Op zaterdag 12 februari bracht de staatssecretaris van volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) een werkbezoek aan Huizen. Doel van het bezoek was om vanuit de praktijk van iedere dag informatie te verkrijgen over de ouderenzorg. De staatssecretaris wil deze informatie betrekken bij haar beleid vanuit den Haag. Ook Ciel Stevens, kandidaat voor het CDA bij de provinciale verkiezingen op 2 maart a.s., kwam meeluisteren. Hoewel door de provincie taken op het gebied van welzijn en zorg zijn teruggedrongen, was zij met name geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het ‘passend wonen’ voor ouderen. De provincie speelt namelijk wel een belangrijke rol bij de Ruimtelijke Ordening en zo ook bij planologie en bouwbesluiten van zorgprojecten.

 

V.l.n.r: ikzelf, Marlies Veldhuijzen van Zanten, Ciel Stevens, Janet Zwanenburg, Relinde Weil

 

Van denken in producten naar denken vanuit de vraag

Tijdens het werkbezoek stond de omslag van denken vanuit producten (wat hebben we voor ouderen in de aanbieding) naar denken vanuit de vraag (wat hebben ouderen nodig) centraal. Na drie korte presentaties door achtereenvolgens mijzelf als wethouder WMO, Janet Zwanenburg-Hoogendijk (directeur Amaris Voor Anker) en Relinde Weil (regiodirecteur bij Vivium voor o.a. de locaties De Bolder en De Ruijterstraat) vond een indringend gesprek plaats over wat er goed gaat in de ouderenzorg en wat er verbeterd dient te worden. Het kabinet is van plan om in de komende jaren de verantwoordelijkheid van begeleiding voor o.a. ouderen over te dragen aan gemeenten. Ik ben enthousiast over dit voornemen, maar ook bezorgd over het overhevelen van (nieuwe) taken vanuit het rijk, zonder dat gemeenten daarbij ook vrijheid krijgen om die taken naar eigen inzicht uit te voeren. Vanuit mijn ervaringen met de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Huizen weet ik dat gemeenten alleen in staat zullen zijn om ondersteuning van burgers goed te regelen, als zij daarbij ook écht uit mogen gaan van de behoeften van de burgers zelf. Opgelegde verplichtingen en stricte regels vanuit het rijk passen daar niet bij. De staatssecretaris toonde begrip voor dit standpunt en gaf ook aan de Huizer aanpak, die uitgaat van de behoefte van burgers, te ondersteunen.

Scheiden van wonen en zorg

Vanuit Amaris én Vivium werd het probleem van het scheiden van wonen en zorg naar voren gebracht. Op dit moment is er nog geen sprake van een scheiding tussen wonen en zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Alles wordt vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaald. Dit maakt het lastig om passend wonen voor ouderen te realiseren. Zo is bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg in het project van De Ruyterstraat in Huizen niet gelukt, omdat daarvoor onvoldoende geld beschikbaar is. Ook Amaris heeft last van ogenschijnlijk tegenstrijdige regels van het ministerie van Volksgezondheid en van het ministerie van Volkshuisvesting, waardoor het aanpassen van woningen voor ouderen aan de eisen van deze tijd onbetaalbaar dreigt te worden. De staatssecretaris liet weten dat zij in de komende week diverse overleggen heeft over dit onderwerp. Zij gaat de knelpunten die vanuit Huizen zijn ingebracht daarbij ook aan de orde stellen.

Opgestaan, plaats vergaan

Als een inwoner van een verzorgingshuis of van een verpleeghuis voor langer dan 2 weken in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan stopt de bekostiging voor het verzorgingshuis of verpleeghuis. Feitelijk betekent dit dat de woning dan door een ander in gebruik zou moeten worden genomen. Bij Vivium en Amaris wil men dit niet, omdat de woningen helemaal naar de wens van de bewoner zijn ingericht en mensen het erg onplezierig vinden als zomaar een ander daar dan (tijdelijk) in gaat wonen. Dit probleem werd door de heer Kievit, voorzitter van de cliëntenraad van Amaris Voor Anker, bij de staatssecretaris onder de aandacht gebracht. Ook de staatssecretaris begrijpt dat deze situatie onwenselijk is. Zij liet weten dat dit een resultaat is van onderhandelingen tussen de verzekeraar en de belangenorganisaties, maar dat naar haar mening wel creatiever gekeken had kunnen worden naar alternatieve oplossingen. Zo zou bijvoorbeeld de ‘wooncomponent’ gewoon bekostigd kunnen blijven, terwijl de ‘zorgcomponent’ overgaat naar het ziekenhuis. Zij beloofde hier op korte termijn aandacht aan te besteden.

 ‘Het is zoals het is’

Na het bezichtigen van de nieuwe afdeling in Voor Anker en het kleinschalig woonproject aan De Ruijterstraat, waarbij veel handen van ouderen door de staatssecretaris werden geschud, kwam een eind aan het werkbezoek.

In gesprek met een bewoner van Voor Anker

De staatssecretaris liet weten dit bezoek als zeer inspirerend te hebben ervaren. Dat gold zeker ook voor de overige aanwezigen. Als afscheidscadeau werd het boek van Nel Hoogmoed “Het is zoals het is” aan de staatssecretaris overhandigd, samen met een pak echte Huizer speculaas. De staatssecretaris reageerde enthousiast op beide cadeau’s. Vooral de titel van het boek van Nel Hoogmoed sprak haar erg aan, mede vanuit haar eigen ervaringen in het verleden als verpleeghuisarts. Ik gaf zelf een toelichting op de inhoud van het boek, dat vooral praktische informatie geeft over het dagelijks leven van mensen met de ziekte van Alzheimer en de gevolgen van deze ziekte voor de relatie met hun vrienden en familie. De staatssecretaris beloofde dit boek zeker te zullen gaan lezen.

Aanbieden van het boek: “Het is zoals het is” van Nel Hoogmoed

De staatssecretaris prees de aanpak door Amaris in Voor Anker en Vivium in De Ruijterstraat als ‘best practices’, die model mogen staan elders in ons land.

Recommended Posts

1 Comment

  1. Twee uitstekende cadeau’s heb je aan de staatssecretaris gegeven! Het zegt in deze twee cadeau’s heel veel over Huizen en een prachtig mens als schrijver.


Comments are closed for this article!