Botters in de Huizer haven

Een oplettende havenbezoeker heeft wellicht al gezien dat er geen twee, maar drie botters in de haven liggen. De stichting Vrienden van de Huizer botter, die erg haar best doet om bottereigenaren voor een ligplaats in Huizen te interesseren, informeerde mij vandaag over dit heugelijke feit. Roy Dixon heeft voortvarend besloten voor 2009 een ligplaats in Huizen te kiezen met de GT ( Grafhorst ) 13. Deze botter is in Kampen gebouwd als Oostwal botter en heeft tot 1960 gevist vanuit Grafhorst. De botter is in particulier eigendom van Roy Dixon, de balladezanger onder de schippers.

De verwachting is dat er de komende maanden nog twee botters bij zullen komen. Het wordt steeds mooier in onze Huizer haven!

Ambities voor 2008

Na al die bijzondere dagen met familie en vrienden ben ik weer heerlijk ontspannen aan het nieuwe jaar begonnen. Het is het nu de tijd van de nieuwjaarswensen. Gisteren (2 januari) in de ochtend gelijk al een gezellige start met alle medewerkers en in de avond de nieuwjaarsbijeenkomst voor de inwoners van Huizen. Vandaag ontmoette ik veel ondernemers en bestuurders bij de receptie van de Kamer van Koophandel en morgen zullen er in Haarlem ongetwijfeld weer nieuwe gezichten te zien zijn op de receptie van de provincie. Dan komen de CDA recepties er nog aan, van onze eigen Huizer afdeling, van de provincie Noord Holland en van het CDA landelijk (in Zwolle), de receptie van het Gewest Gooi en Vechtstreek en tal van andere gelegenheden waarbij veel handen geschud worden en nog meer beste wensen worden uitgesproken.

Een veelgestelde vraag is: “Wat zijn jouw ambities voor het komend jaar?” Een onmogelijk kort te beantwoorden vraag, want op tal van onderdelen van mijn eigen portefeuille heb ik hoge ambities, die allemaal ook verwoord zijn in de programmabegroting van 2008. Zo moet de uitvoering van het WMO beleidsplan moet (na vaststelling in de Raad) stevig ter hand worden genomen. Er moet een concreet en bij voorkeur ook ambitieus toeristisch beleid voor de gemeente Huizen tot stand worden gebracht. Er moet een nota dierenwelzijn worden geschreven met realistische en haalbare doelen voor onze gemeente. Op regionaal niveau kan ik mij, mede dankzij de extra (financiele) steun van de provincie Noord Holland en de grote betrokkenheid van bestuurders economie en werk uit de negen regiogemeenten, krachtig gaan inzetten voor het versterken van de regionale economie en de positionering van onze regio ten opzichte van de rest van de Noordvleugel (o.a. Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht). Kortom: zeker geen gebrek aan ambities in 2008.

De eerste werkdag van het nieuwe jaar keek ik samen met enkele medewerkers naar al die ambities en ook naar de ambities die die we collegebreed hebben, o.a. met betrekking tot het versterken van het havengebied en de zone tussen haven en oude dorp en het realiseren van een aantrekkelijk hoofdwinkelcentrum. We kwamen tot de conclusie dat we in 2008 op al die terreinen daadwerkelijk belangrijke stappen vooruit kunnen gaan zetten, maar dan wel dankzij het solide financieel beleid van de gemeente Huizen in de afgelopen jaren.

Ik realiseer me terdege dat we als bestuurders staan op de schouders van onze voorgangers. Het is nu onze beurt en onze verantwoordelijkheid om nieuwe kansen te grijpen en risico’s af te wegen. Ik zie dit als een enorme uitdaging voor 2008.   

          

Weer aan de slag

Na een boeiende reis door Brazilië had ik deze eerste week toch wel even moeite om de problemen in ons eigen dorp weer ter hand te nemen. Een week geleden liep ik nog rond in Sao Paulo, een stad met 20 miljoen inwoners. Er zijn wijken met enorme flatgebouwen, maar ook onafzienbare krottenwijken. De verschillen tussen arm en rijk zijn schrijnend zichtbaar. Hele basale dingen, als een dak boven het hoofd, voedsel, kleding en gezondheidszorg zijn niet voor iedereen beschikbaar. Omdat de bewoners van de krottenwijken geen aansluiting hebben op de riolering zijn er grote problemen in de drinkwatervoorziening. Ook de milieuproblemen zijn immens. Bijna 40% van de beroepsbevolking is werkloos en de criminaliteit is schrikbarend.

Bij zo’n eerste week terug in Huizen valt het dan even niet mee om weer vol energie bezig te zijn met de Huizer agenda. Maar inmiddels is de knop weer om. Er liggen weer veel nieuwe uitdagingen te wachten voor de komende periode.

Het WMO beleidsplan moet worden geschreven en de komende weken komen diverse groepen van belanghebbenden bij elkaar om de belangrijkste knelpunten, die actieve deelname aan onze samenleving belemmeren, in kaart te brengen.

De begrotingsbehandeling voor 2008 moet worden voorbereid. Inmiddels lijkt uit de juni-circulaire van het rijk dat de financiële situatie voor Huizen beter uit ziet dan de sombere voorspellingen in het voorjaar. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar tegelijkertijd is het ook wel hinderlijk dat we de inkomsten die we als gemeente van het rijk krijgen zo moeilijk voorspelbaar zijn.

Maar ook daarnaast zijn er nog tal van dossiers die weer opgepakt moeten worden en die me de komende tijd zullen bezig houden. De visie op breedtesport, de evaluatie van het armoedebeleid, de gezondheidsnota, het beleid m.b.t. dierenwelzijn, de regionaal economische samenwerking, de nota toerisme: alles draait op volle toeren! Als ik dan zie met hoeveel deskundigheid en enthousiasme onze medewerkers op al die dossiers aan de slag zijn, dan prijs ik mijzelf echt heel gelukkig met de fantastische ambtelijke ondersteuning. Ophouden dus met relativeren. Ik heb er weer zin in!

Regionale samenwerking

Terwijl bestuurders in de regio over elkaar heen lijken te buitelen waar het om regionale samenwerking gaat, wordt door onze medewerkers gelukkig gewoon doorgewerkt.

Daarom kon op 25 april jl. een uniek project succesvol worden afgesloten. In dit project hebben de gemeenten Naarden, Weesp, Wijdemeren, Muiden en Huizen in een periode van nog geen 1 1/2 jaar intensief met elkaar samengewerkt bij de aanschaf en ingebruikname van een gezamenlijk nieuw belastingpakket. 

Een woordvoerder van de leverancier van de software (Getronics Pink Rocade) was onder de indruk van de manier waarop de samenwerking is verlopen. “Dat maken we wel eens anders mee“, verzuchtte hij. Als blijk van waardering daarvoor kreeg ik een cheque van 1250 euro overhandigd, die de gemeente Huizen (als trekker van het project) mag gebruiken voor de ondersteuning van de gehandicaptensport, in het bijzonder het project “Sport kent geen grenzen” van atletiekvereniging de Zuidwal.    

Persoonlijk ben ik een warm voorstander van regionale samenwerking. Maar wel in alle nuchterheid. Voor alle deelnemende gemeenten moet met de samenwerking iets te winnen zijn. Dat kan zijn door gezamenlijk kwaliteitswinst te behalen, of een kostenbesparing te realiseren. Soms kan bijvoorbeeld ook een gezamenlijke lobby sterker zijn dan dat alle negen gemeenten in onze regio voor zichzelf op pad gaan. Als er voor onze gemeente door samenwerking met anderen geen enkele winst te behalen is, dan moeten we er vooral niet aan beginnen.

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe het dus wel kan. Er is door de hoofden belastingen en door de medewerkers van de belastingadministraties van alle deelnemende gemeenten met veel inzet gewerkt aan dit project. Resultaat: kostenbesparing voor alle gemeenten, een uitstekend werkend product en een stevige basis voor blijvende onderlinge kennisuitwisseling. Hulde!

Ambtenaren

De eerste begrotingsraad van ons nieuwe College ligt achter ons. Gisteren (donderdag) hebben negen fracties in de Raad de voor hen belangrijke kwesties uit hun schriftelijke algemene beschouwingen nog eens mondeling toegelicht en daarbij werden ook veel vragen gesteld. We hadden ons allemaal goed op alle mogelijke vragen voorbereid, maar toch voelde ik me aan het begin van de begrotingsraad best wat nerveus. 

Onnodig achteraf, want voorafgaand aan de anderhalf uur die we hadden om alle vragen te beantwoorden waren de betrokken ambtenaren al aan de slag geweest om ons daarin bij te staan. Feiten waren boven tafel gehaald, optelsommen nog eens nagerekend en sommige antwoorden zelfs al helemaal netjes op schrift gezet.

Bij de start van de beantwoording van alle vragen kon ik dan ook namens het hele College zeggen dat wij ons bijzonder gesteund voelen door ons ambtelijk apparaat, niet alleen tijdens een inwerkperiode, maar ook tijdens het hele proces van de totstandkoming van de begroting. Het College gaat weliswaar in de presentatie van de begroting “de zeepkist” op, maar voordat dat mogelijk is, moet door veel mensen in ons gemeentehuis heel veel werk worden verzet.  

Over het imago van ‘ambtenaren’ wordt wel eens wat lacherig gedaan. Ten onrechte! Huizers mogen wat mij betreft dan ook best weten dat in ons Huizer gemeentehuis keihard gewerkt wordt, onder vaak heel hoge druk. Voor veel ambtenaren is hun werk dan ook echt geen “van negen tot vijf baan”. En het resultaat van al dat werk is van een continue hoge kwaliteit. 

Vandaag (vrijdag) zijn de besprekingen over de begroting afgerond, in een heel goede sfeer. De begroting en de belastingnota voor 2007 zijn vrijwel ongewijzigd vastgesteld. Wel hebben we aan de Raad heel wat beloftes gedaan, dus we gaan er de komende maanden weer keihard tegenaan. 

Ik ga nu zelf gezellig een midweekje samen met mijn zoontje naar Pompei en Napels. Maar na de herfstvakantie doen we op het gemeentehuis, als waardering voor al het zwoegen van onze fantastische ambtenaren, iets lekkers bij de koffie!     

  

Begroting 2007

Deze weken staan voor mij in het teken van de begroting 2007. De eerste conceptbegroting is klaar en we hebben vandaag in het College op hoofdlijnen afspraken gemaakt over een aantal punten, die nog in de begroting moeten worden aangescherpt.

Uiteraard zullen we, zoals was afgesproken, een sluitende meerjarenbegroting presenteren.

Daarnaast willen we als College ook al een richting aangeven voor nieuwe accenten die in 2007 zullen worden gelegd, op basis van de gemaakte afspraken in het Collegeprogramma.

Tenslotte wil ik er dit jaar vooral ook werk van maken dat we een begroting presenteren met duidelijk beschreven doelstellingen voor 2007. “SMART” noemen we dat. Dat woord is een beetje managementjargon. Het staat voor “Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden”. Concrete doelstellingen dus, die voor iedereen begrijpelijk en toetsbaar zijn. Het is niet altijd mogelijk om de vele (vaak ambitieuze) doelen die we onszelf hebben gesteld aan alle “SMART” eisen te laten voldoen. Maar dan moeten we dat ook maar gemotiveerd aangeven. Veel vaker is het wel mogelijk.

Waarom vind ik dit zo belangrijk?

In de eerste plaats is de (programma)begroting bedoeld als “sturingsinstrument” voor de Raad. Dat betekent dat we als College heel duidelijk aan de Raad moeten kunnen laten zien welke (maatschappelijke) effecten we op de diverse beleidsterreinen in 2007 willen gaan realiseren. Dat vraagt om een heldere visie en ook om het maken van keuzes. Hoe concreter we in staat zijn dit te formuleren, des te beter de Raad ook kan beoordelen of onze voorstellen voldoende zijn, of dat het bijvoorbeeld meer, minder, of anders moet. En uiteraard hoort daar dan ook een passend prijskaartje bij.

In de tweede plaats vind ik dat we bij de jaarrekening (dus aan het einde van de rit) moeten kunnen verantwoorden wat we van de voorgenomen doelstellingen hebben gerealiseerd en wat niet. Hoe concreter (en dus meer “SMART” geformuleerd) de doelen zijn, des te transparanter kunnen we zijn in de verantwoording van het gevoerde beleid en de daadwerkelijk gerealiseerde maatschappelijke effecten daarvan.

Tenslotte helpt een kritische blik op de beschrijving van onze doelstellingen ons ook bij het afwegen of de middelen die we inzetten om onze doelen te bereiken daarvoor ook toereikend zijn en of die middelen ook (nog steeds) voldoende efficient worden ingezet.

Naar verwachting zullen we volgende week in het College tot een besluit over de concept begrotingsstukken komen.

Druk, druk, druk …

Vandaag is het 16 juni. Ik realiseer me dat ik nu al weer 1 ½ maand wethouder in Huizen ben. Langzamerhand komt het gevoel dat ik greep op de materie begin te krijgen. Nog twee weken, dan rond ik mijn werkzaamheden voor de Nierstichting definitief af. Daar zie ik naar uit, want het is echt behoorlijk druk om naast het full-time wethouder zijn ook nog eens allerlei afrondende werkzaamheden voor de Nierstichting te moeten doen. Voor twee maanden leek dat te overzien, maar ik begin nu thuis wel wat gemopper te horen.

Mijn nieuwe baan slokt me dan ook behoorlijk op. Er gaat geen avond of weekend voorbij, zonder iets voor de gemeente te moeten doen. Er is veel te lezen en ik neem daar ook veel tijd voor. Ik wil goed begrijpen waar al mijn dossiers over gaan, zodat ik daar ook sturing aan kan geven.

In de afgelopen week hebben we als College veel tijd besteed aan de voorjaarsnota. Daarin geven we al een doorkijkje naar de begroting van volgend jaar. Vervelend is dat we afhankelijk zijn van cijfers van het Rijk. En die cijfers veranderen nogal eens. Twee weken geleden dachten we nog dat we de komende jaren ieder jaar een tekort zouden hebben. Nu blijkt de financiële positie van de gemeente Huizen toch mee te vallen. Dat komt door de zogenaamde “mei-circulaire”, waarin wordt aangegeven hoeveel geld de komende jaren vermoedelijk in het gemeentefonds zal worden gestort. Dat is meer dan aanvankelijk werd gedacht, onder andere ook omdat de economie in ons land weer wat aantrekt. Het gemeentefonds is voor ons een belangrijke bron van inkomsten. Toch blijft juist die inkomstenbron onvoorspelbaar. Daarom hebben we voorgesteld om het geld niet gelijk uit te geven, maar om het voorlopig te reserveren voor zaken die de komende jaren extra geld zullen gaan kosten, zoals economische ontwikkeling, invoering van de WMO, wegen en groen, volkshuisvesting, stadsontwikkeling (denk maar aan de Keucheniusstraat, de haven etc) en dienstverlening vanuit de gemeente. Daarbinnen moeten keuzes gemaakt worden en daarover willen we binnenkort met de gemeenteraad in discussie.