Kitesurfen op de binnenwateren is in Nederland verboden, tenzij een gemeentebestuur daar nadere regels voor stelt. Wij hebben die regels niet, dus in Huizen is kitesurfen niet toegestaan. In sommige plaatsen (bijvoorbeeld ook in Muiderberg) hebben gemeenten wel regels gesteld, zodat kitesurfen daar onder voorwaarden mogelijk is geworden. Daardoor weten we nu wel iets van de ervaringen die elders zijn opgedaan.

In de afgelopen jaren heeft de discussie over het kitesurfen een paar keer op de agenda gestaan en nog steeds ligt er een toezegging om hier beleid op te ontwikkelen. Ambtelijk is dat in de afgelopen periode opgepakt en zo kwam het dat een eerste voorstel op mijn bureau was terechtgekomen. Uit het voorstel bleek echter ook dat de betrokken partijen het niet met elkaar eens waren. De kitesurfers (vertegenwoordigd in een landelijke vereniging) wilden de mogelijkheden verruimen. De surfclub Huizen en onze eigen strandwacht hadden zo hun bedenkingen. 

Het is mijns inziens in een dergelijke situatie niet wijs om met alle betrokken apart gesprekken te voeren. Daarom heb ik het initiatief genomen om partijen gezamenlijk bij mij om tafel uit te nodigen, zodat niet alleen ikzelf informatie van verschillende kanten zou krijgen, maar partijen ook in de gelegenheid zouden zijn om hun standpunten onderling uit te wisselen. Dit gesprek vond in de afgelopen week plaats.

Tijdens het gesprek werden voor alle betrokkenen een paar zaken duidelijk. In de eerste plaats leidt het verbod tot kitesurfen, zoals we dat nu hebben, er niet toe dat dit ook niet gebeurt. Als de wind goed is, zijn er gewoon kitesurfers op het water. Soms stuurt de politie ze weg, maar vaak ook niet, omdat de politie nu eenmaal niet altijd ter plaatse aanwezig is. Er hebben zich met het kitesurfen in Huizen ook ongelukken voorgedaan.

Daarnaast werd duidelijk dat kitesurfen een nog jonge sport is, waarover veel wilde verhalen de ronde doen, die niet altijd terecht zijn. Mede door voortdurende innovatie en aanpassingen van de apparatuur is de sport steeds veiliger geworden. Aan het begin van deze eeuw kon bijvoorbeeld nog nauwelijks gestuurd worden. Dat is nu niet meer het geval. Daar staat tegenover dat de sport nog steeds geen erkenning heeft, waardoor bijvoorbeeld geen afspraken over voorrangsregels op het water gemaakt kunnen worden.

Tenslotte werd duidelijk dat alle partijen vinden dat er regels moeten komen voor het kitesurfen en dat die regels goed moeten worden gecommuniceerd. Het moet bijvoorbeeld heel duidelijk zijn waar en wanneer het wel en niet mag en waarvandaan gestart mag worden. Ook moet de strandwacht kunnen aangeven (bijvoorbeeld door een vlag) wanneer de kitesurfers van het water af moeten. Als die duidelijke regels er zijn en als de kitesurfers zich daaraan ook houden, dan zouden partijen elkaar kunnen vinden.

Dat betekent dat een proefperiode nodig is waarin kan worden bezien of iedereen zich ook daadwerkelijk aan de afpraken houdt. Daarbij zal ook Rijkswaterstaat moeten worden betrokken. De komende weken zal een voorstel voor zo’n proefperiode worden uitgewerkt en aan het college van B&W worden voorgelegd.

 

Recommended Posts

2 Comments

  1. Als ik het goed begrijp is dit artikel geplaatst in november 2008. Waar kan ik een update vinden van de huidige ontwikkelingen?

  2. Wat is nu de stand van zaken? Er komen wel verkiezingen aan… …


Comments are closed for this article!