In de afgelopen week is de begroting voor 2009 door de gemeenteraad goedgekeurd. Voor het College is dat een heel belangrijk moment, omdat alle voornemens voor 2009 hierin vertaald zijn en we daarvoor natuurlijk wel de instemming van de gemeenteraad, als hoogste orgaan van onze gemeente, nodig hebben. Persoonlijk kijk ik dan ook altijd met enige spanning uit naar deze Raadsvergadering.

Er was tijdens de Raadsbehandeling weinig kritiek op de voorliggende begroting en luisteraars noemden het daardoor “saai”. Ik kan me daarbij best iets voorstellen. Het is natuurlijk veel leuker om pittige vragen en stevige debatten aan te horen. Maar voor ons als College is het wel heel plezierig om te merken dat er veel draagvlak is voor het in de begroting 2009 voorgestelde beleid.  

De debatten over de begroting vinden sinds twee jaar eigenlijk veel meer plaats in het voorjaar, als de gemeenteraad de zogenaamde voorjaarsnota bespreekt. Daarbij kan aan het College worden aangegeven wat er wel – en wat er juist niet in het volgende begrotingsjaar gedaan zou moeten worden en hoeveel geld de gemeenteraad daarvoor over heeft. Wij hebben daar heel goed naar geluisterd en -mede dankzij de inzet van onze ambtenaren- alle wensen vanuit de gemeenteraad waar mogelijk kunnen vertalen in de begroting voor 2009. Kennelijk is dat goed gelukt.

Wat bij veel raadsleden wel een punt van zorg is gebleven, is de onzekerheid over de financiele situatie van onze gemeente in relatie tot de kredietcrisis. Huizen heeft geen gelden uitstaan in IJsland en we hebben ook echt wel aardig wat “buffers” voor eventuele tegenvallers, maar het is onmogelijk om op dit moment zinnige voorspellingen te doen over de gevolgen die de kredietcrisis op de korte of langere termijn ook voor Huizen zal hebben. Het is dan ook van belang om als gemeente goed de vinger aan de pols te blijven houden. In de eerstvolgende commissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) wordt dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet.

Recommended Posts

1 Comment

  1. Hoi Janny,

    grappig, ik lees nu net je verhaal pas op je blog en het lijkt erg op wat ik namens de CDA-fractie heb verteld op de Algemene Ledenvergadering vorige week donderdag! 🙂

    Groetjes,

    Jaap


Comments are closed for this article!