Het is al weer enige tijd geleden dat ik, n.a.v. de politieke dreiging dat het PGB zou komen te vervallen, in een bevlogen groep mensen terecht kwam, om samen na te denken over mogelijkheden om de financiering van de zorg zo te organiseren, dat de eigen regie van mensen over hun leven gewaarborgd zou blijven. Vandaag zag ik via twitter dat het visiestuk ‘eigen regie als basis’ dat we als groep hebben geschreven nu ook op de website van de coalitie voor inclusie te vinden is en ik wil de inhoud daarvan ook graag via mijn weblog delen:  http://www.coalitievoorinclusie.nl/documenten/eigenregiealsbasis.pdf
 

De tijd heeft inmiddels niet stil gestaan en ons visiestuk ‘eigen regie als basis’ is meer dan ooit actueel. Als regio Gooi en Vecht hebben we het voortouw genomen om de voorbereiding van de decentralisatieopgave die op ons af komt (jeugdzorg, delen van de AWBZ en de participatiewet) zodanig vorm te geven, dat de eigen regie van onze inwoners ook daadwerkelijk basis kan worden. Niet de zorgaanbieder of de overheid bepaalt wat mensen nodig hebben om zo goed mogelijk aan de samenleving te kunnen blijven deelnemen. Dat kunnen zij namelijk altijd nog het beste zelf.

Donderdag tekenden wij als regio een convenant met diverse partijen in de zorg, waaronder CIZ (ook namens Vektis), Actiz, SVB, Per Saldo, LOC en Zorgbelang), waarmee we gezamenlijk afspraken om menskracht beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van een drietal in onderlinge samenhang te beziene projecten, namelijk:

  • De proeftuin ‘van AWBZ naar WMO’, waarbij het (vraaggestruurde) gesprek met de cliënt/inwoner leidend wordt voor passende ondersteuning;
  • De persoonsvolgende bekostiging (waarin varianten op het PGB worden uitgewerkt, gericht op behoud van zelfregie);
  • Het digitaal leefplein (cliënten/inwoners sturen daarin zelf op de informatie die over hen is opgeslagen en wordt uitgewisseld). 

De provincie Noord Holland heeft voor de ontwikkeling van het digitaal leefplein een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. Doel van dit alles is, dat onze inwoners óók na 2015 zelf de regie houden over de ondersteuning die nodig is op alle levensdomeinen die er voor hen toe doen, niet alleen dus als het gaat om zorg.

Als ik vanaf een afstand kijk naar het ‘gerommel’ in den Haag, waar vooral vanuit financiële belangen naar de zorg voor mensen wordt gekeken en niet naar het belang van mensen om regie over hun eigen leven te houden c.q. terug te krijgen met een bij hun situatie passend ondersteuningsaanbod, dan vrees ik dat de échte vernieuwing niet vanuit den Haag verwacht moet worden, maar dat visie en daadkracht vooral bij gemeenten en hun samenwerkingspartners vandaan moet gaan komen.

Wij hebben deze week in onze regio een belangrijke stap gezet, niet gehinderd door gebrek aan daadkracht vanuit den Haag en de afwezigheid van zorgverzekeraars, omdat we als samenwerkingspartners de overtuiging delen, dat we daar niet op kunnen wachten, maar dat we in het belang van onze inwoners nú door moeten pakken. Toch hoop ik dat zorgverzekeraars en rijksoverheid zelf op termijn ook mede-verantwoordelijkheid zullen durven dragen voor de aanpak die we in onze regio voorstaan. Het feit dat zorgverzekeraars in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid nu toch ook verantwoordelijk zullen worden voor persoonlijke verzorging, vraagt mijns inziens temeer om een samenhangende aanpak, waarbij de eigen regie van onze inwoners de basis is.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.