Op basis van berichten in de media hebben mij meerdere signalen bereikt van mensen die niet begrijpen waarom we de overeenkomst voor het opvangen van zwerfdieren met het dierenasiel Crailo niet gaan voortzetten. Veel mensen denken dat het over het asiel Crailo als geheel gaat, maar dat is dus niet aan de orde. 

Dierenasiel

Een dierenasiel is belangrijk, omdat mensen hier hun dieren kunnen brengen als zij de verzorging van hun huisdier niet meer aan kunnen of het dier om andere redenen willen afstaan. Door de concentratie van afstandsdieren op één plek, in een dierenasiel, is het voor andere mensen, die graag een huisdier willen aanschaffen, juist weer gemakkelijker om ervoor te kiezen om dit huisdier bij een asiel op te halen.

Het dierenasiel Crailo vervult hiermee dus een hele nuttige maatschappelijke functie voor onze regio. De keren dat ik op bezoek ben geweest in het dierenasiel Crailo heb ik dan ook steeds mijn waardering uitgesproken voor het feit dat zoveel vrijwilligers zich met zoveel liefde voor de dieren in het dierenasiel Crailo inzetten.

Als gemeente hebben wij geen wettelijke verplichting om een dierenasiel te hebben of in stand te houden, maar juist vanwege onze waardering voor de vrijwillige inzet in het dierenasiel betalen sommige gemeenten, waaronder ook de gemeente Huizen, toch jaarlijks een (waarderings)subsidie aan het dierenasiel Crailo en dat zal de komende tijd ook niet anders worden.

Opvang van zwerfdieren

Het gaat hier echter om een hele specifieke wettelijke taak van gemeenten, namelijk de opvang van zwerfdieren. Dat kunnen dieren zijn die zijn weggelopen en die later door een eigenaar worden opgehaald (in dat geval betaalt de eigenaar uiteraard ook de kosten van de tijdelijke opvang), maar vaak gaat het ook om dieren die geen eigenaar meer hebben. In onze regio worden de meeste honden gelukkig binnen drie dagen weer opgehaald en gaat het dus vooral om katten.

Als we als gemeenten een wettelijke taak uitvoeren, willen we ook dat de uitvoering van die taak tenminste voldoet aan alle wettelijke eisen. Omdat de huidige onderkomens van het dierenasiel Crailo voor de uitvoering van deze taak niet meer aan de wet- en regelgeving voldoen, is nieuwbouw noodzakelijk. Samen met de directie en het bestuur van het dierenasiel Crailo is gekeken wat de kosten van nieuwbouw voor gemeenten zouden betekenen. De kosten van de noodzakelijke nieuwbouw zijn door het Dierenasiel Crailo geraamd op een investering van 4,2 miljoen (in eerste instantie ruim 6 miljoen), grotendeels door deelnemende gemeenten op te brengen. De jaarlijkse kosten die per opgevangen zwerfdier betaald moeten worden, zijn daardoor dermate hoog, dat gemeenten aan het dierenasiel Crailo hebben aangegeven toch ook naar alternatieven te willen kijken. Wij hebben daarbij als gemeenten onze verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn steeds als uitgangspunt genomen. Daar mocht geen enkele concessie aan worden gedaan. Om die reden vonden en vinden wij de mening van de dierenbescherming over de door ons te kiezen uitvoeringsorganisatie van groot belang.

Daarnaast vinden wij het als gemeentebestuurders ook belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met het door onze burgers te aan ons toevertrouwde belastinggeld en dat we dus bij de keuze van een organisatie die voor ons een wettelijke taak uitvoert ook een goede zakelijke vergelijking moeten maken van de kosten die daarmee gemoeid zijn. En dat is dus wat we het afgelopen half jaar, met medeweten van het dierenasiel Crailo hebben gedaan.

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort

De keuze voor het dierenbeschermingscentrum Amersfoort, in combinatie met een regionaal  georganiseerde eerste opvang van zwerfdieren, is primair ingegeven door de hoge kwaliteit die door het dierenbeschermingscentrum Amersfoort kan worden geleverd. Dat heeft te maken met het feit dat daar een spiksplinternieuw gebouw is neergezet, maar ook met het feit dat de dierenbescherming in het beleid en in de dagelijkse aansturing heel nadrukkelijk een rol speelt.

Daarnaast is de keuze voor deze oplossing ingegeven door het feit dat het bedrag dat we als gemeenten per opgevangen zwerfdier betalen vele malen lager ligt dan het door het dierenasiel Crailo geoffreerde bedrag. Ook een lager bod van het dierenasiel Crailo, telefonisch en niet nader onderbouwd gedaan, hebben wij welwillend in overweging genomen, omdat we, gezien de jarenlange relatie, altijd primair hebben geprobeerd hier met het dierenasiel Crailo uit te komen. Echter ook bij dit bod lag het bedrag per dier vele malen hoger dan wat we voor dezelfde dienstverlening in Amersfoort betalen.

Schaalvoordelen

Dat de dienstverlening van het dierenasiel Crailo  duurder is, verwijten wij het dierenasiel Crailo uiteraard niet. Hun berekeningen zijn zorgvuldig tot stand gekomen en de noodzakelijke nieuwbouw van ruimtes die nodig zijn voor deze dienstverlening is kostbaar.

Niet alleen in onze regio speelt dit probleem. We zien dan ook dat niet alleen in Amersfoort, maar ook in andere delen van Nederland, een ontwikkeling van bovenregionale dierenbeschermingscentra plaatsvindt, waarmee de kosten van opvang van zwerfdieren door een groter aantal gemeenten kunnen worden gedragen en dus per dier ook omlaag kunnen. Deze ontwikkeling wordt overigens ook door de dierenbescherming ondersteund.

De zorg van het dierenasiel Crailo dat mensen hun dier niet meer ophalen als ze er verder voor moeten reizen delen wij niet. Uit onderzoek van de dierenbescherming is gebleken dat mensen beslist bereid zijn om hiervoor wat verder te reizen. Dat geldt overigens ook voor het ophalen van een dier uit een asiel.

Tenslotte

Ik ben ervan overtuigd dat we als gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek met de keuze voor het dierenbeschermingscentrum Amersfoort maximaal bijdragen aan het welzijn van zwerfdieren. Hoewel alle gemeenten wat meer moeten gaan betalen voor de hogere kwaliteit die -mede ook door de nieuwbouw in Amersfoort-  wordt geleverd, hebben wij uiteindelijk toch nog een scherp tarief kunnen afspreken voor de uitvoering van deze belangrijke taak.

In de relatie met het dierenasiel Crailo zijn we altijd open en transparant geweest over de budgettaire ruimte die we als gemeenten hadden. Ook waren de uitgangspunten m.b.t. dierenwelzijn altijd transparant. Bovendien hebben wij het dierenasiel Crailo ruimschoots de tijd en de gelegenheid gegeven om met alternatieve voorstellen te komen. Het is het dierenasiel Crailo helaas niet gelukt om daarin voldoende concurrerend te zijn.

Dit neemt niet weg dat het dierenasiel Crailo de eigen plannen voor nieuwbouw van het asiel gewoon kan voortzetten, zowel voor hun maatschappelijke (asiel)functie als voor de commerciële functies, zoals bijvoorbeeld het dierenpension, maar daarbij hoeven zij nu niet langer rekening te houden met nieuw te bouwen ruimtes voor de specifieke opvang van zwerfdieren.

Recommended Posts

1 Comment

 1. De argumenten die genoemd worden door mw. Bakker om zwerfdieren voortaan centraal in Amersfoort op te gaan vangen vind ik mager, onvoldoende onderbouwd en getuigen van vooringenomenheid.
  “de hoge kwaliteit die door het dierenbeschermingscentrum Amersfoort kan worden geleverd. Dat heeft te maken met het feit dat daar een spiksplinternieuw gebouw is neergezet, maar ook met het feit dat de dierenbescherming in het beleid en in de dagelijkse aansturing heel nadrukkelijk een rol speelt.”
  Een (spiksplinter-) nieuw gebouw is geen argument om daar alle zwerfdieren naar toe te sturen, als Amersfoort overcapaciteit heeft, dan is dat hun probleem en zegt bovendien totaal niets over de kwaliteit van de opvang. “dat dierenbescherming in het beleid en in de dagelijkse aansturing heel nadrukkelijk een rol speelt”, is een open deur, tenzij mw Bakker insinueert dat dit in Crailo niet het geval is? Maar dan moet ze daar onderbouwing voor leveren.
  Het volgende argument snap ik echter wel:
  “Daarnaast is de keuze voor deze oplossing ingegeven door het feit dat het bedrag dat we als gemeenten per opgevangen zwerfdier betalen VELE MALEN LAGER ligt (graag getallen mw. Bakker!) dan het door het dierenasiel Crailo geoffreerde bedrag”. Nu komt de aap uit de mouw, denk ik dan. We moeten onze belastingcentjes (dus ook die van mij) verantwoord besteden, maar mw. Bakker gaat wel erg ver in haar bezuinigingsdrift en houdt m.i. onvoldoende rekening met het dierenwelzijn, we kunnen de zwerfdieren ook direct naar de vernietiging sturen, geen opvang is nog goedkoper, sorry voor het sarcasme. Maar tot mijn verbazing lees ik iets later: “Hoewel alle gemeenten wat MEER moeten gaan betalen voor de hogere kwaliteit die -mede ook door de nieuwbouw in Amersfoort- wordt geleverd”. Dus de gemeenten gaan MEER betalen, staat er, voor een niet aangetoonde hogere kwaliteit.
  Mw. Bakker, zou u een stuk kunnen produceren waarin de relevante getallen en voldoende onderbouwing op een evenwichtige wijze geleverd worden, want hier kan niemand iets mee? We gaan nu dieren naar Amersfoort sturen terwijl dit blijkbaar duurder is en al helemaal niet in het belang van het zwerfdier. Is dit politieke waanzin? Hoe ver kun je van je burgers af staan! Als u ruzie heeft met Crailo laat dit dan niet ten koste van de zwerfdieren gaan, en ik heb er best wel belastingcentjes voor over om zwerfdieren locaal op te vangen en niet regionaal.

  In de blog van mw. Bakker wordt onvoldoende duidelijk gemaakt waar het besluit nu echt op gebaseerd is, objectieve relevante cijfers ontbreken, het is zoals het zich laat aanzien een aaneenschakeling van tendentieuze meningen (spiksplinternieuw, jaja gewoon “nieuw” is ook duidelijk, hogere kwaliteit, die nergens uit blijkt, etc.) en bevat tegenstrijdigheden. Het stuk is meer een rationalisatie van een al genomen besluit.
  Laat dergelijke besluiten nemen door mensen die er verstand van hebben en vooral MEER hart hebben voor dierenwelzijn. Ik zal deze reactie ook naar de hiervoor verantwoordelijken in mijn gemeente sturen.


Comments are closed for this article!