Vandaag werd ik, samen met 26 anderen, geinstalleerd in de gemeenteraad van Huizen. Namens de CDA fractie mocht ik het woord voeren over de verkiezingsuitslag. Hieronder de door mij uitgesproken tekst, na het welkom en de felicitaties aan alle nieuwe raadsleden, in het bijzonder aan onze eigen Rutger Rebel, die voor het eerst namens het CDA in de Raad is gekomen.

Terugkijkend naar het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart willen wij in de eerste plaats de winnaars van deze verkiezingen van harte feliciteren. De VVD heeft een zetel gewonnen en wordt daarmee met afstand de grootste partij in Huizen. Wij zien dit niet alleen het gevolg van de landelijke politieke ontwikkelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook het zorgvuldige ruimtelijke beleid en het ambitieuze milieubeleid van wethouder van Hartskamp daaraan heeft bijgedragen en wij vinden een felicitatie in de richting van de VVD dan ook zeker op zijn plaats.

Ook D66 willen wij feliciteren met de winst van 2 zetels.

Dorpsbelangen Huizen heeft ook veel steun van de Huizer bevolking gekregen, maar zag dit niet verzilverd in zetelwinst.

Dat gold ook voor ons eigen CDA.

Het CDA Huizen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen net als vier jaar geleden 17,2% van de stemmen gekregen. Daarmee is het CDA Huizen nu de tweede partij in Huizen geworden en daaruit blijkt dat het draagvlak onder de bevolking voor het solide én sociale beleid van het CDA Huizen onverminderd groot is.

Als we kijken naar het landelijke beeld, dan heeft het CDA team in Huizen het geweldig gedaan. Kennelijk zijn wij in staat geweest om de kiezers te overtuigen dat het om lokale zaken gaat en dat het CDA Huizen daarin veel kan betekenen. Tegen de landelijke tendens in zijn de kiezers het CDA Huizen dus trouw gebleven.

Helaas heeft dit niet geleid tot zetelbehoud. Door de lijstcombinatie ging de restzetel die zonder lijstcombinatie bij het CDA was gebleven naar de Christen Unie. Dat was voor het CDA Huizen natuurlijk zuur, temeer omdat de Christen Unie, in tegenstelling tot het CDA, aan steun onder de Huizer bevolking heeft ingeboet. Maar naar de Christen Unie toe zouden we willen zeggen: “Dat verplicht ook tot iets”. De komende jaren gaan we ervan uit dat het CDA, ook in moeilijke dossiers, op de steun van de Christen Unie kan rekenen.

De PvdA heeft helaas twee zetels verloren. Voor ons is klip en klaar duidelijk, dat dit het directe gevolg is geweest van de Haagse ontwikkelingen. Vier jaar geleden had de PvdA profijt van het “Wouter Bos effect”. Helaas is dit effect er nu weer, maar dan met het omgekeerde resultaat. Gezien de inzet van de PvdA in Huizen en zeker ook de inzet en de resultaten van wethouder Tijhaar voor de jeugd, de werkgelegenheid en de volkshuisvesting in Huizen, heeft de PvdA Huizen dit niet verdiend.

Andere partijen zijn in zetelaantal gelijk gebleven en daarmee hebben we voor de komende jaren weer de basis gelegd voor stabiele verhoudingen in onze gemeenteraad. Wij hopen dat de kritische, maar altijd constructieve samenwerking, die onze gemeenteraad al vele jaren kenschetst, zich ook in de komende jaren zal voortzetten.

Ons past daarbij een bescheiden opstelling. Maar tegelijkertijd wil het CDA ook, net als in voorgaande jaren, haar verantwoordelijkheid blijven nemen voor het bestuur van de gemeente Huizen. Gemakkelijk zal dat niet worden. We zullen geconfronteerd worden met forse bezuinigingen vanuit het rijk en er zal dus ook in Huizen bezuinigd moeten gaan worden. Dat betekent keuzes maken en dat kan niet zonder pijn. Toch zullen we onze verantwoordelijkheid hierin niet uit de weg gaan.

Maar ook om andere redenen wordt het er niet gemakkelijker op in het openbaar bestuur. De samenleving zoals die decennia lang was, is drastisch veranderd. De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in den Haag en Almere laten zien, dat een groot deel van onze bevolking onzeker is over tal van maatschappelijke ontwikkelingen en ook ontevreden is over de wijze waarop de overheid hierop inspeelt.

Die onzekerheid onder de bevolking leeft ook in Huizen. Ook hier had de PVV bij de Europese verkiezingen een enorme aanhang.

Wij begrijpen die onzekerheid (en soms zelfs de angst) onder onze burgers ook.

Immers, niets lijkt meer zeker anno 2010.

  • Het voortbestaan van banken
  • Of je je baan zult behouden
  • Of het stelsel van sociale voorzieningen overeind blijft
  • Of de gezondheidszorg straks nog wel betaalbaar zal zijn
  • Of je kinderen of je ouders nog wel veilig over straat kunnen

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. En dan gaat het toch om hele fundamentele zaken in het dagelijks leven van mensen.

Dan is er ook nog de klimaatcrisis, die ons boven het hoofd hangt, waarvan je als burger de gevolgen niet goed kunt overzien, maar die wel onzeker en angstig maakt.  

Dat zijn niet alleen zaken waar den Haag zich druk om moet maken. Ook hier in Huizen zullen we de problemen aan moeten pakken. Als gemeentebestuur zullen we de komende jaren moeten laten zien dat we die onzekerheid onder onze burgers onderkennen en zullen we het vertrouwen van onze burgers terug moeten winnen. Dat kan alleen als we duidelijk laten zien

  • Dat we werken aan een toekomst van onze gemeente die voor de lange termijn in financieel opzicht solide en degelijk in elkaar zit.
  • Dat we werken aan duurzaamheid en
  • Dat we een gemeente blijven, waarin de meest kwetsbare mensen op ondersteuning kunnen blijven rekenen. 

Wij zijn er echter van overtuigd dat de oplossing van de problemen niet alleen bij de overheid zelf vandaan kan komen. Ook burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen zullen hiervoor verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat is dan ook de uitdaging die we als CDA Huizen voor de komende vier jaar zien: Samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen willen wij onze schouders eronder zetten, om ervoor te zorgen dat in Huizen ook de komende jaren de werkgelegenheid in tact blijft, het milieu wordt beschermd, de sociale infrastructuur wordt versterkt en de zorg voor kwetsbare mensen wordt gegarandeerd. 

 

Recommended Posts