Het lijkt allemaal niet zo ingewikkeld, maar het tegendeel blijkt waar. Vorig jaar besloten we om een proef met kitesurfen voor onze kust te doen. Onder stricte voorwaarden wilden we het kitesurfen voor 1 jaar toestaan, om zo goed te kunnen beoordelen of verlening van een dergelijke proef haalbaar en wenselijk zou zijn. Inmiddels is het al weer zomer en is het nog steeds niet geregeld. Wat is er aan de hand?
Om het kitesurfen voor onze kust (bij wijze van proef) toe te staan is het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat een verkeersbesluit neemt. Rijkswaterstaat heeft de gemeente Huizen geadviseerd om het kitesurfen toe te staan in de periode 1 april – 1 oktober. Dit komt ook overeen met de gebruikelijke periode voor het aanbrengen van betonning voor dergelijke doeleinden. Aangezien er vanuit Natura 2000 een externe werking geldt voor onze kust als foerageergebied voor vogels in de winter, lijkt dit ook om die reden logisch. 
 
Rijkswaterstaat is bereid het verkeersbesluit te nemen mits:
1. De provincie Noord-Holland geen bezwaar heeft (bescherming natuurwaarden)
2. De gemeente Huizen een gedetailleerde tekening aanlevert met de coördinaten van de 4 hoekpunten waar de betonning dient te worden aangebracht.
3. De garantie wordt gegeven dat de kosten voor de betonning (4 stukst ad. € 1,50 per dag) betaald worden.
 
Ad. 1. In het rapport van Tauw, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd, wordt gesteld dat het voor het gewenste deel van onze kust vanuit de natuurwaarden geen bezwaar is het kitesurfen toe te staan. De gemeente gaat dit nog bij de provincie verifiëren, maar verwacht geen negatief standpunt van de provincie. GS heeft namelijk al ingestemd met de uitkomsten van het rapport. 
Ad. 2. In overleg met de kitesurfvereniging, surfclub en een vertegenwoordiger van de kiters is een gebied aangewezen. Dit is besproken met Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat ziet vanuit veiligheid (conflict met andere watersporters en badgasten) geen probleem om dit gebied af te zetten voor het kiten. Een aandachtspunt is wel de opstapplaats. De kiters werken met 25 m. lange lijnen die obstakelvrij dienen op te kunnen stijgen. De kiters willen graag een gedeelte van het strand rechts van het geultje hiervoor afzetten. Een gecombineerd gebruik van kiters en badgasten is in dit gebied natuurlijk niet gewenst. Ook de opstapplek dient duidelijk aangegeven te worden op de kaart en de kitesurfvereniging zal deze zelf in het water ook moeten markeren, zodat dit voor de overige gebruikers van het strand duidelijk is. De vereniging heeft dit overigens op locaties elders ook zo uitgevoerd.  
Ad. 3. Nadat Rijkswaterstaat het verkeersbesluit heeft genomen, zullen de betonningen worden aangebracht. De kosten die dit met zich mee brengt, zullen moeten worden gedragen door kitesurfvereniging. Dit is een besluit dat nog door het bestuur van de vereniging dient te worden genomen. De gemeente Huizen wordt hierover na de eerstvolgende bestuursvergadering geïnformeerd.
Zodra we een antwoord van de kitesurfvereniging hebben op de vraag over de kosten van de betonning kunnen we de provincie van ons voornemen op de hoogte brengen, de waterpolitie hierbij betrekken en Rijkswaterstaat vragen om het verkeersbesluit voor dit jaar te nemen.
Voor volgend voorjaar blijft dan staan de evt. aanpassingen in de APV (nadere regels m.b.t. het kitesurfen) en ook het aanpassen van de borden langs het strand. Ook dient Rijkswaterstaat dan weer opnieuw een verkeersbesluit te nemen. Het gaat namelijk om een jaarlijks terugkerend verzoek. Maar omdat alle mitsen en maren dan opgelost zijn, zou het geen probleem meer hoeven te zijn om dit met ingang van 1 april te laten in gaan.
 
Snapt u het nog?
Dit alles betekent dat op zijn vroegst medio augustus met kiten kan worden gestart. De vraag rijst dan natuurlijk direct, of het zinnig is om dit voor zo’n korte periode (dit jaar dus nog maar ca. 1 maand) allemaal nog te regelen. Voordeel om het wel te doen is, dat we dit jaar al wel vast enige ervaring kunnen opdoen met het kitesurfen voor onze kust. Een bijkomend voordeel is dat we nu ook precies weten hoe het hele proces werkt en wie onze contactpersonen zijn, zodat we voor 2011 tijdig een verkeersbesluit kunnen aanvragen. En  dat is voor de wachtende kitesurfers wellicht een schrale troost.

Recommended Posts