Het dierenwelzijnsbeleid van onze gemeente is gebaseerd op de volgende visie:

Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. Veel inwoners in Huizen hebben een gezelschapsdier, zoals een hond, kat, cavia of konijn. In de vrije natuur in en om Huizen leven daarnaast vele soorten in het wild. Dieren horen bij de Huizer samenleving. Deze dieren hebben recht op zorg en bescherming.  (nota dierenwelzijnsbeleid pag. 5)

Eén van de speerpunten voor dierenwelzijnsbeleid is het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de natuurlijke leefomgeving van dieren, waaronder het bevorderen van biodiversiteit.

In de afgelopen week heb ik in dit kader gesprekken gevoerd over de bescherming van wel een heel bijzondere diersoort in Huizen, namelijk de bij. Het gaat in heel Europa niet goed met de bijen. Van de in totaal ongeveer 349 wilde bijensoorten die alleen al in Nederland en België voorkomen is zo’n 60% in de afgelopen jaren al bijna uitgestorven, of ernstig in het voortbestaan bedreigd. Sommige Europese regio’s hebben de afgelopen jaren een bijensterfte van tachtig procent geregistreerd terwijl het normale gemiddelde vijf procent zou moeten zijn. Daarnaast bevindt de honingproductie zich op alarmerend lage niveaus (bron: Europees parlement).

Bijensterfte wordt toegeschreven aan een combinatie van factoren zoals verminderde immuniteit voor ziekteverwekkers en parasieten, vermoedelijk mede door het gebruik van pesticiden, klimaatverandering en verandering van landgebruik, met als gevolg gebrek aan voedsel en foerageermogelijkheden.

In de vrije natuur leeft een bijenvolk vaak in holle bomen of andere beschutte ruimtes. Dit komt niet veel meer voor. Bijen worden meestal door een imker gehouden in een korf of kast. Een bijenvolk bestaat uit 3 verschillende soorten bijen, een koningin, 30000 tot 60000 werksters en enkele honderden darren. De koningin is een vrouwelijke bij, zij zorgt voor het nageslacht. Zij wordt verzorgd door de werksters, die onvruchtbaar zijn en al het werk doen. De darren zijn er alleen voor het nageslacht. Daarna zijn ze niet meer nodig en worden ze vaak doodgestoken.

Bijen zijn bijzonder nuttig en nemen in de voedselketen een zeer bijzondere en onmisbare plaats in. De bij is de belangrijkste bestuiver: 80% van alle gewassen in Nederland wordt door bijen bestoven. Veel groenten, fruit en noten zouden er dus niet zijn zonder de bij en ook veel andere dieren, zoals diverse vogelsoorten, zouden daardoor verdwijnen. De economische waarde van de bij in Nederland bedraagt maar liefst 0,8 miljard euro, waar de waarde van de natuurlijke gewassen nog bij komt. (rapport Visie Bijenhouderij en Bestuiving nr. 227; PRI Wageningen 2009).

Tijd dus om ook als gemeente Huizen actie te ondernemen om de bijenpopulaties weer op peil te helpen brengen. Mijns inziens kunnen we dit alleen maar doen door samen te werken met deskundigen op bijengebied. De bijenhouderij in onze omgeving bestaat vooral uit hobbyimkers, die zijn aangesloten bij imkersverenigingen in o.a. Blaricum, Laren en Bussum. Daar hebben we dus ook contact mee gezocht en dat zal op de korte termijn leiden tot een gezamenlijk plan van aanpak voor bijen in Huizen.

Gesproken is onder andere over locaties in Huizen waar bijen kunnen worden gehouden. Kleinschalige voorzieningen in de buurt van een woonwijk zijn mogelijk, maar daarvoor is het wel zaak om omwonenden en bezoekers goed voor te lichten. Bijen zijn namelijk niet gevaarlijk, komen niet op ‘zoetigheid’ af en vallen geen mensen aan, maar er zijn wel veel misverstanden over bijen. Het stadspark, eerder ook al als potentiële locatie voor bijenvolkjes aangegeven door ‘Leefbaar Huizen’ biedt ook mogelijkheden, mits niet té dicht bij de (paarden en koeien van de) kinderboerderij. Voordeel van deze plek is dat mogelijk ook verbindingen kunnen worden gelegd met natuur- en milieueducatie vanuit de Ruif. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen, valt namelijk nog veel over bijen te leren. Echter geldt hier wel, dat e.e.a. moet passen binnen de verdere uitwerking van de visie op het stadspark.

In het overleg met de imkerverenigingen is ook gesproken over de randvoorwaarden waaronder bijen kunnen floreren. Hoewel in Huizen veel tuinen aanwezig zijn, moet bezien worden of er voldoende noodzakelijke stuifmeel- en nectarleverende planten, struiken en bomen in de nabije omgeving zijn. Ook in het openbaar groen kan rekening worden gehouden met de gewenste diversiteit aan planten, struiken en bomen, waaronder ook de zogenaamde drachtplanten. Daarnaast kan in zijn algemeenheid bij het groenbeheer door de gemeente, rekening gehouden worden met de bijen.

Maar ook particulieren kunnen in hun tuin omstandigheden creëren waaronder bijen het goed kunnen doen. Voor informatie daarover kunt u eens een kijkje nemen op de verschillende websites, waaronder http://www.bijenhelpdesk.nl.

Kortom, werk aan de winkel! Ik verwacht dat we al binnen enkele weken een concreet voorstel in het college kunnen bespreken.

Recommended Posts

4 Comments

 1. Als prille Huizer inmker, ben ik blij dat er aandacht is voor de bijen. 2012 is het jaar van de BIJ. Iedereen kan wel iets doen voor de bijen en hommels. Namelijk drachtplanten in je tuintje zetten, een hoekje inzaaien met bijen-bloemenzaad, of een pot op je balkonnetje. Onze vereniging houdt in de maand maart een bloemenzaaiaktie. Bijenweide. Een zakje zaad kost 1 euro en is verkrijgbaar in Blaricum bij de deelnemende winkels. Ook zijn zakjes bijenbloemenzaad verkrijgbaar via de secretaris van de imkersvereniging Blaricum.

 2. Als prille Huizer imker, ben ik blij dat er aandacht is voor de bijen. 2012 is het jaar van de BIJ. Iedereen kan wel iets doen voor de bijen en hommels. Namelijk drachtplanten in je tuintje zetten, een hoekje inzaaien met bijen-bloemenzaad, of een pot op je balkonnetje. Onze vereniging houdt in de maand maart een bloemenzaaiaktie. Bijenweide. Een zakje zaad kost 1 euro en is verkrijgbaar in Blaricum bij de deelnemende winkels. Ook zijn zakjes bijenbloemenzaad verkrijgbaar via de secretaris van de imkersvereniging Blaricum.

 3. Inmiddels is het 27 januari 2013: imkers uit Huizen, die zich bij het ontbreken van een Huizer imkervereniging welkom weten en zich daarom aansluiten bij de Imkersvereniging in Blaricum zijn van goede hoop, dat er in de nabije toekomst een nieuwe Huizer Bijenschans gebouwd mag gaan worden. Dan voelen de bijen en de imkers zich echt welkom in Huizen, Imkers gaan over stad-en dorpsgrenzen heen, net… als de bijen. De imkersvereniging in Blaricum, die dit jaar 65 jaar jong is en dus met pensioen zou mogen 😉 werkt rustig door en geeft liefdevol, letterlijk, onderdak aan Huizer imkers en hun bijenvolken, maar de Blaricumse bijenschans Steegland is inmiddels vol. Een bijenvolk doet niet aan geboortebeperking, tenzij “de imme het volk niet kan dragen”. Maar dan sterft het hele volk vanwege honger. Bij de bijen is het dus alles of niets! Winterbijen kunnen, mits in goede conditie, wel 6 maanden oud worden, zomerbijen worden slechts 4 tot 6 weken oud. Wil je weten hoe dat zit, kom dan maar eens bij ons op de schans op een zaterdagmorgen, dan zullen we dat vertellen. O ja,… zeg even dat je komt, want dan steken we de kachel aan, dan is het lekker warm binnen en vertellen de imkers verhalen over de bijen http://www.imkersverenigingblaricum.

 4. 2013 is uitgeroepen tot het jaar van het bijenlint. Zie http://www.bijenlint.nl
  Het is mooi dat Huizen met de aanplant van bomen en bloemen en planten, rekening wil houden met de bijen, hommels en solitaire bijen.
  In Zutphen, zie ook http://www.zutphenbijenstad.nl is al een bijenlint en wat zou het mooi zijn, als het lint kan doorlopen naar het Gooi.
  Binnenkort start de imkersvereniging met de verkoop van haar bekende zakjes bijenzaad. Dit keer in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Huizen.
  Zaterdag 16 februari gaan we beginnen met het vullen van 6000 zakjes.


Comments are closed for this article!