In de afgelopen week hebben we tijdens het wethoudersoverleg “Wonen, Welzijn en Zorg” nog even teruggekeken naar de beschuldigingen die op 23 januari 2009 werden geuit door de SP in Hilversum, dat wij  in onze regio een “wurgcontract” voor de thuiszorg zouden hebben afgesloten. Het gaat om een contract met zorgaanbieders voor het leveren van huishoudelijk hulp. De gemeente Hilversum èn alle andere gemeenten binnen de Gooi en Vechtstreek hebben hetzelfde contract afgesloten.

Als verantwoordelijk wethouder voor de Wmo in Huizen wil ik nadrukkelijk afstand nemen van de beschuldigingen van de SP Hilversum. Ik vind die ook schadelijk voor het imago van de thuiszorg in onze regio en al helemaal geen recht doen aan het zorgvuldige proces wat we met elkaar hebben doorlopen.

Ik vind dat alle inwoners in ons land recht hebben op goede en beschikbare thuiszorg. Helaas kunnen gemeenten geen invloed uitoefenen op de kwaliteit en de prijs van de persoonlijke verzorging

Waar we wel zicht op hebben is de kwaliteit en de beschikbaarheid van de huishoudelijke hulp. Die wordt namelijk wél door de gemeenten gefinancierd en hiervoor nemen we als gemeenten wel degelijk onze verantwoordelijkheid. Juist daarom hebben wij in regionaal verband heel zorgvuldig gehandeld in deze Europese aanbestedingsprocedure. Er is gekozen voor een aanbestedingsmodel waarin ten eerste de kwaliteit van huishoudelijke hulp bepalend is voor de concurrentieverhoudingen en niet de prijs. Ten tweede konden in dit model alle zorgaanbieders meedoen. Er is dus vermeden dat aanbieders op basis van concurrerende prijsstelling dienden in te schrijven. Dit vanuit de verwachting dat aanbieders die kwaliteit aan klanten kunnen garanderen en hun bedrijfsvoering op orde hebben in de aanbesteding tot hun recht zouden komen. In het belang van goede huishoudelijke hulp zijn juist die aspecten belangrijk.

De gemeenten spelen met de overeenkomst bovendien ook nog in op een toekomstige wetswijziging van staatssecretaris Bussemaker, die de inzet van alfahulpen door de gecontracteerde Zorgaanbieders niet meer mogelijk maakt. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben contractueel vastgelegd dat de verwachte wetswijziging onder meer een externe onafhankelijke calculatie van de prijs zal betekenen.

Gelukkig denken ook de thuiszorginstellingen zelf absoluut niet in termen van een “wurgcontract”. In de Gooi en Eemlander van 30 januari staat dat directeur Coenen van Thuiszorg Gooi en Vechtstreek hierover o.a. zegt: “Wij zijn contracthouder en staan in goed overleg met onze opdrachtgever. Wij wenden onze invloed aan in de stuurgroep die in 2006 is opgericht. Wij zijn helemaal niet kopschuw om onze mening te geven. Bij de aanbesteding behoorde een lange periode van inlichtingen inwinnen. Die periode hebben we maximaal benut.”

Toen we er hem in de afgelopen week naar vroegen zei ook de heer den Ouden, bestuursvoorzitter Amaris zorggroep, zich bij dit commentaar van TGV aan te kunnen sluiten. Den Ouden voegt hier aan toe: “Wij zijn met volle overtuiging dit contract aangegaan en hebben vastgesteld dat de voorgenomen wetswijziging van staatssecretaris Bussemaker tot een opwaartse beweging van de uurprijs zal leiden. Hiermee zijn er voldoende garanties voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering”.

Kortom, loos alarm!

Recommended Posts

1 Comment

  1. De gemeenten spelen met de overeenkomst bovendien ook nog in op een toekomstige wetswijziging van staatssecretaris Bussemaker, die de inzet van alfahulpen door de gecontracteerde Zorgaanbieders niet meer mogelijk maak. Dit is toch niet doorgegaan?


Comments are closed for this article!