In de afgelopen week stond mijn agenda in het teken van de behandeling van de zogenaamde “voorjaarsnota”. Daarbij geeft de gemeenteraad via de algemene politieke beschouwingen commentaar op de concept-begroting (die in oktober moet worden vastgesteld) en kunnen de politieke partijen aan het college ook opdrachten meegeven, die verwerkt moeten worden voor de begrotingsbehandeling.

Er is veel gezegd over de op handen zijnde bezuinigingen, maar concreet zijn die nog niet ingevuld, zodat het debat daarover echt pas bij de begrotingsbehandeling zelf zal gaan plaatsvinden. Wel werd -via o.a. een motie van Groen Links- gesteld dat aan bezuinigingen een visie vooraf moet gaan, op hoe we als gemeente (Raad en College) aankijken tegen de gewenste sociale en maatschappelijke infrastructuur in onze gemeente. Niet zomaar schrappen dus, maar bezuinigen met visie. En daar ben ik het uiteraard zeer mee eens. Vooralsnog laten we ons als College vooral inspireren door het briefadvies “sociaal bezuinigen” van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Maar het zal een hele kunst zijn, om daar in het najaar een vertaalslag van te maken voor onze eigen gemeente. Ik zie dit overigens niet alleen als een lastige opdracht, maar zeker ook als een kans, om ons als gemeente weer eens fundamenteel te bezinnen op wat onze kerntaken zijn en hoe we die de komende jaren vorm willen geven.

De stichting Marketing Huizen (SMH) domineerde voor een deel de inhoud van het debat. Deze stichting is door de gemeente in het leven geroepen op verzoek van evenementenorganisaties, die behoefte hadden aan professionalisering van de marketing en promotie van Huizen. De stichting is er nog geen half jaar en heeft mijns inziens al veel bereikt op het gebied van de marketing en promotie van Huizen, maar wordt toch van meerdere kanten aangevallen, omdat de resultaten tot dusver voor diverse belanghebbenden nog onvoldoende zichtbaar zijn. Uiteindelijk is het gevraagde budget voor de SMH toch voor 4 jaar gereserveerd, maar zal dat bedrag pas uitgegeven worden als de SMH binnen een jaar haar meerwaarde bewijst. In de komende weken zal ik mij hier intensief mee bezig houden, omdat het mijns inziens nu vooral van belang is om op korte termijn de betekenis van die afspraak met de gemeenteraad concreet handen en voeten te geven. 

Recommended Posts