouter Bos effect”. Helaas is dit effect er nu weer, maar dan met het omgekeerde resultaat. Gezien de inzet van de PvdA in Huizen en zeker ook de inzet en de resultaten van wethouder Tijhaar voor de jeugd, de werkgelegenheid en de volkshuisvesting in Huizen, heeft de PvdA Huizen dit niet verdiend.

Andere partijen zijn in zetelaantal gelijk gebleven en daarmee hebben we voor de komende jaren weer de basis gelegd voor stabiele verhoudingen in onze gemeenteraad. Wij hopen dat de kritische, maar altijd constructieve samenwerking, die onze gemeenteraad al vele jaren kenschetst, zich ook in de komende jaren zal voortzetten.

Ons past daarbij een bescheiden opstelling. Maar tegelijkertijd wil het CDA ook, net als in voorgaande jaren, haar verantwoordelijkheid blijven nemen voor het bestuur van de gemeente Huizen. Gemakkelijk zal dat niet worden. We zullen geconfronteerd worden met forse bezuinigingen vanuit het rijk en er zal dus ook in Huizen bezuinigd moeten gaan worden. Dat betekent keuzes maken en dat kan niet zonder pijn. Toch zullen we onze verantwoordelijkheid hierin niet uit de weg gaan.

Maar ook om andere redenen wordt het er niet gemakkelijker op in het openbaar bestuur. De samenleving zoals die decennia lang was, is drastisch veranderd. De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in den Haag en Almere laten zien, dat een groot deel van onze bevolking onzeker is over tal van maatschappelijke ontwikkelingen en ook ontevreden is over de wijze waarop de overheid hierop inspeelt.

Die onzekerheid onder de bevolking leeft ook in Huizen. Ook hier had de PVV bij de Europese verkiezingen een enorme aanhang.

Wij begrijpen die onzekerheid (en soms zelfs de angst) onder onze burgers ook.

Immers, niets lijkt meer zeker anno 2010.

  • Het voortbestaan van banken
  • Of je je baan zult behouden
  • Of het stelsel van sociale voorzieningen overeind blijft
  • Of de gezondheidszorg straks nog wel betaalbaar zal zijn
  • Of je kinderen of je ouders nog wel veilig over straat kunnen

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. En dan gaat het toch om hele fundamentele zaken in het dagelijks leven van mensen.

Dan is er ook nog de klimaatcrisis, die ons boven het hoofd hangt, waarvan je als burger de gevolgen niet goed kunt overzien, maar die wel onzeker en angstig maakt.  

Dat zijn niet alleen zaken waar den Haag zich druk om moet maken. Ook hier in Huizen zullen we de problemen aan moeten pakken. Als gemeentebestuur zullen we de komende jaren moeten laten zien dat we die onzekerheid onder onze burgers onderkennen en zullen we het vertrouwen van onze burgers terug moeten winnen. Dat kan alleen als we duidelijk laten zien

  • Dat we werken aan een toekomst van onze gemeente die voor de lange termijn in financieel opzicht solide en degelijk in elkaar zit.
  • Dat we werken aan duurzaamheid en
  • Dat we een gemeente blijven, waarin de meest kwetsbare mensen op ondersteuning kunnen blijven rekenen. 

Wij zijn er echter van overtuigd dat de oplossing van de problemen niet alleen bij de overheid zelf vandaan kan komen. Ook burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen zullen hiervoor verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat is dan ook de uitdaging die we als CDA Huizen voor de komende vier jaar zien: Samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen willen wij onze schouders eronder zetten, om ervoor te zorgen dat in Huizen ook de komende jaren de werkgelegenheid in tact blijft, het milieu wordt beschermd, de sociale infrastructuur wordt versterkt en de zorg voor kwetsbare mensen wordt gegarandeerd. 

 

Veel steun voor het CDA Huizen

Het CDA Huizen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen net als vier jaar geleden 17,2% van de stemmen gekregen. Als we kijken naar het landelijke beeld, dan heeft het CDA team het geweldig gedaan. Kennelijk zijn wij in staat geweest om de kiezers te overtuigen dat het om lokale zaken gaat en wat het CDA daarin kan betekenen. Tegen de landelijke tendens in zijn de kiezers het CDA Huizen dus trouw gebleven.

Helaas heeft dit niet geleid tot zetelbehoud. Woensdagavond leek het nog alsof het CDAm net als vier jaar geleden, met een restzetel op 5 zetels uit zou komen, maar donderdag 5 maart bleek die restzetel toch naar de Christen Unie te gaan, met wie het CDA een lijstverbinding had. Het resultaat van het CDA bleef dus 4 zetels. Daarmee is het CDA de tweede partij in Huizen geworden, na de VVD, die met 7 zetels als winnaar uit de bus kwam.

Het CDA Huizen is teleurgesteld over het zetelverlies, maar weet zich gesteund door een groot deel van de Huizer bevolking. Het CDA Huizen zal zich de komende jaren blijven inzetten voor de toekomst van Huizen. Kiezers: bedankt! U kunt op ons blijven rekenen.