Huishoudelijke verzorging

Vandaag heb ik het convenant getekend, voor europese aanbesteding van de huishoudelijke verzorging. Negen gemeenten uit de Gooi- en Vechtstreek (Huizen, Hilversum, Bussum, Naarden, Laren, Blaricum, Muiden, Weesp, Wijdemeren) werken hierin samen. Dat betekent voor burgers uit die negen gemeenten dat ze vanaf 1 januari op dezelfde hoge kwaliteit van huishoudelijke verzorging kunnen rekenen. We weten natuurlijk nog niet wie de huishoudelijke verzorging straks in onze regio zal gaan leveren. We weten wel dat er hoge kwaliteitseisen gesteld worden en dat er voldoende keuzemogelijkheden voor burgers zullen zijn. Dat hebben we als negen gemeenten unaniem belangrijk gevonden.

Gisteren heb ik ook een gesprek gehad met de directeur van het Steunpunt Mantelzorg en de voorzitter van de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Mieke Bos (tot voor kort nog PvdA fractievoorzitter in Huizen) is nu voorzitter van deze afdeling. Leuk, zo’n hernieuwde kennismaking, nu dus beiden in een andere rol. Het gesprek vond op mijn verzoek plaats, nadat ik op de conferentie over Alzheimer onthutsende verhalen had gehoord van mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers. Verhalen, die benadrukken hoe belangrijk het is dat de gemeente de zorg voor deze mensen (dus ook huishoudelijke verzorging) straks (als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking is getreden) goed regelt. 

Zo is het bijvoorbeeld voor mensen met (beginnende) dementie van belang dat er zoveel mogelijk 1 persoon in huis komt, die vertrouwd is en ook kennis van zaken heeft. Ook voor de mantelzorger (meestal de partner) is dit van belang. Er moeten bovendien voldoende mogelijkheden worden geboden om de mantelzorger even te ontlasten, bijvoorbeeld door voldoende tijdelijke logeeropvang of crisisopvang. We hebben gesproken over diverse vormen van indicatiestelling, waarbij duidelijk werd hoe belangrijk het is dat, juist bij mensen met Alzheimer, ook de mantelzorger bij de indicatie wordt betrokken. “Respect”, dat is een term die vaak naar voren kwam in dit gesprek. Niet al die vernederende onderzoeken, terwijl toch al duidelijk is wat er aan de hand is. Niet wachten tot de mantelzorger overspannen raakt, maar tijdig aandacht hebben voor de problemen waar de  mantelzorger tegenaan loopt. 

Dat spreekt me nu zo aan bij het werken als wethouder. Natuurlijk moeten veel abstracte zaken goed geregeld worden (een convenant, een verordening, uitvoeringsbesluiten etc.) en daar steken we ook veel tijd in. Maar het gaat steeds wel om mensen, in hun eigen situatie, met hun eigen zorgen en problemen, waarvoor we al die dingen doen. Beleid kan alleen maar goed werken, als we bij het maken van beleid of de uitvoering van dat beleid ook echt heel dicht bij de mensen blijven waar het om gaat. En dat maken organisaties als Alzheimer Nederland en het Steunpunt Mantelzorg ons gelukkig wel heel goed duidelijk.

Marja van Bijsterveldt

Vandaag had ik een bijzondere ontmoeting met onze landelijke partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt. We hadden al een tijd geleden een afspraak gemaakt om nog eens van gedachten te wisselen over het asielbeleid van het kabinet Balkenende.

Vandaag constateerden we dat veel van het asielbeleid dat de afgelopen jaren is ingezet humaan is geweest en ook resultaat heeft gehad. Er zijn kortere procedures voor asielzoekers. Er is voor asielzoekers die terug moeten naar hun land van herkomst veel meer duidelijkheid geschapen. En er zijn beduidend minder asielzoekers op straat dan onder vorige paarse kabinetten. In die periode, toen nog onder staatssecretaris Cohen, werden zoveel asielzoekers op straat gezet, dat de kerken zelfs met kerkasiel begonnen, om de vele dakloze asielzoekers op te vangen.

Maar we constateerden ook dat er nog steeds mensen zijn die niet in de strakke regels onder te brengen zijn. Kinderen van asielzoekers bijvoorbeeld, die in gevangenissen worden opgesloten. Mensen met een asielverzoek op medische gronden, die ziek zijn, maar niet in de opvang mogen. Mensen die na een eerste korte procedure afgewezen zijn, maar tegen dit besluit in beroep gaan of mensen die een beslissing vragen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zij mogen de beslissing in Nederland afwachten, maar hebben geen recht op opvang of voorzieningen. En dan is er nog een grote groep van mensen, die wel willen terugkeren, maar geen uitreispapieren krijgen, omdat ze in hun land van herkomst niet (meer) welkom zijn. Ook deze mensen zwerven in Nederland op straat rond, zonder middelen van bestaan.

Wat kan het CDA hier nu aan doen, vroegen we ons af. Want bij vrijwel iedere “humane” oplossing komt gelijk weer het argument van de aanzuigende werking naar voren. Ik vind dat we daar niet zo angstig voor moeten zijn. Juist omdat we aan de poort streng zijn, opvang in de eigen regio ondersteunen en mensen die uitgeprocedeerd zijn ook daadwerkelijk uitzetten, kunnen we voor de mensen die hier zijn en echt niet weg kunnen naar oplossingen zoeken, waarbij mededogen voorop staat. Dat is onze plicht als christenen en dat hoort naar mijn overtuiging het CDA ook uit te stralen.

Ik weet niet wat hiervan straks in het nieuwe programma van het CDA wordt meegenomen. Maar er is wel aandachtig naar argumenten geluisterd. En dat is gelukkig nog steeds kenmerkend voor onze partij. Het CDA is geen partij die het accent legt op een kille uitvoering van regels, maar een partij die regels ten dienste stelt aan mensen. Omdat het bij ons om mensen gaat.

Kerk en Vluchteling

Morgen is er weer een bestuursvergadering van de stichting Kerk en Vluchteling. Maar voor het eerst sinds ruim 6 jaar ben ik daar niet meer bij. Per 1 juli jl. ben ik afgetreden als voorzitter van Kerk en Vluchteling en heeft Jo Beltman de voorzittershamer van mij overgenomen. De stichting Kerk en Vluchteling heeft een financiele relatie met de gemeente Huizen en hoewel het afscheid me best  moeite kost, vind ik dat het  voorzitterschap van Kerk en Vluchteling om die reden toch niet verenigbaar is met mijn functie als wethouder.  

De Stichting Kerk en Vluchteling verleent in Huizen noodhulp aan dakloze asielzoekers, die legaal in ons land zijn, maar geen recht hebben op opvang. Ook wordt tijdelijk onderdak gegeven aan uitgeprocedeerde asielzoekers die hulp vragen bij terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie naar een ander veilig land. Kerk en Vluchteling ontvangt voor het dagelijks levensonderhoud van deze mensen giften van kerken en particulieren uit de hele regio. De gemeente Huizen verstrekt een subsidie voor de huur van de opvanghuizen. Mijn besluit om uit het bestuur van Kerk en Vluchteling te gaan is gebaseerd op die subsidierelatie tot de gemeente Huizen. Ik wil de schijn van belangenverstrengeling vermijden.
Mijn aftreden als voorzitter van Kerk en Vluchteling betekent niet dat ik me als CDA-er  niet zal blijven inzetten voor een rechtvaardig én humaan asielbeleid. Asielzoekers die veilig naar hun eigen land kunnen terugkeren moeten daarbij geholpen worden. Maar zolang zij in ons midden zijn, hebben ze recht op een fatsoenlijke behandeling. Asielzoekers die hier nog in een procedure zijn, horen niet op straat te leven. Zeker geen oude mensen, gezinnen met jonge kinderen of mensen met bijvoorbeeld ernstige diabetes of een ernstige psychische stoornis. Zolang we al die mensen in Huizen nog noodopvang moeten verlenen, zal ik in den Haag aan de bel blijven trekken. Dat ik dat niet als voorzitter van Kerk en Vluchteling doe, maar uitsluitend als bezorgd CDA lid, is misschien zelfs nog effectiever.
 
In Jo Beltman zie ik een waardig opvolger. Jo heeft onder meer als CDA raadslid en fractievoorzitter, maar ook kerkelijk, als bestuurder van de R.K. parochie Huizen Blaricum/Bijvanck veel bestuurlijke ervaring opgedaan en is ook al langere tijd als vrijwilliger betrokken bij een gezin dat bij Kerk en Vluchteling onderdak heeft gevonden. Hij kent de materie goed en heeft een groot netwerk. 

Afscheid Nierstichting

Vandaag ben ik voor het laatst aan het werk bij de Nierstichting. Ik eet een boterham mee in de kantine. Het is een raar idee dat het nu de laatste keer is dat ik hier met mijn Nierstichting collega’s zit. Ik maak mijn bureau leeg, loop de inhoud van de kasten nog na en schrijf een overdrachtsdossier voor Tom Oostrom, mijn opvolger. Het is echt definitief als ik om 15.30 uur de deur achter me dicht trek.

Om 16.00 uur word ik met Frank en Jorn verwacht op de Loosdrechtsedijk. Voor een barbecue, wordt me gezegd. Maar dan blijkt er een heel programma te zijn, waaraan alle collega’s hun aandeel hebben. Ik word geprezen en geplaagd, met gedichten, kadootjes, zelfgemaakte kunstwerken, woordspelingen en zelfs een rap. En dan komt er ook nog een lied, met Paul Beerkens achter de piano en het managementteam als achtergrondkoortje, waarbij in het refrein met lange uithalen door iedereen “Janny, we houden van jou” wordt gezongen. Het doet me meer dan ik had verwacht. Al die mensen die om mij heen zitten, zijn me zo dierbaar geworden in die zeven jaar dat ik bij de Nierstichting heb gewerkt. Veel van hen heb ik zien groeien in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samen hebben we de Nierstichting gemaakt tot wat het nu is: een krachtige maatschappelijke organisatie, die noden van nierpatienten kent en daar ook met veel succes wat aan doet. Die sprankelende organisatie, met bevlogen mensen, die midden in de samenleving staat, zal ik dit ooit ook in Huizen bereiken? 

Er is nauwelijks tijd voor mijmeringen, want om 20.00 uur word ik in de commissie WMO en Financien verwacht. Daar bespreken we de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en ook de voorjaarsnota staat op de agenda. Naast me en tegenover me zitten ambtenaren die zich op de afdelingen Welzijn en Sociale Zaken met maatschappelijke ondersteuning bezig houden en ambtenaren die op de afdeling Financien werken. Zij presenteren met veel enthousiasme de plannen tot nu toe. Ze weten op iedere vraag een antwoord. Ze knikken me vanaf de zijlijn bemoedigend toe als ik op de wat meer politieke vragen reageer. Wauw, ik ben trots op deze mensen! Dit is nu mijn nieuwe omgeving. Hier ga ik verder.

Sportdag

Vandaag (24 juni 2006) is het zaterdag. Als wethouder sport heb ik vandaag mijn ultieme sportdag. Ik begin eerst in mijn vrije tijd zelf te sporten, bij de tennisvereniging de Kuil. Ik heb daar op zaterdagochtend les met mijn man Frank en met Mark en Monique, die ook lid zijn van de Kuil en met wie we vorig jaar toevallig in een lesgroepje terecht zijn gekomen. Dit jaar hebben we het aangevraagd om weer met elkaar te mogen lessen. We hebben redelijk hetzelfde niveau (hoewel ik moet bekennen dat ik wel de minst begaafde tennister van dit gezelschap ben) en -wat nog belangrijker is- we kunnen het goed met elkaar vinden. Na afloop is er koffie op het terras. Het is prachtig weer en dan lijkt het in de Kuil net alsof je in het buitenland op vakantie bent.

Maar dan wordt het tijd voor “werken”. Om 14.00 uur meld ik me bij de Huizer hockeyclub. Daar mag ik de officiele opening van de kunstgrasvelden doen. Misschien niet helemaal eerlijk, want het echte werk is verricht door ambtenaren (Judith Vermaas, Frans Elbers en Peter Postuma) onder de toen nog bezielende leiding van mijn voorganger Jaap Kos. Maar ik voel me er niet verlegen door. Immers, destijds heeft de CDA fractie (waar ik toen als fractievoorzitter deel van uitmaakte) er toch maar mooi voor gezorgd dat er gelden gereserveerd werden voor de kunstgrasvelden. Als we daar toen als CDA fractie niet politiek slim in hadden gehandeld, was er nu geen opening geweest. In mijn toespraak, die ik vanwege de wachtende kinderen maar heel kort heb gehouden, meld ik dan ook dat het voor het slagen van het politieke proces belangrijk is geweest dat zowel de Raad als het College en de betrokken ambtenaren hieraan hun medewerking hebben verleend.

Toch was een dergelijk groot project zeker ook niet tot stand gekomen zonder dat de club zelf daaraan zou hebben getrokken. Ik heb dan ook grote bewondering voor het doorzettingsvermogen en het enthousiasme van het bestuur en van de vele vrijwilligers binnen de Huizer Hockeyclub, die hier heel wat uren in hebben gestoken. En die steek ik tijdens mijn toespraakje niet onder stoelen of banken.

Dit is een club, die -als je het aan een willekeurige hockeyer van buiten de regio vraagt- in heel Nederland bekend is. En wie kan dat in Huizen nou zeggen! Niet alleen is hier een kweekvijver voor jong hockeytalent (oud lid Kim Lammers, die ook bij de opening aanwezig was, speelt nu in het Nederlands elftal!), maar het is ook een club die voor veel kinderen de basis heeft gelegd voor het aanleren van sociale vaardigheden, die in hun volwassen leven van grote betekenis zijn. Ik bedoel dan bijvoorbeeld het met elkaar samenwerken, het doen van vrijwilligerswerk, het incasseren van tegenslagen, het omgaan met regels en met gezag etc. Sportverenigingen zijn dan ook voor onze maatschappij van grote waarde. En de Huizer Hockeyclub, met haar nog steeds groeiende grote aantal jeugdleden, is hiervan een sprankelend bewijs.

Later op de middag ga ik samen met mijn man Frank op naar de receptie van de Korfbalvereniging. Ook weer zo’n bruisende club, die volgens de trotse voorzitter verreweg de grootste korfbalclub in onze regio is, met bijna 300 actieve leden. De club viert feest, want er is een uitbreiding van de kantine gerealiseerd. Dat alles is ook na een ingewikkeld politiek proces tot stand gekomen, maar ook hier hebben Raad, College en ambtenaren goed samengewerkt. De bijeenkomst is informeler dan die van de Huizer Hockeyclub en van mij wordt alleen verwacht dat ik gezellig een drankje nuttig. Dat doe ik graag, evenals enkele aanwezige raadsleden, de vele actieve vrijwilligers van de club en de overige gasten. De kantine blijkt zelfs voorzien van airconditioning en dat is op deze hete zaterdag beslist geen overbodige luxe.

Oke, Nederland mag dan in de ban zijn van het WK voetbal, hier in Huizen komt intussen op sportief gebied (voor velen ongemerkt) toch maar even mooi heel wat bijzonders tot stand. En daar mogen we best trots op zijn!

Uitnodigingen

Wekelijks komen er veel uitnodigingen bij het bestuurssecretariaat binnen. Als duidelijk is dat die voor mij als “vakwethouder” bedoeld zijn, dan kijken we in mijn agenda of ik daar heen kan gaan. Is het een uitnodiging voor het hele College, dan bespreken we dit in de B&W vergadering en dan verdelen we meestal de taken.

De uitstapjes die ik op deze manier maak zorgen voor veel variatie in mijn werk. Ik geniet daar dan ook erg van. Als wethouders bezoeken we bijvoorbeeld echtparen die 50 jaar getrouwd zijn. Dat zijn bijzondere ontmoetingen, met mensen die samen veel hebben meegemaakt en ook veel te vertellen hebben.

En dan ben ik in de afgelopen weken, ook op uitnodiging, voor het eerst van mijn leven bij twee voetbalwedstrijden geweest, van onze eigen Zuidvogels. Ik nam mijn vader mee, die een fervent Zuidvogels supporter is en mij graag wegwijs maakte in de wereld van het voetbal. Jammer dat Zuidvogels in die laatste minuut nog net dat tegendoelpunt kreeg. Anders waren ze door geweest. Maar ondanks het teleurstellende resultaat was het zien van de spannende wedstrijden voor mij een bijzondere ervaring.

Op uitnodiging van de Hervormde gemeente Huizen woonde ik namens het gemeentebestuur drie kerkdiensten bij in de Oude Kerk. De eerste twee diensten vanwege de komst van een nieuwe predikant (ds. M.A. Kuyt) en de derde dienst vanwege het afscheid van een predikant die vele jaren in Huizen heeft gewerkt (ds. B. den Butter). We kennen in ons land de scheiding tussen kerk en staat. Dat is goed, maar dat wordt soms ten onrechte te scherp doorgetrokken. We hebben als kerk en als overheid ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid een rol in dezelfde locale samenleving te vervullen. Daarbij is het goed dat je elkaar kent en wederzijds ook betrokken bent bij belangrijke gebeurtenissen.

Druk, druk, druk …

Vandaag is het 16 juni. Ik realiseer me dat ik nu al weer 1 ½ maand wethouder in Huizen ben. Langzamerhand komt het gevoel dat ik greep op de materie begin te krijgen. Nog twee weken, dan rond ik mijn werkzaamheden voor de Nierstichting definitief af. Daar zie ik naar uit, want het is echt behoorlijk druk om naast het full-time wethouder zijn ook nog eens allerlei afrondende werkzaamheden voor de Nierstichting te moeten doen. Voor twee maanden leek dat te overzien, maar ik begin nu thuis wel wat gemopper te horen.

Mijn nieuwe baan slokt me dan ook behoorlijk op. Er gaat geen avond of weekend voorbij, zonder iets voor de gemeente te moeten doen. Er is veel te lezen en ik neem daar ook veel tijd voor. Ik wil goed begrijpen waar al mijn dossiers over gaan, zodat ik daar ook sturing aan kan geven.

In de afgelopen week hebben we als College veel tijd besteed aan de voorjaarsnota. Daarin geven we al een doorkijkje naar de begroting van volgend jaar. Vervelend is dat we afhankelijk zijn van cijfers van het Rijk. En die cijfers veranderen nogal eens. Twee weken geleden dachten we nog dat we de komende jaren ieder jaar een tekort zouden hebben. Nu blijkt de financiële positie van de gemeente Huizen toch mee te vallen. Dat komt door de zogenaamde “mei-circulaire”, waarin wordt aangegeven hoeveel geld de komende jaren vermoedelijk in het gemeentefonds zal worden gestort. Dat is meer dan aanvankelijk werd gedacht, onder andere ook omdat de economie in ons land weer wat aantrekt. Het gemeentefonds is voor ons een belangrijke bron van inkomsten. Toch blijft juist die inkomstenbron onvoorspelbaar. Daarom hebben we voorgesteld om het geld niet gelijk uit te geven, maar om het voorlopig te reserveren voor zaken die de komende jaren extra geld zullen gaan kosten, zoals economische ontwikkeling, invoering van de WMO, wegen en groen, volkshuisvesting, stadsontwikkeling (denk maar aan de Keucheniusstraat, de haven etc) en dienstverlening vanuit de gemeente. Daarbinnen moeten keuzes gemaakt worden en daarover willen we binnenkort met de gemeenteraad in discussie.

Rampenbestrijding

Vandaag heb ik met veel nieuwe collega wethouders uit het Gooi én met de enige nieuwe burgemeester in het Gooi, onze Frans Willem van Gils, de cursus conflictbeheersing en rampenbestrijding gevolgd. Daar was één hele dag voor uitgetrokken en dat was heel efficiënt. We zijn door de regionale brandweer, de politie, gemeentelijke experts en de GGD ingewijd in alle afspraken die zijn gemaakt voor als er in onze regio een ramp zou plaatsvinden. Als raadslid heb ik een deel van die afspraken wel gezien, maar dat er zo’n organisatie achter zit, daar had ik toch geen idee van. Natuurlijk hopen we dat er nooit een ramp in onze regio zal plaatsvinden, maar ik ben er vanaf vandaag van overtuigd dat we er wel heel goed op voorbereid zijn. Dat geeft een gerust gevoel.

We hebben ook gehoord hoe “rampen” uit het verleden zijn geëvalueerd. De brand bij Quest bijvoorbeeld, of de grote brand in de sporthal in de Hilversumse meent. Van dit soort gebeurtenissen wordt steeds veel geleerd, dat dan later ook weer tot verbeteringen kan leiden. Het zijn ook dit soort concrete gebeurtenissen, die ons als nieuwelingen een goed beeld konden geven van de rol die wij in dergelijke situaties hebben. Natuurlijk geldt dit vooral voor de burgemeester. Als derde loco-burgemeester is de kans dat ik de rol van de burgemeester bij een ramp op mij moet gaan nemen niet erg groot. Maar zolang Frans Willem van Gils nog geen woning in Huizen heeft en Petra van Hartskamp bijna voortdurend de pieper op zak heeft, komt het toch af en toe voor dat Liesbet Tijhaar of ikzelf de pieper even van Petra van Hartskamp overnemen. Dan is het op zijn minst plezierig om te begrijpen wat er kan gebeuren en hoe je in bijzondere situaties moet reageren.

De eerste raadsvergadering

Donderdag 1 juni was de eerste echte Raadsvergadering in mijn nieuwe rol als wethouder. Het voelde wel een beetje onwennig om op deze stoel te zitten. Maar na afloop hoorde ik van diverse raadsleden dat het ons als nieuw college voor zo’n eerste keer goed af ging. Dat is toch wel kenmerkend voor de sfeer in onze Raad, dat zoiets dan ook gewoon tegen je gezegd wordt. Kritiek is in de regel gemakkelijker uitgesproken, zeker in een politieke omgeving. Maar dat dit ook kan, dat vind ik klasse.

Het was ook de vergadering waarin veel steunfractieleden werden beëdigd. Opvallend veel jonge mensen, die zich geheel vrijwillig willen inzetten voor het gemeentebestuur. Daar voelde ik me ook wel een beetje trots door. Hier in de gemeente, aan de basis van onze samenleving, gebeurt het toch maar mooi allemaal. En daar willen gelukkig steeds meer mensen een rol in spelen. Dat is fantastisch om te zien. Hoezo is politiek saai?

Mijn eerste ervaringen als wethouder

Sinds drie weken ben ik aan het werk als wethouder en ik heb nog nauwelijks tijd gehad om alle indrukken te verwerken.
Als compleet nieuw college hebben we de afgelopen weken korte presentaties gehad van de diverse diensten. Dat is een heel plezierige en snelle manier om een indruk te krijgen van alles wat op het gemeentehuis gebeurt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar als raadslid eigenlijk geen notie van had. Het is indrukwekkend hoeveel producten en diensten er vanuit het gemeenthuis worden geleverd. Daarvan zijn de dossiers die de politiek bereiken echt maar een topje van de ijsberg.
Ik word dagelijks nog verrast door de behulpzaamheid van ambtenaren. Ik hoef maar om iets te vragen of het ligt er. En veel ambtenaren stellen zich ook pro-actief adviserend op. Het is werkelijk een genot om met deze gemotiveerde mensen samen te werken.
Ik ben de eerste weken onder andere bezig geweest met het inwerken op het dossier WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De komende tijd komt dit dossier in een stroomversnelling en als we als gemeente Huizen nog invloed willen uitoefenen op diverse (regionale) ontwikkelingen, dan moet ik daar nu veel prioriteit aan geven. Ik vind het erg belangrijk dat rond dit dossier de participatie van belanghebbenden in ons eigen dorp op een goede manier wordt vormgegeven. Tot nu toe is hiervoor nog niets concreets georganiseerd, dus dat moet op korte termijn gebeuren.
Maar ik ben niet alleen bezig met mijn eigen “portefeuille”, hoewel ik als wethouder financiën bij bijna ieder dossier wel zijdelings betrokken ben. Samen met Petra van Hartskamp (VVD), Liesbet Tijhaar (PvdA) en burgemeester Frans Willem van Gils proberen we vorm te geven aan een collegiaal bestuur, waarbij we vragen rond diverse lastige dossiers met elkaar delen. Een voorbeeld daarvan is het dossier “Lucent terrein”, waar we ons inmiddels allemaal in verdiept hebben. Het is de bedoeling om hier op korte termijn met de commissie over te spreken.
Het collegeprogramma is ambitieus en er is geen extra geld om alle ambities waar te kunnen maken. Dat betekent dat we de komende jaren heel creatief moeten zijn.

In de afgelopen week zijn we als college, samen met het Management Team, in “retraite” gegaan, om vanuit het collegeprogramma een aantal lijnen voor de toekomst uit te zetten. De onderlinge samenwerking binnen het college ervaar ik tot dusver als heel plezierig. We zijn allemaal ambitieus en we houden ook allemaal van een zakelijke en planmatige aanpak van de vraagstukken waar we voor staan.
Kortom: Ik heb er zin in!