Gisteren was ik te gast op het zogenaamde “sportcafe”, dit keer gehouden in de sfeervolle kantine van de tennisvereniging Huizen. Het thema van de avond was “bestuursaansprakelijkheid” en daarvoor waren heel veel bestuurders van de diverse sportverenigingen en sportinstituten naar het sportcafe gekomen.

Zelf vond ik deze avond vooral ook een kans om met bestuurders van de vele sportverenigingen in Huizen op een informele en ontspannen manier kennis te maken. Want -helaas is dat de praktijk- als er geen problemen zijn, kom je die bestuurders op een andere manier niet tegen. Het was leuk en ook zinvol om in gesprek te zijn met mensen van zoveel verschillende clubs. Met bestuurders van ‘grotere’ clubs, zoals de hockeyclub, tennisverenigingen, volleybalvereniging, korfbalvereniging, skiclub etc. had ik al eerder kennis gemaakt, maar het waren juist ook de bestuurders van de vele kleinere verenigingen in Huizen die deze avond zo geanimeerd maakten. 

Er zijn met diverse verenigingen gelijk ook afspraken gemaakt. Zo ga ik binnenkort op een donderdagavond eens kennis maken met het sjoelen en op zaterdag kijken naar het skien voor gehandicapten.

Voor wat betreft het sporten voor gehandicapten was er tijdens het sportcafe ook actueel nieuws te melden. In de commissievergadering, die een dag voor het sportcafe plaats vond, is namelijk unaniem door de politieke partijen geadviseerd om in Huizen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning behalve de sportrolstoelen nu ook andere soorten voorzieningen voor gehandicaptensporters te gaan verstrekken aan mensen met een handicap, die graag in verenigingsverband willen sporten. We hebben daarvoor gekeken naar de gemeente Hoorn, die dit beleid al langer kent en zullen dit (voorlopig voor een proefperiode van een jaar) ook in onze WMO uitvoeringsregels aanpassen. Deskundigen van Sportservice Noord Holland zullen hierin een belangrijke adviserende rol spelen.

Recommended Posts

2 Comments

 1. Goed dat de wethouder dit PvdA-voorstel direct heeft overgenomen. Hoewel het om een individuelele vraag van een inwoner ging, leek het ons een hele mooie test-case om het toegezegde ruimhartige beleid in het overgangsjaar van de WMO uit te proberen. Wij zijn zeer verheugd over dit snelle resultaat.

 2. Margot,

  Soms wordt lang gediscussieerd over dualisme en de rol van de gemeenteraad in relatie tot het College van B&W. Ik vond de vragen van de PvdA in dit dossier een uitstekend voorbeeld van hoe het moet.

  Al vanaf december was ons bekend dat er een aanvraag voor een zogenaamde “handbike” bij de gemeente was ingediend en dat onder het huidige beleid een dergelijke voorziening niet kon worden toegekend.
  Omdat we met de WMO toch een ander beleid willen voeren dan onder het regime van de WVG (meer gericht op participatie van gehandicapten in de samenleving en minder een “verstrekkingenwet”) heeft dit verzoek van meet af aan ook ambtelijk tot een andere benadering geleid.

  De vragen van de PvdA hebben dit proces in een stroomversnelling gebracht. Mijn waardering dus voor jullie inzet, waarmee mijns inziens de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad heel goed tot uitdrukking is gebracht.

  Het was een PvdA initaitief om dit onderwerp op de agenda te zetten tijdens de commissievergadering. Maar het was goed om tijdens deze commissievergaderring te merken dat mijn voorstel om dan ook per direct over te gaan tot het verstrekken van sportvoorzieningen voor gehandicapten door alle fracties in de gemeenteraad van Huizen werd gedragen.
  In die zin mag ik mij als wethouder gelukkig prijzen met een gemeenteraad, die unaniem, als het er voor onze gehandicapte burgers op aankomt, achter een ruimhartig gemeentelijk beleid wil gaan staan.


Comments are closed for this article!