Op 4 april a.s. heeft de Vaste Commissie voor Financiën in de Tweede Kamer een overleg met de minister van financiën over het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Materieel zal deze wet de meeste gemeenten niet raken. Maar voor enkele gemeenten, waaronder Huizen, die in het verleden een prudent financieel beleid hebben gevoerd, gaan juist wel vol de gevolgen van dit wetsvoorstel ondervinden.

Wij hebben eerder al principiële bezwaren tegen deze wet ingediend, maar beseffen dat dit de invoering hoogstwaarschijnlijk niet zal tegenhouden. Daarom vragen wij nu in een brief aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer om de invoering zorgvuldig te doen.

Eén van hoofdpunten waar wij ons zorgen over maken, is de naleving van artikel 2 Financiële verhoudingswet. Door het verplicht schatkistbankieren gaan wij – de kleine groep van ca. 15 gemeenten die geen netto schulden heeft – op onze liquide middelen een rendementsverlies leiden van ca. 2%. Dat heeft voor gemeenten van onze omvang behoorlijke gevolgen voor de begroting. Zo vervalt bijvoorbeeld bij de gemeente Huizen door de maatregel de dekking van reguliere begrotingsuitgaven ter grootte van 2% van het begrotingstotaal. Afzien van een vergoeding door het rijk voor deze inkomstenderving betekent voor de gemeente Huizen 1,46 miljoen euro aan extra bezuinigingen bovenop de andere forse kortingen op overdrachten van het rijk aan gemeenten. Soortgelijke effecten doen zich voor bij alle onderstaande gemeenten.

Dat zou lijken op een straf voor ons als kleine groep gemeenten vanwege het zuinig gedrag en behoedzaam begroten, terwijl dat juist tot voorbeeld zou moeten dienen.  

Wij zien in de Memorie van Toelichting geen passage waarin staat dat deze derving aan inkomsten, die het gevolg is van een wijziging van het rijksbeleid, aan ons wordt vergoed. Ondanks dat het lagere rendement wel door het kabinet wordt erkend. En ook de Raad van State heeft gewezen op het vergoeden van de gederfde inkomsten aan decentrale overheden als gevolg van deze wet. De VNG heeft berekend dat het totale verlies voor onze gemeenten op termijn structureel 25 miljoen euro bedraagt. Wij vragen in onze brief aan de Tweede Kamerleden om er bij de minister op aan te dringen deze derving aan inkomsten in kaart te brengen en aan de gemeenten die het betreft, te vergoeden. Dekking kan worden gevonden door de door het kabinet zelf op pag. 9 van de Memorie van Toelichting aangegeven extra inkomsten die het kabinet krijgt doordat een lagere rente hoeft te worden betaald op door het kabinet aangegane leningen.

De brief is woendag verzonden vanuit de gemeente Huizen. Mede ondertekenaars van deze brief zijn de wethouders financiën van de gemeenten:

Beek, Brielle, Ermelo, Giessenlanden, Haaren, Leusden, Maasgouw, Ouder-Amstel, Ouderkerk, Rozendaal, Staphorst en Vlagtwedde

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts