Provincie steunt regionale samenwerking maatschappelijke ondersteuning

Twee weken geleden ging een persbericht van het Gewest Gooi en Vechtstreek uit, waarvan ik eigenlijk niets in de media heb teruggezien. Misschien is de boodschap  ingewikkeld, maar daarom niet minder belangrijk. Als wethouders WMO in de regio Gooi en Vechtstreek spannen we ons namelijk enorm in om in nauwe samenwerking tot een goed systeem van maatschappelijke ondersteuning in onze gemeenten te komen, waardoor mensen die ondersteuning nodig hebben ook écht worden geholpen.  Het nieuws is, dat we daarbij nu ook de steun van de provincie hebben! Hier dus het persbericht, voor de mensen die hier wél belangstelling voor hebben.

De provincie Noord-Holland ondersteunt, op initiatief van gedeputeerde Rob Meerhof, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek bij de totstandkoming van de regionale samenwerking op het terrein van wonen, welzijn en zorg (samengevat maatschappelijke ondersteuning). De portefeuillehouders van de negen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek willen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gezamenlijk oppakken. De regionale samenwerking komt mede dankzij een provinciale bijdrage van €150.000,- in een stroomversnelling terecht.

Nu met elkaar zorgen dat ook straks iedereen mee kan doen

Iedereen wil zo lang en zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Gemeenten ondersteunen inwoners die hierbij problemen ondervinden. Door vergrijzing en bezuinigingen van het Rijk is het steeds moeilijker voor gemeenten om deze maatschappelijke ondersteuning betaalbaar te houden en om tegelijk de kwaliteit op peil te houden. Door nu slim samen te werken en met inwoners en aanbieders van zorg en welzijn in de Gooi en Vechtstreek de maatschappelijke ondersteuning te vernieuwen, verwachten de gemeenten ook de komende jaren ervoor te kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen.

De vraag centraal

De gemeenten willen een verandering realiseren van het verstrekken van voorzieningen op basis van individuele rechten naar het op maat ondersteunen van inwoners op verschillende leefgebieden. De maatschappelijk ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van inwoners en het versterken van de eigen regie van mensen op het dagelijks leven. Bij deze vernieuwing staat het activeren én ondersteunen van de eigen kracht van mensen centraal. De wethouders in de Gooi en Vechtstreek zijn ervan overtuigd dat deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden door mensen zelf oplossingen te laten formuleren voor problemen. En vervolgens door de vraag van mensen sturend te laten zijn bij de vormgeving van de maatschappelijke ondersteuning. Door de vraag van mensen centraal te stellen verwachten de gemeenten dat inwoners een hogere kwaliteit ervaren, gelijkwaardigheid in de dienstverlening ervaren en een doelmatiger inzet van publieke middelen. Dit betekent dat er in de toekomst geen blauwdrukken (zoals regelingen en indicatiebesluiten) van ondersteuning meer af te geven zijn. Vraagsturing vraagt om een andere organisatie van dienstverlening. Voor de burger moet dit alles leiden tot een goede dienstverlening, meer keuzevrijheid, en een pakket van maatregelen dat echt past bij de eigen situatie en mogelijkheden.

Visie omzetten in een uitvoeringsprogramma

Tijdens een recent georganiseerde regionaal congres is deze visie besproken met raadsleden, aanbieders, wethouders en ambtenaren. Met behulp van de gelden van de provincie Noord Holland wordt nu gewerkt aan het vertalen van de visie in een uitvoeringsprogramma dat als basis kan dienen voor de lokale Wmo beleidsplannen. Om dit proces goed te begeleiden hebben de wethouders Wmo in de Gooi en Vechtstreek een bestuurlijke taskforce geformeerd. In deze stuurgroep zitten wethouder Janny Bakker (gemeente Huizen), wethouder Gerard Boekhoff (gemeente Bussum) en wethouder Eric van der Want (gemeente Hilversum). De lokale Wmo beleidsplannen worden in het najaar van 2011 ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd.

Met ‘serious gaming’ iedereen betrekken bij bedrijventerreinen

Het gewest Gooi- en Vechtstreek is één van de winnaars van de eerste tender van Mooi Nederland. De negen gemeenten in ons Gewest hebben samen een ‘serious game’ laten ontwikkelen, die ingezet wordt om de herstructurering van bedrijventerreinen in onze regio tastbaar te maken. Het spel laat zien welke consequenties sommige besluiten tot gevolg hebben.

In de afgelopen week kwam de Directeur Generaal van het ministerie van VROM naar onze regio, om samen met mij, als gewestgedelegeerde economie en werk, de “game” te starten. Het voelde een beetje als Monopoly spelen, maar niet voor niets staat het woord “serious” voor het woord “gaming”.

Er is namelijk een serieus probleem in onze regio als het gaat om bedrijventerreinen. We willen als gemeenten de transformatie van bedrijventerreinen naar wonen stoppen, om voldoende ruimte voor ondernemen in onze regio te behouden. Tegelijkertijd willen we de aanpak en herstructurering van oude bedrijventerreinen aanpakken”. Ruim 200 hectare bedrijventerrein is sterk verouderd, soms zelfs verpauperd. Dat vraagt om een krachtige, gezamenlijke aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen. En daarover hebben de negen gemeenten inmiddels bindende afspraken gemaakt, die mede vanuit de recent opgerichte stichting iLocator zullen worden uitgevoerd.

De game is een manier om alle partijen te betrekken bij dit doel. Er zijn behalve de overheid ook marktpartijen nodig die willen investeren in de herontwikkeling van bedrijventerreinen. Of, zoals wethouder Zijlstra van Weesp opmerkte: ““wij realiseren ons dat we te maken hebben met zeer complexe opgaven. Bij iedere herstructurering zijn zeer veel spelers betrokken. Daardoor is het lastig om goed overzicht te krijgen van de verschillende belangen”. De opgave van 200 hectare herstructurering van bedrijventerreinen is te groot om die 100% door de overheid te laten uitvoeren. Om die samenwerking op gang te brengen helpt een laagdrempelig middel als een game ook. Het is per slot van rekening ook gewoon leuk om aan de hand van een fictieve situatie al je creativiteit en kennis in te zetten”. Het was dan ook bijzonder inspirerend om bij de lancering van de game te ervaren hoe enthousiast met name ook de aanwezigen vanuit het bedrijfsleven op deze ontwikkeling reageren. Nu aan de slag dus. Het is hard nodig! 

Nog meer Haags bezoek

In februari komt Staatssecretaris Bussemaker naar Huizen. Onze gemeente is als enige Noord-Hollandse gemeente uitgekozen voor dit Haagse bezoek, omdat in Huizen een vernieuwende aanpak van de maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners is gerealiseerd. De vernieuwing zit er vooral in, dat mensen die ondersteuning nodig hebben in Huizen zelf mogen beslissen welke hulp het beste bij hun past en ook zelf mogen beslissen bij welke instantie zij daarvoor willen aankloppen. Dat klinkt misschien heel logisch, maar in heel veel gemeenten is dat nog steeds anders geregeld en maken anderen uit wat het beste voor iemand is. Ik ben natuurlijk supertrots op dit hoge bezoek en dat geldt ook voor onze ambtenaren, die deze enorme klus in Huizen in de afgelopen drie jaar met elkaar hebben geklaard!

Maar ook voor een heel ander thema komt hoog bezoek uit den Haag. Dat gaat over de vernieuwende aanpak die we als regio Gooi en Vechtstreek hebben gevonden voor het behoud van bedrijventerreinen en de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen in deze regio. We noemen dit met een duur woord “transformatiefonds”. Ik heb daar als Gewestgedelegeerde economie en werk hard aan getrokken, maar zonder de visie en de inzet van de andere wethouders die zich in de Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Laren, Blaricum, Muiden, Weesp, Wijdemeren) met regionale economische zaken bezig houden was dit natuurlijk nooit gelukt.

Nu het zover is, komt op woensdag 24 maart a.s. minister Cramer naar de regio Gooi en Vechtstreek in verband met de ‘Gaming Transformatiefonds Gooi en Vechtstreek’, dat als project genomineerd was voor de Mooi Nederland prijs en in het kader van de Innovatieregeling Mooi Nederland een financiële bijdrage heeft ontvangen. Minister Cramer zal de game lanceren/onthullen. Op deze manier kunnen we dus ook in den Haag duidelijk maken dat de regio Gooi en Vechtstreek uitstekend in staat is om op cruciale thema’s, zoals regionaal economische samenwerking, de handen ineen te slaan en tot zichtbare resultaten te komen. En daar mogen we als bestuurders ook best eens trots op zijn.

 

Klaar met het Gewest?

In de afgelopen week stond een artikel in de Gooi en Eemlander, dat bij veel mensen uit mijn omgeving de aandacht heeft getrokken. “Hilversum is klaar met het Gewest” was de kop van het artikel. En daarop volgde: “De Hilversumse politiek is helemaal klaar met het Gewest Gooi en Vechtstreek. De gemeenten in het Gooi zijn volgens Hilversum prima in staat zelf gemeenschappelijke activiteiten aan te sturen. Zeker nu er na fusie van Bussum, Naarden, Weesp en Muiden maar vijf gemeenten overblijven. ,,Het gewest is niet van deze tijd.”

Nu ben ik toevallig zelf aanwezig geweest bij de discussie met de Hilversumse gemeenteraadsleden over de toekomst van het Gewest en ik kon dan ook in de afgelopen week veel ongerustheid wegnemen. De kop van het artikel suggereert namelijk iets anders dan werkelijk wordt bedoeld. De kern van het standpunt van de Hilversumse raadsleden (en dat was overigens ook de hoofdlijn van het standpunt van de raadsleden in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen in Huizen), is dat het Gewest een uitstekende uitvoeringsorganisatie is, maar dat het ontbreekt aan betrokkenheid van de plaatselijke politici en aan voldoende democratische controle door de negen gemeenteraden.

Unaniem -en dat gold zowel voor Hilversum als voor Huizen- vinden de betreffende raadsleden dat het Gewest haar taken goed uitvoert. Genoemd zijn o.a. de GGD (Gewestelijke gezondheidsdienst), de GAD (Gewestelijke afvalstoffendienst) en de regionale bereikbaarheid en de regionaal economische samenwerking. Ook het feit dat het Gewest een platform biedt, waar bestuurders van de negen gemeenten elkaar ontmoeten en belangrijke zaken die de regio betreffen met elkaar afstemmen, ziet men als een nuttige functie van het Gewest.

“Klaar met het Gewest” betekent dus echt iets anders dan “Weg met het Gewest”. In beide bijeenkomsten waar ik aanwezig ben geweest als lid van het Dagelijks Bestuur van het Gewest, (dus in Hilversum en in Huizen) is opgemerkt dat het eigenlijk niet meer van deze tijd is, dat het Gewest nog steeds een Dagelijks Bestuur heeft, dat verantwoording moet afleggen aan een Algemeen Bestuur. Dat Algemeen bestuur is niet democratisch gekozen en het is eigenlijk nog een ouderwets, monistisch systeem. De betrokken raadsleden van Huizen en Hilversum vinden dat het Gewest gewoon een goed functionerende uitvoeringsorganisatie moet zijn en dat de bestuurders die daarin een rol hebben hierover direct verantwoording moeten afleggen aan de eigen gemeenteraden. 

Ik ben als Dagelijks Bestuurslid eigenlijk heel blij met deze heldere standpunten en ik deel die persoonlijk ook. Want laten we eerlijk zijn: we hebben elkaar in onze kleine regio heel hard nodig. Taken als GAD, GGD, regionale bereikbaarheid, regionale economische ontwikkeling en diverse milieutaken zijn gemeentegrens overstijgend. Ook als we straks een G4 zouden hebben, blijft het Gewest als uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke gemeenten keihard nodig. Maar het Gewest hoeft wat mij betreft zeker geen extra “bestuurslaag” te zijn.  Laat de bestuurders vooral in hun eigen raden verantwoording afleggen over de uitvoeringstaken van  het Gewest. Dat scheelt veel onnodige vergaderingen. Als straks ook gemeenteraadsleden van de overige gewestgemeenten hierbij aansluiten (want we gaanals Dagelijks Bestuur bij iedere gemeente in het Gewest langs!), is dit een mooie aftrap voor een zinvolle gezamenlijke bijeenkomst die in februari gepland staat, over de taken en de structuur van het Gewest.    

Applaus voor de GGD

In het Algemeen Bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek is afgelopen donderdag geapplaudiseerd voor de GGD. Hoewel er over het algemeen voor de diensten van het Gewest (GGD, GAD en Algemene Dienst) veel lof is, komt zo’n applaus toch weinig voor. Maar er is dan ook dit keer wel een heel bijzondere prestatie neergezet, waar heel veel mensen bij betrokken zijn geweest. In totaal heeft de GGD in onze regio namelijk 10.316 kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar en de huisgenoten van baby’tjes van 0-6 maanden gevaccineerd. Er is een uitnodiging naar 14.661 mensen gegaan. Dit betekent dat in Gooi en Vechtstreek een opkomstpercentage van 70% gehaald is. Een logistieke prestatie van formaat!

De vaccinatieronde voor de tweede prik staat op 14, 15 en 16 december gepland.

Innovatieprijs voor Gooi en Vechtstreek?

Enige tijd geleden hebben de meeste gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek ingestemd met het zogenaamde “transformatiefonds”. Het doel van dit fonds is dat bedrijventerreinen behouden blijven voor onze regio en dus niet verder verkleuren naar woningbouw. Als er dan toch verkleurd moet worden, dan moet daarvoor een bedrag gestort worden in het transformatiefonds. Vanuit dit fonds kan een intensivering van bedrijven op een ander bedrijventerrein dan weer worden bekostigd, zodat de werkgelegenheid in onze regio behouden blijft. Dit is dus een probaat middel om de transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw te remmen. Het fonds stimuleert herstructurering van bedrijventerreinen. En het is een praktisch instrument om regionale samenwerking en cofinanciering van Rijk en provincie te bewerkstelligen.

Met dit project zijn we landelijk al meerdere keren goed in beeld gekomen, onder andere bij het ministerie van economische zaken en het ministerie van VROM. Maar nu zitten we zelfs heel dicht tegen een hoofdprijs aan!

Er is namelijk een serieus computerspel ontwikkeld, rond regionale bedrijventerreinen in de Gooi en Vechtstreek. Dit spel geeft de betrokkenen virtueel inzicht in de gevolgen van beslissingen. Gemeenten, bedrijven, provincies en maatschappelijke organisaties leren wat regionale samenwerking betekent. Ze spelen om de inzet van een ’transformatiefonds’, een regionaal fonds met transformatierechten.

Voor ieder bedrijventerrein dat een gemeente omvormt tot woonlocatie moet deze gemeente een bedrag storten. Gemeenten die verouderde bedrijventerreinen willen vernieuwen kunnen juist een beroep doen op het fonds.

Het project is uit heel veel andere projecten geselecteerd voor de prijs van 10.000 euro, maar we staan nog op de een na laatste plaats. Dat komt omdat nog weinig mensen op dit project hebben gestemd en ik hoop dat we daar als Gooi en Vechtstreek iets aan gaan doen! U kunt nu nog stemmen! Zet hem op! http://www.vrom.nl/mooinederlandprijs

Vakantietijd

Het is in de afgelopen week erg rustig geweest op het gemeentehuis. Het is nu echt vakantietijd. Mijn agenda is op een enkele interne afspraak en een paar 50-jarige huwelijksjubilea na leeg. Tijd om eens wat zaken op te ruimen en om ook eens een paar informele gesprekken te voeren, waar normaal eigenlijk nooit tijd voor is. Toch zijn er ook wel een paar bijeenkomsten geweest, waar knopen zijn doorgehakt.

Zo hebben we bijvoorbeeld de kwartiermaker aangesteld, die de oprichting van een regionaal bureau voor toerisme/VVV/Itrovator zal gaan voorbereiden. Verwacht wordt dat hierover al in oktober tot besluitvorming kan worden  overgegaan en dat we per 1 januari 2010 ook daadwerkelijk kunnen starten. Dat zou betekenen dat we alle regionaal economische doelen voor deze periode hebben gerealiseerd: Innovatiecentra voor media, zorg en toerisme en de regionale samenwerking binnen het regionaal fonds voor bedrijventerreinen.

Tijdens de vakantieperiode gaan ook de bouwplannen van het gewestkantoor in Bussum gewoon door. In de afgelopen week werden de handtekeningen gezet onder de huurovereenkomst.

In Huizen gaan de voorbereidingen voor het vertrek van de HZ 108 ook door. Deze week hebben we besloten om nog een “fare-well” borrel te organiseren, voordat de HZ echt onze Huizer haven verlaat.

Maar over het algemeen is het gewoon rustig en kunnen we even ademhalen, voor de gewone dagelijkse hectiek rond de politieke besluitvorming weer losbarst.

 

Werkbezoek Veenendaal

Samen met mijn college wethouder Petra van Hartskamp, met vertegenwoordigers van de Huizer zakenclub en de Huizer Ondernemers Federatie en de Kamer van Koophandel en met de betrokken Huizer ambtenaren hebben we een werkbezoek gebracht aan de gemeente Veenendaal. We werden daar bijzonder hartelijk ontvangen door burgemeester Ties Elzenga, wethouder Cees Sanders, de betrokken ambtenaren en leden van de ondernemersvereniging van Veenendaal. Op de agenda stonden twee onderwerpen:

1. Het ondernemersfonds.

In Veenendaal is een ondernemersfonds in het leven geroepen, van waaruit tal van zaken worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan feestverlichting in een winkelcentrum of aan beveiliging van een bedrijventerrein. De benodigde gelden voor dit fonds worden verkregen vanuit “reclamebelasting”. Die belasting wordt door de gemeente Veenendaal geind en -na aftrek van kosten door de gemeente- in het ondernemersfonds gestort. In Veenendaal was het draagvlak voor het instellen van dit fonds en voor de heffing van reclamebelasting groot, omdat daarmee alle ondernemers eerlijk meebetalen en zogenaamde “free-riders”, (d.w.z. ondernemers die niet meebetalen, maar wel profiteren van de voorzieningen) kunnen worden voorkomen. Bij enkele aanwezige ondernemers uit Huizen bestaat nadrukkelijk de wens om tot een dergelijke constructie over te gaan, omdat het “free-riders” fenomeen ook in Huizen helaas voorkomt. Afgelopen dinsdag hebben we onze ervaringen in het college van B&W besproken en we hebben besloten om -net als in Veenendaal gedaan is- naar de ondernemersverenigingen de bereidheid uit te spreken om een draagvlakonderzoek te starten. We denken dat we hiermee in ieder geval goed in beeld kunnen krijgen of dit ook echt de wens van een grote meerderheid van Huizer ondernemers is. Petra van Hartskamp gaat dit onderwerp samen met de betreffende Huizer ondernemersverenigingen verder oppakken. Hiermee is gelijk ook een vervolg gegeven aan dit onderdeel van ons werkbezoek.

2. Het project Brouwerspoort

Veenendaal heeft een regiofunctie waar het gaat om winkelen. Alleen al het centrum zorgt voor een jaaromzet van 350 miljoen euro, goed voor een vijfde positie op de winkelranglijst van de Randstad. Met het oog op de toekomst wil men het winkelcentrum fors uitbreiden, een kwaliteitsimpuls geven en ook anders organiseren, waardoor o.a. de looproutes worden verbeterd. Tijdens het werkbezoek werden we hierover uitvoerig geinformeerd en konden we ook met eigen ogen de ontwikkelingen bekijken. Veel van de problematiek in dit project lijkt op de problematiek die we vanuit de door ons gewenste ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum van Huizen (Keucheniusstraat) kennen. Het was bijzonder inspirerend om hierover met collega’s en ondernemers uit een andere gemeente van gedachten te wisselen. In tegenstelling tot het eerste agendapunt zijn hier nog niet direct vervolgacties voor Huizen uit voortgevloeid, maar we hebben dit onderdeel van het programma wel als bijzonder leerzaam ervaren.

Ik ben van mening dat het goed is om zo nu en dan eens een kijkje in de keuken van andere gemeenten te nemen. Het levert altijd leerpunten op en het verbreedt ook je eigen blik op hoe zaken kunnen worden aangepakt. Ik ben naar aanleiding van dit werkbezoek zeer onder de indruk van de gemeente Veenendaal!

 

Kredietcrisis

Of en in hoeverre de kredietcrisis ook gevolgen heeft voor bedrijven in onze regio is niet duidelijk. Bedrijven maken eventuele problemen natuurlijk liever niet openbaar, omdat dit het imago van het bedrijf kan schaden. Toch is het van belang om deze informatie (anoniem) te kunnen melden. Enerzijds omdat daarmee de lobby vanuit onze regio en vanuit de provincie Noord Holland bij de rijksoverheid met concrete voorbeelden uit de praktijk kan worden ondersteund. Anderzijds omdat bedrijven die het gewoon goed doen, maar tengevolge van de kredietcrisis toch (tijdelijk) in de problemen komen, optimale ondersteuning verdienen.

De provincie Noord Holland heeft bij monde van gedeputeerde Jaap Bond in de afgelopen week het initiatief genomen om hierover een gesprek aan te gaan met de regio Gooi en Vechtstreek (Gewest) en het in onze regio georganiseerde bedrijfsleven (Kamer van Koophandel en VNO/NCWV). Ook vertegenwoordigers vanuit de banken en vanuit organisaties op het gebied van werk en inkomen (UWV) waren aanwezig. Met elkaar hebben we onderzocht of we met het oog op de ondersteuning van onze regionale economie de krachten effectief kunnen bundelen.  

De bereidheid daartoe bij alle partijen bleek bijzonder groot. Onder meer wordt gedacht aan een centrale loketfunctie (bij voorkeur onder te brengen bij de Kamer van Koophandel) waar ondernemers met vragen of problemen terecht kunnen. Maar ook aan het bieden van mogelijkheden van scholing tijdens werktijdverkorting, aan een banenpool, waarin personeel (tijdelijk) kan worden uitgewisseld en aan een gedegen en persoonlijke advisering vanuit banken over mogelijkheden van kredietverlening bij investeringen door gezonde bedrijven. Ook gemeenten kunnen bijdragen aan de versterking van de regionale economie, bijvoorbeeld door daar waar mogelijk projecten te versnellen.

Soms gaan zaken op provinciaal of regionaal niveau stroperig. Hier blijkt toch dat het mogelijk is om op heel korte termijn met elkaar de krachten te bundelen, door reeds bestaande initiatieven slim met elkaar te verknopen. De komende weken wordt e.e.a. onder regie van de provincie Noord Holland in samenwerking met alle betrokkenen verder uitgewerkt.

Stichting IZovator gelanceerd

Na iMMovator (een innovatieplatform voor de mediasector) hebben we afgelopen maandag als regio nu ook de stichting IZovator gelanceerd, als innovatieplatform voor de zorg. Ik had de eer om de formele handeling (het onthullen van het logo) te doen tijdens een druk bezocht “cross care cafe” in Beeld en Geluid te Hilversum, samen met de nieuwe voorzitter van IZovator Hans Hillen en minister Wouter Bos.  

Het is niet voor niets dat prominente politici als Wouter Bos (PvdA) en Hans Hillen (CDA) bij dit initiatief betrokken willen zijn en dat  prominente zorgaanbieders en het ROC maandag meetekenden als participant van de stichting IZovator. De Gooi en Vechtstreek staat bekend als regio met de grootste vergrijzing in Nederland. Dat klinkt als dreigend, maar dat biedt ook kansen. Meer dan ooit is de sector ervan overtuigd dat we het met het beperkt beschikbare potentieel aan medewerkers op termijn niet zullen redden in onze regio. Aandacht en “Handen aan het bed” zijn natuurlijk nooit door ICT en nieuwe mediatechnieken te vervangen, maar innovatief gebruik van ICT en nieuwe media kan er wel voor zorgen dat we efficienter met krapte op de arbeidsmarkt kunnen omgaan, dat we een hoog kwaliteitsniveau in de zorg kunnen handhaven en dat we -rondom de zorg- ook weer nieuwe werkgelegenheid in onze regio kunnen creeren.  

Sprekers die elders in Nederland ervaring hebben met innovatieve projecten m.b.t. “zorg op afstand” maakten duidelijk dat innovatie op dit terrein nog sterk in de kinderschoenen staat. Anderen lieten vooral zien welke kansen er in onze regio zijn, onder meer door de aanwezigheid van een innovatieve mediasector. Als belangrijkste risico voor het slagen van innovaties in de zorg werd het gebrek aan een breed gedragen visie en een gebrek aan samenhang gezien. Regionale samenwerking bij het verder doorontwikkelen van nieuwe initiatieven als breednet werd dan ook door alle deskundigen van harte aanbevolen.

Het Gewest Gooi en Vechtstreek wil samen met de Kamer van Koophandel en de provincie Noord Holland inzetten op economische groei in onze regio. Daarbij zijn de speerpunten toerisme, zorg en media gekozen als meest kansrijke sectoren voor economische groei. Het beleid is erop gericht om niet als overheid zelf allerlei projecten te ontwikkelen, maar om kansrijke projecten uit de drie sectoren (en dwarsverbindingen tussen die sectoren) te ondersteunen. Met de lancering van IZovator zijn we daar weer een stapje dichter bij gekomen.